تقاعد

آخرین به روز رسانی 11ـ 11ـ 2021

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

تقاعد پولی است که وقتی سن شما بالا میرود و وظیفه را ترک میکنید به شما داده میشود. مقدار مبلغ تقاعدی متفاوت است. این مبلغ به معاش قبلی شما، مدت اجرای وظیفه و مقدار پول که برای خود ذخیره کرده اید ارتباط دارد.

تقـاعـدی شما میتواند از منـابـع مختلف پراخت گردد، بخش آن از ادارۀ تقاعد پرداخت میگردد و بخشـی دیگر آنرا استخدام کنندۀ شما به شکـل تقاعد کاری پرداخت میکند.

تصمیم گرفتن تقاعد بر ذمه خود شماست. هر چه ناوقت تر تقاعد بگیرید مبلـغ تقاعـدی شما بصورت ماهوار زیاد خـواهـد بـود. وقتـی به سن ۶۱ سالگی برسید میتوانید بخشـی از تقاعد عمومی خـود را دریافت کنیـد اما حق دارید تا سن ۶۷ سالگی کار کنید. شما میتوانید با استخدام کنندۀ خود در مورد کار طولانی توافق کنید.

شما خود تصمیم میگیرید که چی مقدار پول تقاعد خود را بگیرید. میتوانید بین ۲۵ و ۱۰۰ فیصد مبلغ تقاعدی خود را ماهانه بگیرید. میتوانید بطور مثال نصف تقاعدی خود را بگیرید و نیمه وقت به کار ادامه بدهید.

منبع: ادارۀ تقاعد سویدن

تقاعد عمومی

تقاعد عمومی تقاعد است که تمام افرادیکه در سویدن زندگی و کار کرده باشند مستحـق آن هستند. این تقاعد عمومـی بـوده و توسط ادارۀ تقاعد سـویـدن پرداخـت میگـردد.

اگـر میخـواهیـد در مـورد تقاعد عمومـی بیشتر بدانیـد با ادارۀ تقاعد از طریق تلیفـون یا در مـرکز خدمات تماس گرفته و ملاقات خصوصی ترتیب دهید.

هر سال که کار یا تحصیل کنید یا در رخصتی والدینی باشید پول تقاعدی خود را دریافت میکنید. تقاعد عمومی بر اساس عایدات شما شامل تقاعد عایداتی و تقاعد پس انداز میگردد. اگر عایدات شما کم است یا هیچ عاید ندارید میتوانید تقاعد تضمینی دریافت کنید.

تقاعد بر اساس عاید

مبلغ تقاعد بر اساس عایدات وابسته به مقدار پول است که شما قبلاً کسب کرده اید. هر ساله ۱۶ فیصد عاید یا معاش خود را برای تقاعد بر اساس عـایـد پرداخت میـکنید. محـاسبـه عایدات علاوه بر معاش کاری شـامـل مزایای بیکاری، مریضـی یا غرامت فعالیت ها و درآمد والدینی نیز میگردد.

تقاعد پس انداز

هر ساله، ۲, ۵ فیصد عاید یا معاش شما برای سرمایه گذاری های مختلف پرداخت میگردد. این را تقاعد پس انداز میگویند. این سرمایه گذاری ها شامل بخش های امنیتی یا اسهام میگردد و شما خود تصمیم میگیرید پول شما در کدام سرمایه گذاری ها شامل شود. مقدار تقاعد پس انداز که دریافت میکنید به مقدار مبلغ که شما پرداخت نموده اید و اینکه سرمایه گذاری ها در عرصه های اسهام و امنیت چگونه پیش میروند بستگی دارد.

