درمعرض خشونت قرارگرفته

آخرین به روز رسانی 3/5-2023

استفاده از خشونت، تهدید و آسیب رساندن به دیگران ممنوع است. کسی که خشونت آمیز است، حقوق بشردیگران را نقض میکند و مرتکب جرم می شود. تقصیرشما نیست اگرشما درمعرض خشونت قرارگیرید، . شما حق محافظت و پشتیبانی دارید.

خشونت چی هست؟

خشونت می تواند چیزهای مختلفی باشد.منحیث مثال، می تواند جسمی، روحی، جنسی، مالی و مادی باشد.

چند مثال اگر کسی

 • شما را لت و کوب، تیله کند
 • به شما چیز بدی بگوید که انسان بدی هستید
 • شما را تهدید کند وبه انجام کاری که نمیخواهید مجبور کند، ویا شما را از کاری که دوست دارید انجام دهید ممانعت کند
 • میخواهد هرکاری که میکنید را کنترل کند، منحیث مثال مرتب پیام میفرستد ومیخواهد بداند کجا هستید وچی میکنید. موبایل، فیسبوک و اینستاگرام شما را کنترل میکند.
 • برای رابطه جنسی اصرارمیکند و وقتی سکس دارید برخلاف خواست شما فلمبرداری میکند. برخلاف میل شما عکس های عریان شما و یاعکس هنگام سکس را پخش میکند. شما را مجبور میکند به انواع عملیات سکسی. تجاوز.
 • روی امور مالی شما تصمیم میگیرد. کارت بانکی و رمز بانکی شما را میگیرد.
 • چیزهای شما را خراب میکند، منحیث مثال تلفون موبایل شما را
 • تهدید میکند که به حیوان خانگی شما صدمه بزند یا بکشد.

چه کسی خشونت را انجام میدهد؟

معمولا مردان هستند که از خشونت استفاده می کنند. مردان نیزخود درمعرض خشونت هستند، که عمدتا توسط مردان ناشناخته در خارج از خانه. برای دختران و نسوان به نظر می رسد که خشونت می تواند هم در خارج از خانه و هم در خانه اتفاق بیفتد. بخش بزرگی از خشونت هایی که مردان علیه دختران و نسوان علیه نسوان انجام می دهند در روابط نزدیک اتفاق می افتد. زن ازطرف کسی که او می شناسد وبه او وابستگی دارد مورد خشونت قرارمیگیرد. فردی که خشونت را انجام میدهد، معمولا یک شریک زندگی است، اما ممکن است یک طفل، یک خواهروبرادر یا بستگان دیگر باشد. در خارج ازمنزل، دختران و نسوان می توانند توسط مردان ناشناخته مورد آزار جنسی و تجاوز قرارگیرند.

قدرت وکنترل

اقدامات خشونت آمیز زمانی اتفاق می افتد که کسی بخواهد روی کس دیگری کنترل داشته باشد.. سازمان ملل در بیانیه ای در مورد حذف خشونت علیه نسوان می نویسد که خشونت ناشی از نابرابری بین مردان و نسوان است. نابرابری بدان معنی است که مردان منحیث یک گروه دارای قدرت تبعیض علیه نسوان وآنها را تحت خشونت قراردهند. دولت سوئد منحیث یک هدف برای برابری جنسیتی دارد این هست که خشونت مردان علیه نسوان را متوقف کند.

خشونت و سرکوب دررابطه با شرافت

خشونت که درمورد شرافت باشد، علیه کسانی است که آداب و رسوم وسنت های خانوادگی را نقض می کنند. معمولا دختران و نسوان مبتلا میشوند، اما پسران نیز می توانند درمعرض قرار گیرند.

خشونت و سرکوب مربوط به شرف، درمورد محدودیت ها و کنترل برای محافظت ازخانواده و شرف خانواده است، منحیث مثال:

 • دختران حق شرکت در بعضی ساعات درسی مکتب را ندارند
 • دختران پس از مکتب باید مستقیما به خانه بروند
 • دختران حق ندارند خودشان دوستان خود را انتخاب کنند
 • پسران باید خواهران خود را در خارج از منزل نظارت کنند.
 • نسوان جوان ومردان نباید روابط عاشقانه یا روابط جنسی خود را انتخاب کنند
 • اشخاص جوان برخلاف خواست خود مجبورهستند با کسی که خانواده انتخاب کرده اند ازدواج کنند
 • دختران و نسوان حق تحصیل ندارند و یا حق ندارند کار کنند.

