کتاب "درباره سویدن"

آخرین به روز رسانی 19ـ 12ـ 2018

این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است کتاب "در مورد سویدن" را به زبان عربی دانلود کنید

کتاب "درباره سویدن" یک کتاب آموزشی است که در کورس راهنمای اجتماعی استفاده میشود.