حقوق و مکلفیت ها

آخرین به روز رسانی 3/5-2023

همه مردم حقوق بشر دارند و بنابراین صاحبان حق هستند. این مسئولیت دولت است که احترام، حمایت و تبلیغ حقوق بشر را حفظ کند. بنابراین، دولت، حامی حقوق بشر است. ولی این فقط دولت نیست که موظف به احترام، حفاظت و ترویج حقوق بشر است.

درمقابل انسانهای دیگرمسئولیت دارد. درعمل، این بدان معنی است که شما نباید از حقوق بشر خود به گونه ای استفاده کنید که حقوق دیگران را نقض کند. این امر منحیث مثال، آزادی بیان. همه مردم حق دارند نظراتشان را بیان کنند، اما شما نباید از آزادی بیان برای نقض حقوق بشر افراد دیگر استفاده کنید. منحیث مثال در سویدن قوانینی وجود دارند که تحریک گروه های قومی را ممنوع میکند. تحریک علیه گروه های قومی به معنی پخش کردن، تهدید یا بیان تحقیرآمیز بر اساس، منحیث مثال، رنگ پوست، مذهب یا گرایش جنسی/​هویه است.

مثال دیگر آزادی مذهب است. همه مردم حق دارند که یک دین یا باور داشته باشد. با این حال، این آزادی نباید به شکلی اعمال شود که آزادی ها و حقوق اساسی دیگر را نقض کند. این امر در مورد حق اجرای رسوم و سنت ها نیز اعتبار دارد. یکی از این مثال ها این است که همه انواع ختنه دختران و زنان بر اساس قوانین سویدن ممنوع است. همچنین برنامه ریزی و آگاهی از برنامه ریزی این عمل مضر جرم است.

مثالهای دیگری ازحقوق در سویدن که شامل تعهدات هم میشود، منحیث مثال، حق دسترسی همگانی است که به مردم اجازه می دهد که در طبیعت باقی بمانند. درعین حال، وظیفه همۀ مردم درحفظ طبیعت و حیات وحش است. درسویدن نیز وظایف مربوط به حق مسکن(تعهدات به عنوان مستاجر)، حق کار (تعهدات به عنوان یک کارمند) و حق برخورداری از رفاه اجتماعی و استانداردهای رضایت بخش زندگی است که شامل، منحیث مثال سیستم بیمه های اجتماعی (تعهدات مربوط به کمک های بلاعوض)، نیز وجود دارد.