در صورت وفات

آخرین به روز رسانی 8ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

وقتی یک بزرگسال در خانه وفات میکند باید با کارمندان مسلکی ادارۀ مراقبت صحی تماس گرفته شود. بعضی اوقات آنها جنازه را به شفاخانه انتقال میدهـند که در آنجـا داکتر مرگ وی را تصدیق میـکند. اگر شمـا تقـاضـای خاصـی دارید بطـور مثال طرزالعمـل هـای مذهبـی باید آنرا با کارمندان صحی مطرح کنید.

اقارب وی بعداً میتوانند با کشیش، خاخام، امام یا سایر نمایندگان مذهبی تماس بگیرند. اقارب میتوانند همراه با نمایندۀ محل ترتیبات مراسم جنازه را بر اساس ترجیحات دینی خود پلان کنند. همچنان صحبت کردن با ادارۀ قبرستان و مرده شوی خانه که میتواند شمـا را در ارتباط گیری و کار های عملی کمک کنند مفید خواهد بود.

مراسم تشییع جنازه

وقتی کسی در سویدن فوت کند و باید دفن شود، معمولاً اقارب و دوستان نزدیک وی در مراسم تشییع جنـازه شرکت میکنند. این معمـول است که مراسم تشییع جنازه را طبق وصیت مرحوم یا مرحـومـه تنظیـم کنند. این وصیت ها ممکن در وصیت نامه ذکر گردیده باشد یا شخص متوفـی قبلاً در مورد چگونگی ترتیبات مراسم تشییع جنازه صحبت کرده باشد. با توجه به عقاید دینی، طریقه های مختلف برای مراسم تشییع جنازه وجود دارد.

در سـویـدن مراسم تشییع جنازه اکثراً در کلیسا یا کلیسای کوچـک برگزار میگردد. کلیسای سـویـدن مسئول اصلی تمـام فعالیت های مراسم تشییع جنـازه در کشـور است به استثنـای شهر استکهلـم و ترانوس که در آنـجا شهرداری این مسئولیت را بعهده دارد. این امر بدون در نظر داشت دین متوفی صادق است.

اقارب متوفی میتوانند با نمایندۀ دولتی مراسم تشییع جنازه تماس بگیرند. نمایندگان مراسم تشییع جنازه اشخاصی اند که توسط هیئت اداری ایالت گماشته میشـونـد، آنها در راستـای منافـع متوفـی کار میکنند، تقاضا های اقارب متوفـی را مـد نظر میگیرند. نماینــدگان مراسم تشییع جنـازه بایـد مراقب باشند که شخصیکه عضو کلیسای سویدن نیست میتواند به طریقۀ که برای وی مناسب باشد دفن گردد. برای تماس گرفتن با نمایندۀ مراسم تشییع جنـازه، اقارب میتوانند با شهرداری، هیئت اداری ایالت یا اجتمـاع دینی خود تماس بگیرند.

هیچگونه مقرراتی وجـود ندارد که باید مردم مراسم تشییع جنـازه برگزار کنند. اما مقرراتی وجود دارد که جنازه باید در کفن گذاشته شود. همچنان راجع به سوزاندن جسد و چگونگی جابجایی خاکستر آن در زمین مقرراتی وجود دارد. سوزنـدان جسد به این معنـی که جسد در کوره جسـد سوزی همراه با کفن گذاشته میشـود. کفن و جسـد هر دو سوزانده میشـوند تا در آنجا به خاکستر تبدیل شـونـد و خـاکستر آن را در ظرف گلی میریزند. معمولاً این ظرف در قبرستان دفن میـگردد. همچنان خاکستر میتـواند در جای مخصوص در قبرستان، در جای گرامـی داشت پخش شـود. اگر کسی میخواهد بطـور مثال خاکستر را در بحر بریزد باید از هیئت اداری ایالت اجازه بگیرد.

اگر تقاضای دفن جسد در خـارج از کشور وجود داشتـه باشد مرده شوی خانه میتواند بطور رایگان در انتقال جسد به کشور های خارجی کمک کند.

معمـولاً دفـن جسـد در سـویـدن یک الی دو هفتـه را دربر میـگیرد. در صورتیکه اقارب متوفی بخواهند، جسد در زودترین فرصت ممکن میتواند دفن گردد. به هر صورت طبق قانون سویدن جسد باید در ظرف یک ماه بعد از وفات دفن گردد یا سوزانده شود.

داشتن تابوت سر باز در سویدن نادر است اما هیچ مانع رسمی برای این کار وجود ندارد.

همـه افراد در سـویـدن فیس مراسم تشییع جنـازه را از طریـق مـالیـات پرداخت میکنند. این فیس حق استفـاده از مـکان مثل کلیسای کوچک را برای مراسم تشییع جنـازه فراهم میـکند. فیس مذکور حـق انتقال کفن از مکان مراسم تا قبرستان را نیز فراهم میکند.

در سویدن تقریباً ۸۳ فیصد از متوفیان میخواهند مراسـم در کلیسا برگزار گردد. به این معنـی که یک کشیش یا خاخام خدمات مراسم تشییع جنازه را فراهـم میکند. برای دریافت خدمات مراسم تشییع جنـازه، شخص بایـد عضو کلیسای سـویـدن باشد. مراسم کلیسایی برای همه اشخاصیکه عضو کلیسای سویدن هستند رایگان است. همچنان مراسم کلیسایی میتواند در کلیسای آزاد، کلیسای کاتولیک یا اورتودوکس برگزار گردد.

مراسم تشییع جنازه شهری مراسمی است که ارکان دینی در آن شامل نمیباشد. بنابراین مراسم تشییع جنازه شهری در کلیسا برگزار نمیگردد. این مراسم میتواند در کلیسای کوچک قبرستان، در باغ یا ممکن در طبیعت برگزار گردد. مراسم تشییع جنازه شهری توسط کشیش برگزار میگردد.