معیار اصلی به شرف مربوط به جنسیت دختران و نسوان است. معیاراین است که وقتی زن ازدواج می کند زن باید باکره باشد و او نمیتواند شریک خود را انتخاب کند. خانواده و اقوام نظارت می کنند و او را کنترل می کنند. خشونت و ستم همچنین می تواند پسران و مردانی را که ارزش های خانوادگی را نقض می کنند، تحت تاثیر قراردهد. همجنسگرایان و افراد دوجنسیتی به ویژه آسیب پذیر هستند.

کسانی که معیارها و ارزش های خانواده را نقض می کنند، می توانند با تهدید، لت وکوب جلوگیری از شرکت با خانواده و بستگان مجازات شوند. در موارد شدید خشونت میتواند مرگبار باشد. تصمیم به مجازات کسی به طور مشترک در خانواده یا اقوام تعیین می شود و توسط مردان و نسوان انجام می شود.

ازدواج اجباری

شما حق دارید تصمیم بگیرید اگرمیخواهید ازدواج کنید و با چه کسی ازدواج کنید. مجبور کردن کسی به ازدواج، و با چه کسی، در سوئد ممنوع است. هر فردی که قصد دارد کسی را به ازدواج با شخص دیگری درآورد ممکن است مجازات زندان داشته باشد. همچنین جرم است که برنامه ریزی سفر کنند که کسی را در خارج از کشور به عقد شخص دیگری درآورند.

ازدواج با یک طفل درسویدن ممنوع است. ازدواجی که درخارج از سویدن انجام شده در سویدن اعتبار ندارد. برطبق مؤسسه ملل متحد یک طفل بین ۱۸ تا ۰ سال است. شما حق دارید که محافظت و حمایت بگیرید، منحیث مثال برای گرفتن راهنمایی و مشاوره میتوانید با کسی گپ بزنید، کمک برای جدا شدن بگیرید و یا اگر شرایط ایجاب میکند مسکن محافظت شده داشته باشد.

ختنه دختران و زنان.

شما مجازهستید خودتان بر روی بدن و جنسیتتان تصمیم بگیرید. ختنه کردن تناسلی به این معنی است آلت تناسلی دختر یا زن را ببرند. در سویدن، ختنه زنان در دستگاه تناسلی ممنوع است. اگردرسویدن بود و باش کنید، ممنوع است که این کار را در خارج ازکشورانجام دهید

نمونه هایی از ختنه ناحیه تناسلی زمانی است که کسی تمام یا بخشی از کلیتوریس و لب های آن را ازبین می برد و به هم میدوزد بطوری که ادرار کردن و قاعدگی و مقاربت جنسی دردناک شود.

شما حق دریافت مراقبت و حمایت دارید. شما همچنین می توانید یک عملیات برای کاهش مشکل انجام دهید.

سکس درمقابل غرامت

فروش سکس درسویدن ممنوع نیست، اما خریدن سکس و یا کسی را مجبور کردن برای سکس درمقابل غرامت جرم محسوب میشود.

رابطه جنسی در مقابل جبران غرامت این است که آیا شما سکس دارید یا اعمال جنسی را انجام می دهید و درمقابل چیزی میگیرید. به منحیث مثال، رابطه جنسی میتواند این باشد که:

 • در یک وب کام خود را نشان دهی
 • به کسی که استمناء میکند نگاه کرده و یا درمقابل کسی استمناء کند
 • داشتن رابطه جنسی و یا انجام دادن اعمال جنسی با کسی.

غرامت نباید فقط پیسه باشد. همچنین می تواند یک موبایل، لباس، سیگار، الکل، مواد مخدر یا جایی برای خواب باشد.

