پیر شدن در سویدن

آخرین به روز رسانی 19ـ 12ـ 2018

این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است فصل هشتم را دانلود کنید

این فصل مدرباره متقاعدین و مراقبت از سالمندان معلوماتی میدهد.