اگرمیخواهید تحصیل کنید

آخرین به روز رسانی 29ـ 10ـ 2018

شما میتوانید به روش های مختلفی درس بخوانید. اگرمایلید درس بخوانید دراینجا میتوانید درمورد آنچه که به شما مربوط میشود را مطالعه کنید. معلوماتی هم درمورد کمک مالی تحصیلی وجود دارد.

تحصیلات تکمیل کننده

اگر شما تحصیلاتی دریک وظیفه ازکشوردیگری بغیرازسویدن دارید، و یا دروظیفه خاصی درکشوردیگری کارکرده اید، امکان دارد که نیازباشد که تحصیلات تکمیلی را بخوانید. این دوره ای است که برای کارکردن درسویدن انچه که دراین وظیفه نیازاست را یاد میگیرید.

تحصیلات تکمیلی درپوهنتون ها وکالج ها موجود است. منحیث مثال دوره های آموزشی وجود دارد برای:

  • اقتصاد دانان
  • انجنیرها
  • پرستارها
  • مشاورین خدمات تأمین اجتماعی
  • ویرسازان
  • داکترها
  • معلم ها

دوره های تحصیلی بین ۱ تا ۲ سال هستند و شما میتوانید درطول مدت تحصیل ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی (CSN) کمک هزینه دریافت کنید.

لیسه عامیانه

لیسه عامیانه یک مکتبی برای شاگردان کلانسال هست. درآنجا دوره هایی درسطح ابتدائیه ودرسطح لیسه میخوانید. درخیلی ازاین مکاتب شما میتوانید همزمان که درس میخوانید درآنجا بودوباش کنید.

کمک هزینه و قرض از CSN

تحصیل کردن درسویدن معمولا مجانی هست. شما میتوانید انواع مختلف کمک هزینه و قرض را ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی،CSN ٬ تقاضا کنید که جبران مصارف شما درطول مدت تحصیل باشد.

نوع کمک هزینه وقرضی که تقاضا میکنید بستگی دارد به سن شما واینکه درچه سطحی تحصیل میکنید.