حق میراث

آخرین به روز رسانی 8ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

وقتی شخصی وفات میکند، قوانینی وجــود دارد که تعیین میــکند چی کسی باید پول و اشیای متوفی را به ارث ببرد. این قوانین تابع قوانینی سویدن بوده و آنرا حق میراث می نامند.

اگر مرحومی متاهل باشد، همسر او همه چیز را به ارث میبرد. بعد از وفات همسرش فرزندانشان مالک میراث میشـونـد، تا آنزمان همـسر می تـوانـد هـر کاری با امـوال مـیراثــی انجام دهد.

اگر مرحومـی با شخص دیـگری فرزند داشتـه باشـد، فرزندانش می توانند بلافاصله میراث خـود را بگیرند. آنها همچنـان می توانند تا زمانـی وفـات همسر مرحومـی منتظر ارث بمانند. در صورتیکه مرحومـی ازدواج نکرده باشد، فرزندان همه چیز را به ارث خواهند برد. اگر مرحومی فرزند نداشته باشند والدین یا خواهر و برادر مرحومی صاحب میراث می شوند.

اگر شخص متوفی دارای فرزندان زیر سن ۱۸ است برای فرزند وی سرپرست مقرر میگردد. سرپرست کسی است که از حقوق طفل مذکور دفاع میکند.

املاک

املاک تمام پول و دارایی را میگویند که از متوفی باقی مانده است. اقاربی که از متوفی ارث میبرند مشترکاً صاحب املاک متوفی هستند.

تقسیم املاک، ثبت املاک و تقسیم میراث

اگر شخص متوفی متأهل باشد و با همسر خود چیزهای مشترک داشته، همـه چـیز بـایـد بین او و همـسرش تقسـیم گردد. این را تقسیم املاک میگویند. وقتی تقسیم املاک پایان یافت، میتوان میراث را تقسیم کرد.

ثبت املاک ثبت دارایـی ها و قرضه های متوفـی است. این کار باید سـه ماه بعـد از وفـات متوفـی تکمیل گردد و مبنای تقسیم املاک که تقسیم دارایی های متوفی است، قرار میگیرد.

وصیت نامه

وصیت نامه یک سند قانونـی است. شخصیـکه وصیت نامـه را مینـویسـد میتواند تصمیم بگیرد که کی از او میراث دریافت نموده و چه را به حیث میراث دریافت کند. اما استثنائات وجود دارد. وارثین دست اول (فرزندان، نواسـه هـا و کواسـه ها) همیشـه حـق دارند تا میـراث قـانـونـی خـود را مطالبه کنند.

وصیت نامه باید از قوانین مشخصـی پیروی کند. بطـور مثال باید بصورت کتبی باشد. دو شاهد باید آنرا امضا کند. لذا خوب است که قبل از نوشتن وصیت نامه با وکیل تماس گرفته شود.

کسانیکه بدون ازدواج با هم زندگـی میکنند (شریک زندگـی) خـودبخـود از یکدیگر ارث نمی برند. اگر زوجین که شریک زندگـی یکدیـگر هستنـد میخواهند از یکدیگر ارث ببرند باید وصیت نامه بنویسند.