اطلاعات

آخرین به روز رسانی 15ـ 4ـ 2020

راهنمای جامعه یک کورس رایگان درباره جامعه سویدن است برای شما که تازه اجازه اقامت درسویدن دریافت کرده اید.

میتوانید به لسان مادری خود یا به لسان سویدنی ساده و یا لسان دیگری که میدانید این کورس را بخوانید. شاروالی ای که درآن زندگانی میکنید این کورس را ترتیب میدهد. مدت زمان این کورس حداقل ۱۰۰ ساعت است.

کورس به شما معلوماتی میدهد درباره:

  • حقوق بشر
  • ارزشهای اساسی دمکراسی
  • حقوق و مکلفیت ها
  • جامعه سویدن چگونه سازماندهی شده است
  • زندگانی عملی روزمره

چی کسانی میتوانند درکورس راهنمای جامعه شرکت کنند؟

شما که اخیرا اجازه اقامت دریافت کرده اید ودریک برنامه استقراری ازطرف اداره کارشرکت میکنید، ویا اینکه بخاطر رابطه فامیلی مهاجرت کرده اید می توانید در کورس راهنمای اجتماعی شرکت کنید.

چرا باید کورس راهنمای اجتماعی را بخوانید؟

شما درباره حقوق و متکلفات خود، درباره دموکراسی سویدنی و نحوه سازماندهی جامعه سویدن یاد خواهید گرفت. این کورس در مورد زندگی روزمره عملی، از قبیل سؤالاتی در مورد کار و تحصیل، مسکن، بهداشت و مراقبت های صحی و اطفال و خانواده می باشد.

هدف از کورس راهنمای اجتماعی این است که شما آسانتربه جامعه سویدن وارد شوید.

پس از پایان این کورس شما یک دیپلم میگیرید.

چی طوری در کورس راهنمای اجتماعی ثبت نام میکنید؟

  • اگر اخیرا اجازه اقامت دریافت کرده اید و در برنامه استقراری اداره کار ثبت نام کرده اید میتوانید با مسئول خود در اداره کار صحبت کنید که اسم شما را در این کورس ثبت نام کند.
  • اگردرارتباط با دفترخدمات اجتماعی هستید، مسئول شما دردفتر خدمات اجتماعی می تواند شما را برای این کورس ثبت نام کند.

اگر میخواهید بیشتر درباره کورس راهنمای اجتماعی بدانید با شاروالی ای که درآن زندگانی میکنید تماس بگیرید.

کتاب "درباره سویدن"

کتاب "درباره سویدن" یک کتاب آموزشی است که در کورس راهنمای اجتماعی استفاده میشود.