تقاعد تضمینی

تقاعد تضمینـی برای کسانـی است که عـایـدات کم یا هیچ عایـد کاری ندارنـد. برای دریافت تقاعد تضمینـی کامل باید حداقل برای ۴۰ سال در سـویـدن زندگی کرده باشـید. اگر شما کمتر از ۴۰ سال در سـویـدن زندگی کرده باشید مبلغ تقاعد تضمینی کمتر است. همچنـان در صورتیکه قبلاً تقاعد دیگری داشتـه باشیـد مبلـغ تقاعد تضمینی میتواند کمتر باشد.

تقاعد کاری

تقاعد کاری بخشی از تقاعـدی است که استخدام کنندۀ شما آنرا پرداخت میـکند. بسیـاری از افراد که وظیفـه دارنـد مستحـق تقاعد کاری هستنـد. مبلغ تقاعد کاری شما به تصمیم اتحادیه ها و استخدام کننده ارتباط دارد. کسیکه تحصیل میکند، بیکار است، در جـای کار میـکند که قرارداد جمعی وجود ندارد یا شغل آزاد دارد مستحق تقاعد کاری نمیباشد.

اگر شرکت شخصی دارید باید تقاعد کاری خود را خود پرداخت کنید. این وجه هزینه بیمه اجتماعی و یا egenavgift نامیده می شود.

تقاعد شخصی

شما میتوانید برای تقاعد خود پول پس انداز کنید. میتوانید آنرا در بانک یا در شعبۀ بیمـه در شرکت بیمۀ تقاعد پس انداز کنیـد. مبلـغ پس انداز ماهانه و زمان شروع پس انداز را خود تصمیم میگیرید.

حمایت های عایداتی برای بزرگسالان

در صورتـی که میزان معـاش های تقـاعـدی شما به مقـدار کافـی نبـاشـد می توانیـد از حمـایت مالی گذران سالمنــدان Äldreförsörjningsstöd برخــوردار شـویـد. حمـایت های عـایـداتی برای بزرگسـالان در صـورتـی پرداخت میـگردد که سایر مزایای تقاعـدی کافی نباشد. اگر ۶۵ سال عمر دارید و تمـام مـزایای تقـاعـدی را دریافت میـکنید و هنـوز هـم زنـدگی معیاری مناسب ندارید شما مستحق حمایت های عایداتی برای بزرگسالان هستیـد.اداره امور تقـاعدی Pensionsmyndigheten مـوضـوع پرداخت اضافه کمک هزینـه مسکن bostadstillägg به شما را بررسی می کند.

اضافه کمک هزینه مسکن

كمک هزینه مسکن مکمل بازنشستـگی عامه ی شما است. هزینه مسکن، درآمد، دارایی ها و وضعیت خانوادگی شما تعیین می کند که چقدر کمک هزینه مسکن می توانید در دریافت کنید.

شمـا می توانیـد از سن ۶۵ سـالگی برای دریافت کمـک هزینـه مسـکن درخواست کنید، و بدین ترتیب تمام حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنید. شما می توانید بدون توجه به اینکه چگونه زندگی می کنید و حتی اگر خانه ملکیت شخصی شماست. حتی اگر دارایی هم دارید می توانید کمک هزینه مسکن درخواست کنید.

نقل مکان با تقاعد

قاعد عایداتی، تقاعد پس انداز، تقاعد کاری و شخصی بصورت نا محدود از آن شماست فرق نمیکند به چه کشوری نقل مکان میکنید. به هر صورت دریافت تقاعد تضمینی قطعی نیست. این امر به کشور که شما نقل مکان میکنید و انواع مزایای که در آنجا دریافت میکنید ارتباط دارد. اگر تقاعد تضمینی دارید در صورتیکه به کشور دیگری در محدودۀ اتحادیه اروپا/منطقۀ اقتصادی اروپا، سویس و در بعضی حالات کانادا نقل مکان کنید میتوانید به دریافت تقاعد تضمینی ادامه دهید. درصورتیکه به خارج از مملکت نقل مکان کنید دیگر حق دریافت حمایت های عایداتی برای بزرگسالان را نخواهید داشت.