مراقبت بزرگسالان

آخرین به روز رسانی 8ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

وقتی سن اشخاص بالا میرود آنها اکثراً در کار های عملی زندگی روزمره به کمک ضرورت پیدا میکنند. در سویدن بزرگسالانی که به کمک و حمایت ضرورت دارند طبـق قانون حـق دارند تا این کمک ها و حمـایت ها را از اجتماع دریافت کنند. در حالیـکه در سایر کشور ها رایج است که فامیـل و اقارب از بزرگسالان مراقبت کنند، در سویـدن این حمایت ها را جامعـه فراهم میکند. فامیل هنوز هم در زندگی بزرگسالان دخیل میباشد. مراقبت بزرگسالان توسط قانون خدمات اجتماعی و قانون خدمـات صحـی و طبی وضع میگردد.

شهرداری یا شورای ایالتی مسئولیت مراقبت بزرگسالان را بشمول ارتباطات با داکتران و خدمات صحی عاجل بعهده دارد. تنظیم این ارتباطات در نقاط مختلف سـویـدن متفـاوت است. برای درخواست اقدامـات مراقبت بزرگسـالان از طریق شهـرداری با شعبۀ مربوطه خدمات اجتماعـی تمـاس بگیرید. یک مامور کمک کننده از ادارۀ خدمات اجتماعی تحقیق و بررسی نمـوده و دربارۀ واجـد شـرایـط بودن شخص و وسعـت کمـک ها فیصلـه خواهد کرد.

هدف از مراقبت بزرگسالان تضمین زندگی با کیفیت و مستقـل در فضـای مصون برای بزرگسالان است. همچنان بزرگسـالان باید فرصت ادامـه دادن فعالیت های هدفمند را با سایر افراد در جامعه داشته باشند.

تهیه مسکن

بسیـاری از اشخاص بزرگسـال میخواهند تا زمانیکـه امـکان دارد در خانه زندگی کنند و امروزه فرصت های زیادی برای مـانـدن در خـانه با دریافت حمایت از اجتمـاع و انـواع مختلف سازگاری با محل سکونت وجود دارد. شهرداری میتـوانـد در عرصه های مراقبت و خـدمـات شمـا را کمـک کند تا بتوانید در خـانـه به زندگی ادامه دهیـد. که این حمایت ها را خدمات مساعدتی- درخانه میگویند.

کارمندان ادارۀ خدمات مساعدتی- در خانه میتوانند به شما در بخش های پاک کاری، خریداری غذا، آمادگی تخت خواب، حمام و اصلاح ریش کمک کنند. همچنـان میتوانید در هنـگام عصر و شب کمـک دریافت کنید. اگر شما مریض هستید یا زخم برداشتـه اید، نرس میتواند برای تبدیل بنداژ و راهنمایی گرفتن دوا به خانه بیاید.

همچنان در بسیاری از شهرداری ها کارمندانی وجود دارد که میتوانند شما را در ترمیم وسایل کمک کنند. گاهی اوقات آنرا خدمات ترمیمی میگویند. کارمندان خـدمـات ترمیمـی میتوانند منظره ها را نصب کنند یا پرده ها را تبدیل کنند. هدف از این خدمات بطور مثال جلوگیری از افتادن و جراحت برداشتن بزرگسالان است.

اگر شما در خانه احساس خطر میکنید انتخاب های رهایشی دیگری برای بزرگسالان وجود دارد.

خانۀ سالمندان و پناهگاه بطور مثال با دروازه های پایین و لفت های فراخ امکاناتی هستند که برای اشخـاص بزرگسـال مناسب است. مالکین خـانـه اکثراً برای خانۀ سالمندان اشخاصـی را میخواهنـد که ۵۵ سال عمر داشتـه و برای پناهنگاه ها کمی بزرگتر باشند. برای زندگـی در خانۀ سالمندان یا پناهگاه ها گرفتن اجازه از شهرداری لازم نمیباشد. شما از پول خود خانه را کرایه میکنید یا میخرید.

خانۀ سالمنـدان یکنـوع مسکنـی مخصوص بوده که در ملکیت شهـرداری قراردارد و بزرگسالان میتوانند در آنجا آپارتمـان کرایه کنند. قبل از اینکه شخص به خانۀ سالمندان نقل مـکان کند ضروریات شخص مذکور بررسـی میگردد. در خانۀ سالمندان بزرگسالان میتوانند برای دریافت کمک در پاک کاری، پخت و پز و هر آنچه دوست دارند پول پرداخت کنند.

خانۀ مخصوص، که آنرا خانه هـای گروهـی نیز گویند، یکنوع محـل بود و باش است در محدودۀ مراقبت صحی برای بزرگسـالان که به مراقبت های وسیع ضرورت دارند. برای بستری شدن در خانۀ مخصوص باید ضروریات صحـی و اجتمـاعـی شخص فراوان باشـد و به مراقبت های شبـانـه روزی ضرورت داشته باشد.