چند دلیل برای داشتن رابطه جنسی درمقابل غرامت وجود دارد. ممکن است پیسه یا چیزهایی را بدست آورید. این ممکن است به این دلیل باشد که شما فریب خورده، مجبور شده اید یا چون احساس هیجان انگیزی کرده اید و تایید می کنید. این قانون بیان می کند که اگر رابطه جنسی داوطلبانه نباشد، غیرقانونی است. اگرحالتان بد است و نیاز به حمیت دارید و قصد دارید داشتن رابطه جنسی درمقابل غرامت را متوقف کنید حق دارید که حمایت و پشتیبانی دریافت کنید.

فحشا و قاچاق انسان برای اهداف جنسی

فروش سکس درسویدن ممنوع نیست، ولی خریدن سکس و یا مجبور کردن کسی به فحشاء جرم محسوب میشود. اگرشخصی شما را مجبور به رابطه جنسی با شخص دیگری کند، ممکن است قاچاق انسان باشد. اچاق انسان، حمل و نقل سازمان یافته از انساهاست که به روش های مختلفی از آنها سوء استفاده می شود. کسی ممکن است شما را درآمدن به سویدن کمک کند وشما مجبور به فحشا برای تادیه سفرو بدهی شوید. شما ممکن است برای اعاشه خود و کس دیگری مجبور به فروش سکس شوید. قاچاق انسان برای اهداف جنسی درسویدن جرم است. قاچاق انسان برای مقاصد دیگر نیز جرم است، منحیث مثال، مجبور به سرقت، گدایی، تجارت در ارگان ها و موارد دیگرباشد.

شما حق دریافت حمایت و مسکن محافظت شده دارید. برای بازگشت به کشور خود میتوانید کمک بگیرید.

اطفال و نوجوانانی که باخشونت زندگی میکنند

در سویدن استفاده از خشونت جسمی و روانی علیه کودکان طبق قانون ممنوع است.

قرار دادن کودک درمعرض دیدن یا شنیدن برخی جرائم دریک رابطه نزدیک غیرقانونی است. به طور مثال کودک نباید لت و کوب، تهدید یا تجاوزات جنسی بین والدین، خواهر و برادر یا بستگان خود را ببیند یا بشنود. این به این معنی است که خشونت بین والدین نیز خشونت علیه کودک به شمار می رود. این جرم به نام نقض آرامش کودک نامیده میشود و مجازات آن می تواند حبس باشد. کودکانی که در روابط نزدیک شاهد جرم بوده و قربانی جرم هستند، میتوانند حق دریافت غرامت داشته باشند.

کودک می تواند در صورت جرم نقض آرامش کودک ازحقوقدان یا وکیل کمک می گیرد که به وی وکیل شاکی می گویند.

ترس و ترس از خشونت به طور مستقیم بر سلامت طفل تاثیر می گذارد. با این حال، اطفالی که خشونت خانگی را تجربه می کنند، ممکن است بعدا در زندگی نیز مشکلات روحی و جسمی داشته باشند. بسیاری از اطفال در مورد تجربیات خود مشکل دارند که گپ بزنند وبه همین خاطر درک آنها و مداوای آنها مشکل میشود. خیلی عادی است که طفل سعی کند از والدین خود محافظت کند و خود را سرزنش کند.

مهم است که به اطفالی که با خشونی در خانه زندگی میکنند توجه کرد. آنها میتوانند به کمک و حمایت خاص نیازداشته باشند.

کسانی که جوان هستند می توانند توسط والدین و خواهران و برادران مورد خشونت قرارگیرد، ویا توسط شریک زندگی. این می تواند کنترل در فیس بوک و اینستاگرام ، کلمات اهانت آمیز و تجاوز باشد. جوانان می تواند آن را به عنوان یک مشکل در رابطه، و نه منحیث خشونت، درک کند.

گروه های آسیب پذیرخاص

گروه هایی با حمایت ضعیف در جامعه اغلب بیشترازدیگران آسیب پذیرند. کسی که درمعرض خطر است اغلب وابسته به شخص دیگری است. پیش داوری هایی برعلیه گروهی که برحمایت و کمک فردی در جامعه تأثیر می گذارد، ممنوع است. درهر گروه تفاوت هایی وجود دارد. ممکن است همان زمان مربوط به چند گروه بود.

نسوان سالمند

مریضی، معلولیت و تنهایی باعث می شود نسوان سالمندتر بیشتر به دیگران وابسته شود. نامرئی بودن و وابستگی احتمال خطر منجر به خشونت را بالا میبرد.

