فعالیت ها و مزایا برای بزرگسالان

آخرین به روز رسانی 11ـ 11ـ 2021

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

فعالیت ها و مزایای زیادی برای بزرگسالان وجود دارد.

نهاد های زیادی وجود دارد که برای متقاعدین فعالیت ها را ترتیب میدهد. یکی از این نهاد ها سازمان ملی متقاعدین سویدن، PRO است.

در بسیاری از شهر های سـویـدن بزرگـسالان میتـوانند بطـور رایـگان یا در جریان اوقات مشخص روز با قیمت کم از ترانسپورت عامه استفاده کنند.

اگر بزرگسال هستید و دارای معلولیتـی هستیـد که رفت و آمـد از طریق ترانسپورت عامه را برای شما مشکل نموده میتوانید از خدمات ترانسپورتی برای معلـولین استفـاده کنید. در این صـورت میتوانیـد به جای ملـی بس یا ملی بس های برقی با قیمت کم توسـط تکسـی رفت و آمد کنید. برای واجد شرایـط بودن به خدمات ترانسپـورتـی بایـد در شهـرداری که راجستر شده اید درخـواست بدهید. همچنـان باید تصدیق نامه خـدمـات تحرکی از طرف داکتر را ارسـال کنید که در آن عدم توانایی شما در استفـادۀ از ترانسپورت عامه تصدیق گردیده باشد.

برای رفت و آمـد در محـدودۀ شهر خـود میتـوانیـد اکثراً بـه اصـطلاح از خدمات دربست یا فلکس لاین (Flex Lines) استفاده کنید. فلکس لاین ها نسبت به سایر ترانسپورت های عـامـه به خـانـۀ شمـا نزدیکتر میایند. ملی بس ها تنها در جا های میروند که شخص قبلاً سوار شدن و پیاده شدن خود را تعیین کرده باشد. لذا مسیر ها و اوقـات رفت و آمـد ملی بس ها از یک وقت به دیگر وقت متفاوت است.