دررخصتی والدین بودن

آخرین به روز رسانی 12ـ 5ـ 2020

رخصتی والدین به این مفهوم است که شما ازتحصیل یا کارآزاد بوده که ازطفل خود مراقبت کنید.

اگرشما اجازه اقامت سویدن را دریافت کرده باشید امکان گرفتن مساعده از آمریت بیمه های اجتماعی را دارید.