خشونت می تواند ازنوع های متفاوت باشد. درمورد بسیاری ازنسوان مسن نیزغفلت میشود. امکان دارد درخوردن دوا و شستشوی خود به آنها کمک نشود. فردی که از خشونت استفاده می کند ممکن است یک استخدامی مراقبتی یا یکی ازاقوام باشد.

نسوان درمعتادی/ اعتیاد

خشونت جزیی ازکل زندگی روزمره در نسوانی هست که ازالکل و مواد مخدراستفاده می کنند. آنها اغلب درخشونت چند نفر که مرتکب جرم میشوند قرار می گیرند. این می تواند یک شریک زندگی، کارکن نگهداری، پلیس و سایر معتادان باشند.

بسیاری از نسوان معتاد تجربه های بدی از جلسات با آمریت ها دارند. این خود دلیلی هست که آنها به پولیس گزارش نمی دهند که به خشونت مبتلا هستند. آنها می ترسند از اینکه معتادی آنها آشکار شود و طفلان آنها را ازشان بگیرند.

نسوان معلول

نامرئی بودن، وابستگی به دیگران و آسیب پذیری خاص باعث می شود فرد شخص معلولیت به خصوص در برابر خشونت آسیب پذیر باشد. آسیب پذیری به دلیل معلولیت متفاوت است. نسوان ممکن است از دفاع از خود و ترک یک رابطه خشونت آمیز ممانعت کند. برای او ممکن است دشوار باشد آنچه را که اتفاق افتاده است توصیف کند و باعث شود که کسی به حرف او گوش دهد و به آنچه که می گوید باور داشته باشند. بسیاری نیزدرتنهایی زندگی میکنند.

نسوان از ممالک دیگر

نسوانی که مشکل لسان سویدنی دارند، ودرتنهایی بدون ارتباط با کسی زندگی میکنند، آگاهی کافی ازحق و حقوق خود ندارند و میتوانند به طور خاصی صدمه ببینند. اقتصاد ضعیف و وابستگی به کسی که خشونت را انجام می دهد نیزخطر خشونت را افزایش می دهد.

دانش ضعیف در مورد حق و حقوق می تواند باعث شود که نسوان تقاضای کمک نکند. همچنین یک خطر وجود دارد که خشونت توسط یک فرهنگ توجیه میشود و به عنوان خشونت دیده نشود.

قانون چه میگوید؟

این جرم است که شخص دیگری را درمعرض خشونت قرارداد. اگر مردی زنی را که رابطه نزدیکی با او دارد و یا با اوقبلا رابطه نزدیک داشته مورد خشونت قراردهد این نغض شدید آزادی نسوان حساب میشود. این تخلف باید چندین بار اتفاق افتد ومجازات آن زندان است. حتی اگر زن آن را نخواهد پلیس باید جرم را بررسی کند.

منحیث مثال، یک جرم ممکن است زمانی باشد که کسی با دعوا و خشونت مزاحم زنی شود. و یا انیکه میتواند این باشد که مرد زن را مجبور به عمل سکسی بکند و یا اینکه مرد از بیرون رفتن خانه زن ممانعت کند.

داشتن رابطه جنسی با کسی که بله نگفته و یا به وضوح نشان نداده که او تمایل به داشتن سکس هست ممنوع است. د اشتن رابطه جنسی همیشه باید داوطلبانه باشد.

خرید سکس درسویدن ممنوع است. کسی که سکس بخرد به جریمه نقدی یا زندان محکوم میشود.

فروش و یا خرید انسان ممنوع است. قاچاق انسان زمانی است که یک شخص را درمعرض فحشا قراردهند، باعایدی کمی کارکنند ویا بدون عایدی کارکنند. افراد فقیرممکن است مجبور شوند که گدایی کنند و یا عضوی ازبدن خود را بفروشند.

کسانی که درمعرض قاچاق انسان قرار دارند ممکن است از یک مملکت به مملکت دیگری منتقل شده باشند. آنها اغلب درجامعه نامرئی زندگی می کنند و تحت تهدید و خشونت قرار می گیرند. مجازات آن زندان است.

