حقوق بشر

آخرین به روز رسانی 12/12-2022

در اعلامیه جهانی حقوق بشر مؤسسه ملل متحد، همه مردم آزاد و برابر با ارزش و حقوق یکسانی متولد می شوند. حقوق بشر جهانی است، به این معنی که آنها شامل همه مردم می شوند.

حقوق بشر در متون قانونی مختلف به نام کنوانسیون جمع آوری شده است. نه تا کنوانسیون اساسی وجود دارد. سویدن به هفت تا ازاین کنوانسیون ها پیوسته است.

مثال هایی از حقوق بشر می تواند، منحیث مثال، حق زندگی، حق داشتن رفاه زندگی، حق گرفتن اطلاعات، حق داشتن فرهنگ و یا حق آزاد شدن از خشونت باشد.

بعضی گروپ ها درجامعه دارای آسیب پذیر خاصی هستند و بنابراین دارای حقوق قانونی اضافی هستند. نمونه هایی از این گروپ ها عبارتند از نسوان، اطفال، افراد معلول و افراد HBTQ (همجنس گرا، دوجنس گرا، افراد غریبه ای و افراد دارای بیان و هویتهای خاص).

قوانین

درسویدن تبعیض علیه کسی به این دلایل ممنوع است:

 • جنسیت
 • هویت جنسی دیگر و بیان آن
 • تعلقات قومی
 • دین یا اعتقادات دیگر
 • معلولیت
 • گرایش جنسی
 • سن وسال

سویدن هم به کنوانسیون اروپا در زمینه حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی پیوست. این کنوانسیون از سال ۱۹۹۵ جزو قانون سویدن بوده است.

اگر حقوق شما نقض شود، می توانید به محکمه حقوق بشراروپا (محکمه اروپا ( Europadomstolen) در استراسبورگ فرانسه مراجعه کنید.

در سویدن، حقوق بشر نیز از طریق قانون اساسی و چندین قانون محافظت می شود. منحیث مثال در تشکل دولت یک کاتالوگ حقوقی با حقوق و آزادی های اساسی ما وجود دارد.

دراینجا دراین موارد ذکر شده است:

 • آزادی افکارعمومی (آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی مذهب، و غیره)
 • حریم بدنی شخصی و آزادی حرکت (ممنوعیت مجازات اعدام و شکنجه و غیره)
 • امنیت حقوقی (بازداشت و بررسی قضایی و غیره)
 • حفاظت از اموال و حق همگانی استفاده ازطبیعت (حق اقامت در طبیعت و غیره)
 • کپی رایت (مالکیت آثار)
 • آزادی تجارت (کسب و کار و حرفه)
 • اقدامات مبارزه ای دربازارکار (حق اعتصاب، جلوگیری ازکارکردن، وغیره)
 • تحصیلات و پژوهش (حق تحصیلات ابتدایی و غیره).

سازمان های ضد تبعیض

سازمان های مختلف محلی و ناحیه ئی ضد تبعیض در سویدن وجود دارد. آنها می توانند به کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند مشاوره و حمایت ارائه نمایند.

نماینده مبارزه با تبعیض

سازمان مبارزه با تبعیض (DO) یک نهاد دولتی است که پیروی از قانون منع تبعیض را نظارت می کند. اگرمورد تبعیض قرار گرفته اند، می توانید راهنمایی یا شکایت به سازمان مبارزه با تبعیض (DO) ارسال کنید.

(DO) در وهله اول از اطلاعات و شکایات برای اینکه مطمئن شود که قانون رعایت شده است استفاده میکند، نه اینکه وضعیت را بصورت انفرادی برای اشخاص حل کند.