برابری

آخرین به روز رسانی 9/12-2022

برابری درمورد مساوات جنسیتی میباشد. به این معنی که نسوان و مردان باید دارای حقوق و تعهدات و امکانات یکسان باشند.

نمونه های بسیاری وجود دارند که جامعه برابرنیست. بعضی از آنها به وضوح دیده میشوند و بعضی ها به سختی. بعضی از مثال هایی که راحتتر دیده میشوند این است که عایدی نسوان معمولا کمتر از مردان است. نسوان بیشتری نسبت به مردان مورد سوء استفاده جنسی قرارمیگیرند. برای مراقبت ازاطفال نسوان بیشتری نسبت به مردان ازکار رخصتی میگیرند. که درنتیجه عایدی تقاعد نسوان کمتراز مردان است.

معیارها درمورد جنسیت

درهمه جوامع، معیارهایی وجود دارند که برزندگی مردم تأثیر می گذارد. معیارها ایده ها و مقررات نوشته نشده ای هست که انتظار میرود که انسان ها چگونه باشند،چگونه زندگی کنند و چه ظاهری داشته باشند. معیارها درهمه جوامع مورد نیاز است. منحیث مثال، آنها رفتار ما درفروشگاه های مواد غذایی، درصف ایستادن و یا چگونه به هم دیگر سلام کردن را کنترل میکنند. دیدن معیارها مشکل است ومعمولا وقتی کشف میشوند که ما آنها را نقض کنیم.

معیارها همچنین می توانند مردم را محدود کرده و تبعیض ایجاد کنند. منحیث مثال، برای اینکه نسوان ومردان چگونه لباس بپوشند، چه وظایفی انجام دهند، چه کسی حق دارد ازلوازم آرایش استفاده کند، و زمانی که غمگین هستند چه کسی باید گریه کند، معیارهایی وجود دارند.

معیارهایی وجود دارند که همه انسانها یا نسوان هستند یا مرد . ولی همه خود را بعنوان نسوان یا مرد شناسایی نمیکنند. همچنین انسانهایی هستند که جنسیتهای مختلفی درهنگام تولد دارند. صرف نظرازجنسیت، همه انسان ها تحت تأثیرمعیارها برای گروپ های نسوانها و مردان قرار می گیرند.

معیارها را می توان تحت تأثیرقرارداده و تغییرداد. سویدن به شیوه های مختلفی برای تغییر معیارهایی که مردم را محدود کرده و تبعیض ایجاد میکند کارمیکند. یک نمونه آن سیاست برابری جنسیتی است که پارلمان سویدن درمورد آن تصمیم گرفته است.

سیاسی برابری درسویدن

سویدن مانند بسیاری از کشورهای دیگرکارمی کند تا جامعه را برابرترکند. پارلمان سویدن تصمیم گرفته است که سویدن یک سیاست برابری جنسیتی داشته باشد که دارای شش هدف باشد:

  • نسوان و مردان باید بتوانند بطوریکسان برتصمیمات سیاسی تاثیربگذارند.
  • نسوان و مردان باید بتوانند با شرایط مشابه پول درآورند.
  • نسوان ومردان باید بتوانند با شرایط مشابه تحصیل کنند.
  • نسوان ومردان باید درانجام وظایف منزل و مراقبت ازاطفال بطورمساوی تقسیم کار کنند.
  • نسوان ومردان باید باید دارای امکانات مساوی باشند که صحت خوب داشته وازمراقبت صحی خوبی بهره مند شوند.
  • خشونت مردان نسبت به نسوان باید متوقف شود..

برابری جنسیتی وفمینیسم

شرایط انسانها جدا ازجنسیت تحت تأثیرچنین عامل قرار میگیرد. این بدان معنی است که هرکس درگروپ نسوان و درگروپ مردان تجربه های زندگی مشابه یا شرایط زندگی یکسانی ندارد.

فمینیسم یک اصطلاح جمعی برای جنبشی است که به این معنی است که نسوان به طور کلی زیر دست مردان درجامعه هستند و می خواهند برای برابری جنسیتی کارکنند. منحیث مثال، کار برابری درعمل می تواند به معنای تغییر قوانین تبعیض آمیز و جلوگیری از خشونت جنسی باشد. همچنین می تواند نسوان بیشتری را درمقام های تصمیم گیری و به انواع دیگرظلم و ستم های دیگرکه با جنسیت مطابقت دارد توجه کند.