این جرم است که کسی را مخالف با خواست اومجبور به ازدواج کرد. مجازات آن زندان است.

گول زدن شخصی برای سفر به مملکت خارج برای ازدواج درمخالفت با خواست او ممنوع است. مجازات آن زندان است.

همه انسانها بر روی بدن خود حق دارند. درسویدن ممنوع است که قسمت هایی ازدختران یا آلت تناسلی نسوان را از بین ببرند یا آسیب برسانند. مجازات آن زندان است.

آیا کسی را می شناسید که درمعرض خشونت است؟ تماس بگیرید با:

آمریت خدمات اجتماعی درهمه شاروالی ها وجود دارد. اگرشما مورد خشونت قراربگیرید ویا حال شما خوب نباشد میتوانید از آمریت خدمات اجتماعی کمک و حمایت بگیرید.

اگرمظنون هستید که شما مورد جرمی قرار گرفته اید با پولیس با شماره تلفون ۱۱۴۱۴ تماس بگیرید.اگربه کمک عاجل نیازدارید با تلفون ۱۱۲ تماس بگیرید.

بریس ازاطفال در وضعیت آسیب پذیر حمایت میکند. اگر شما زیر ۱۸ سال هستید میتوانید با بریس تماس بگیرید و یا با آنها چت کنید.

BOJ یک سازمانی هست که برای حمایت از قربانیان جرم کار میکند. شما میتوانید با نمبرتلفون ۱۱۶۰۰۶ تماس بگیرید.

سوالات پسرانه یک سایت است که پسران به طور ناشناس می توانند در مورد روابط، جنسیت و بدن چت کنند.

اگرشما درمعرض خطرخشونت و تهدید هستید، با خط تلفونی حمایت ملی با ۵۰۵۰۵۰ ـ ۰۲۰ تماس بگیرید.

اگرشما درمعرض خشونت قرار گرفته اید و نیاز به گپ زدن با کسی دارید یا اگربه مسکن محافظت شده نیازدارید، می توانید با مرکز عاجل نسوان و دختران تماس بگیرید.

پذیرش لیننا به جوانانی که ازطرف خانواده و اقوام درمعرض کنترول، تهدید و خشونت هستند مشاوره، کمک ومحافظت ارائه میکند. نمورتلفون عاجل: ۴۰۷۰۴۰ ـ ۰۲۰ هست.

اگرشما دریک فرهنگ شرافتی زندگی میکنید و به حمایت و محافظت نیاز دارید با تلفون عاجل ترافم که برای نسوان خارجی هست با نمبر ۵۲۱۰۱۰ ـ ۰۲۱ تماس بگیرید.

تریس (TRIS) یک سازمانی هست که درمورد خشونی و ظلم مربوط به شرف کار میکند. تریس یک نمبر تلفون عاجل ۴۰۶۶۰۰ ـ ۰۷۷۴ دارد.انها مسکن های حفاظت شده هم دارند.

۱۰۰۰ امکانات سایتی هست که میتوانید درمورد آسیب پذیری از خشونت، سکس با غرامت و پورنو چت کنید.

معلومات بیشتر

درسایت من میخواهم بدانم jagvillveta.se معلوماتی درمورد چی جرم هست وجود دارد. شما همچنین میتوانید درمورد کسی که درمعرض جرم بوده وچه احساسی دارد بیشتربخوانید وازکجا میتوانید کمک بگیرید. این سایت درمورد شما که جوان هستید می باشد.

دراینجا میتوانید درمورد ظلم و خشونت مربوط به شرف بیشتر بخوانید. درمورد ازدواج اجباری، ختنه نسوان، خشونت شرفی دررابطه با ه ب ت کیو (HBTQ) و معلولیت فکری.

در بانک دانش NCK شما می توانید معلومات بیشتری در مورد خشونت در روابط نزدیک، خشونت های مردان علیه نسوان و خشونت علیه گروه های آسیب پذیر را بخوانید.

RFSLیک سازمانی هست که درمورد حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان، دگرجنسگرایان و اشخاص کیویر کار میکند.

در Youmo شما می توانید فلم هایی در مورد روابط، جنسیت و صحی را در چند لسان مختلف بخوانید و تماشا کنید.