اخبار

آخرین به روز رسانی 31/1-2023

در اینجا شما می توانید لینک ها ی اخبار به لسان سویدنی آسان و اخبار سویدنی ترجمه شده به لسانهای دیگر پیدا کنید. شما همچنین می توانید آخرین اخبار از رادیو سویدن Sveriges Radio را بخوانید.

اخبار از رادیوی سویدن

​​​​​​​​درینجا آخرین اخباراز رادیوی سویدن نشان داده می شود. در صورت عدم موجودیت به زبان خود تان از گزارش اخبار به زبان سویدی استفاده شده است.

به منظور خواندن یک خبر در پایگاه اینترنتی رادیوی سویدن بالای عنوان آن خبر در فهرست کلیک نمائید. آن پیوند در یک پنجره جداگانه باز می شود.