جامعه

آخرین به روز رسانی 12/5-2023

سویدن یک کشوردموکراسی هست. این به این معنی که تمام قدرت دولت بر اساس مردم است. حکومت مردم از طریق انتخاب احزاب یا اشخاصی که حق دارند تصمیمات مهم را بگیرند کنترل میشود. مردم انتخاب شده سیاستمداران نامیده می شوند.آنها در پارلمان، سازمان صحی منطقه ای و شورای شاروالی تصمیم گیری میکنند.

چند ستون مهم در جامعه سویدنی

 • آزادی چاپ و بیان ـ همه باید بتوانند افکار، نظرات و احساسات خود را در سخن و نوشتار بیان کنند.
 • آزادی انجمن ـ هر کس حق دارد که عضو انجمنی شود یا انجمن ایجاد کند.
 • آزادی مذهب یا آزادی ایمان ـ هر کس آزاد است تصمیم بگیرد که یک دین داشته باشد یا نداشته باشد. آزادی مذهب یکی از اصول حقوق بشر است.
 • تضمین حقوقی ـ همه مردم باید در برابر قانون یکسان باشند. یک کس تا زمانیکه محکمه او را محکوم نکرده باشد، بیگناه شناخته میشود.

سویدن از طریق دولت، سازمان صحی منطقه ای و شورای شاروالی اداره میشود

درسطح ملی (پارلمان و دولت)

 • پارلمان قدرت دارد که قوانین را تصویب کند.
 • پارلمان در سطح ملی نمایند مردم است.
 • دولت سویدن را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که تصمیم پارلمان به واقعیت تبدیل شود وبا دادن ایده های جدید، تغییرقوانین و تصویب قوانین جدید ارائه میدهد.
 • برای کمک در کار خود، دولت از بخش اداری پارلمان و ۳۵۰ اداره دولتی استفاده میکند.

درسطح منطقه ای (منطقه و ولایت)

 • سویدن تشکیل شده از ۲۱ ولایت است. درهر یک از ولایت ها یک اداره منطقه ای بنام شورای ولایتی وجود دارد.
 • ۲۱ سازمان صحی منطقه ای وجود دارد. سازمان های صحی منطقه ای توسط سیاستمدارانی رهبری میشوند که توسط مردم انتخاب شده اند. بیشتر کار سازمان های صحی منطقه ای مربوط به امورمراقبت های صحی، بهداشت، دندانپزشکی و حمل و نقل عمومی است.
 • ولایت ها و سازمان های صحی منطقه ای شامل یک منطقه جغرافیایی اند و به همین خاطر به سطح منطقه ای دیده میشوند. بالاترین ارگان تصمیم گیرنده سازمان صحی منطقه ای هیئت رئیسه منطقه است. قانون شاروالی کار سازمان صحی منطقه ای را هدایت میکند.

سطح محلی (شاروالی ها)

 • سویدن ۲۹۰ شاروالی دارد.
 • درآنجایی که زندگی میکنیم شاروالی ها مسئول بیشترین خدمات اجتماعی هستند. منحیث مثال کودکستان، مکتب، اداره خدمات رفاه اجتماعی وخدمات نگهداری از سالمندان.
 • شاروالی ها توسط سیاستمداران انتخاب شده توسط مردم اداره می شوند. بالاترین مرجع تصمیم گیری شورای شاروالی هست.
 • قانون شاروالی، کار شاروالی را مدیریت می کند.

درسطح اروپا (اتحادیه اروپا)

 • سویدن باید قوانین اتحادیه اروپا را رعایت کند و درایجاد قوانین جدید شراکت میکند.
 • دولت سویدن در شورای اروپا و شورای اتحادیه اروپا (که اغلب به نام شورای وزرا یا فقط شورا نامیده می شود) نمایندگی می کند.

فلم ها در مورد سویدن