اگرفامیل داشته باشید

آخرین به روز رسانی 15ـ 4ـ 2019

در این صفحات می توانید اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چه چیزهایی خوب است بدانید زمانیکه شما و فامیلتان اجازه اقامت گرفتید . شما همچنین می توانید در مورد ملحق شدن به فامیلتان بیشتر بدانید، درصورتیکه فامیل شما با خودتان به اینجا نیامده باشند.

بسیار مهم است که شما و اعضای فامیل تان دراسرع وقت شماره شناسایی شخصی (personnummer) و کارت شناسایی دریافت کنید.این ها لازم است برای اینکه بتوانید:

  • پروگرام استقراری را شروع کنید،
  • شروع کورس سویدنی برای مهاجرین (SFI)،
  • باز کردن حساب بانکی،
  • نوشتن قرارداد منزل،
  • تقاضای قرضه تجهیزات منزل،
  • تقاضای انواع مختلف مساعده (مساعده اطفال، مساعده منزل، نفقه، مساعده نگهداری طفل و تقاعد ازصندوق بیمه های همگانی) ویا
  • نام نویسی طفل خود در صف مهد اطفال.

فلم هایی ازآمریت صندوق بیمه های همگانی