مراقبت اطفال و نوجوانان

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

والدین و سرپرستان در مقابل اطفـال مسئولیت دارند، اما کمک از سـوی اجتمـاع نیز برای آنهـا وجـود دارد. تمـام اطفـال و نوجوانان در سـویـدن مستحق رفتن به کودکستان، مکتب و مراقبت صحی میباشند.

بيشتر پدران و مـادران داراي ارتباط نزديك با مركز كمـك به مادران MVC پيش از تولـد كودك خود هستند و در هنگام رشد و نموی اطفال با ادارۀ خدمات صحی اطفـال ارتبـاط نزدیک دارند. در آنهـا داکتر ها، نرس ها و قابله های تعلیم دیده زیادی در این مراکز وجـود دارد. ديدار از مركز كمـك به مادران و مركز امور درماني كودكان رايگان است.

کلینیک های نسایی و ولادی و زایمان (MVC)

کلینیک های نسایی و ولادی و زایمان (MVC) برای خانم های حامله است. شما در تمـام دوران حاملگـی برای معاینـه صحت خود و طفـل خـود به این کلینیک ها میروید. قابلـه عـلاوه بر وزن کردن و اندازه گرفتن در باره حاملگـی و ولادت صحبت می کند و به پرسش های پدر و مـادر ها پاسـخ می دهد.

کلینیک زایشگاه همچنـان ملاقات های را ترتیب میدهـد که میتـوانید در آنجا درمورد حاملگی ، تولد طفل و شیوه دادن شیر به طفل تان معلومات دریافت کنید. معمولاً برای پدران اطفال در جریان این وعده های ملاقاتی مادران حامله را همراهی مى کنند. همچنـان در سـویـدن معمول است كه مردان در جریان تولد طفل حضور داشته باشند.

مراکز صحی اطفال

مراکز صحی اطفال (BVC) به والدین کمک نموده و حالت صحی اطفال را معـاینـه میکنند. در این مراکز، شمـا میتوانید در مـورد رشد طفـل تان، شیـوه شیردادن ، غذا دادن و برخی بیماری ها راهنمایـی دریافت نمایید. وقتی پس از به دنیا آمدن طفل به خـانه آمدیـد شما خودتان میتوانید به این مراکز در تماس شوید و وقت مـلاقات دریافت نمایید. برخـی از این ملاقات ها بعضاً در خـانـه ها انجـام میشـود. نرس معلـومـات بیشتر را در اختیار شما قرار خواهد داد و صحت طفل را معاینه میکند. طفل از سوی داکتر نیز معاینه میشود. اولین وعـده ملاقات با داکتر در این مراکز زمانی صورت میگیرد که طفل حداقل شش الی هشت هفتـه باشد، این معـاینـه تا زمانیکه طفل شامل مکتب میشـود چندین مرتبـه در یک سـال صورت خواهد گرفت.

این مراکز به تمامی والدین پیشنهاد میکند تا اطفال شان را واکسین نمایند. در سویدن، برای نه گونه امراض مختلف دوره های واکسینـی وجـود دارد که این امراض شامل: فلج اطفال، سیاه سرفه، دیفتری، تیتانوس، سرخکان، اوریون و چیچـک (آبله مرغان) است. این واکسین ها به منظـور مراقبت اطفال در برابر امراض و نیز جلوگیری از گسترش امراض میباشد.

خدمات صحی در مکاتب

وقتی اطفال وارد مکتب میشوند، آنها بخاطر مراقبت های وقایوی به بخش خدمات صحی مکتب میروند.

ین خدمات در دسترس تمامی شاگردان که در کودکستان، مکاتب اجباری و مکتب متوسط و لیسه شامل میشوند قرار دارد.

شاگردان در جریان مـکاتب اجبـاری سـه مرتبـه و یک مرتبـه در جریان دوره متوسطـه و لیسه تحت این مراقبت هـای صحـی قرار میگیرند. این ملاقات های صحی شامل گفتگو ها راجع به صحت، کنترول قـد، وزن، قوۀ دیـد وپشت شاگردان میـباشد. در مکاتب، همچنـان کارکنان وجـود دارد که در راستای ترویج خدمـات صحـی با شاگردان کار میکنند. آنها ممکن مشاورین، نرس های مکتب، استادان مخصوص یا هم معلمین باشند.

به همه ی دختران صنف پنجم و ششـم ابتدایی واکسن ضـد ویروس پاپیلـوم انسانی(HPV) به صورت رایگان توزیع می شود. این واکسن مانـع بروز بیماری سرطان دهانه رحم و زگیل آلات تناسلی و دیگر تغییرات سلولی در رحم می شود.

عکس از: کله بردبری کمون یوتبوری

والدین شدن در یک کشور جدید

آمدن به یک کشور جـدیـد تغییر بزرگی برای بزرگسـالان و کودکان است. گاهی اوقـات ممکن است کودکان به جـامعـه زودتر از بزرگسـالان وارد شوند. بنابراین، بزرگسالان ممکن است برای تماس با جامعه وابسته به فرزندان خود شوند. این امر می تواند منجر به تغییر نقش در خانواده شود و حاکی از این است که مسئولیت بیش از حد بر روی کـودکان قرار میگیرد. برای مثـال، کودکان نباید مترجم پدر و مادر خود در ارتباط با کودکستان، مکتب، مراجع دولتی و یا مراقبت های بهداشتی باشند.

بنابراین مهم است که والدین درمـورد اجتماع که جدیداً وارد آن شده اند آشنایی حاصل نمایندد و متوجـه شوند که زندگی جدید و زیستگاه کودک بالای شخصیت او نیز تاثیر میگذارد. این امر باعث خواهد شد تا والدین بر مبنـای این بنیاد ها مستحـکم و پر اطمینـان شـده و برای اطفـال شان محیط مصون ایجاد نمایند. اگر تمامی اعضای فامیل با ارزش ها و نورم های جدید اجتماعی آشنایی پیدا کنند و تفاوت ها و مشابهت های آنرا با هویت و فرهنـگ خـود بدانند در اینصـورت اطفـال خواهند توانست تا از زندگی با ثباتی برخودار شوند. در سنین نوجوانی، بسیاری از نوجـوانان برای جدا شدن از والدین آماده میشونـد. آنها دوست دارند از خـود مراقبت نماینـد وبرای جوان شدن آماده شوند. والدین مسئولیت دارند تا نوجوان هایشان را برای گذر از دوره نوجوانی حمایت نمـایند. حفظ تعـادل در تعیین حد برای اطفـال حـائز اهمیت است. در عین حـال، طفـل باید توانایی آن را داشته باشد تا در یک کشور جدید را رشد کند.

محبت و داشتن روابط

دیدگاه نسبت به محبت و داشتن روابط میتواند در فرهنگ های مختلف و جـوامـع مختلـف متفـاوت باشد. این به اهلیت شمـا مربـوط است که میخواهید چگونه شخص باشید. برای بسیاری از افـراد در سویـدن، زندگی با کسی را که دوست دارد بدون ازدواج و یا داشتن طفل یک امر طبیعـی است. همچنان محبت، داشتن روابط و مسایل جنسی جوانان یک واقعیت آشکار است. کشف کردن عشق، روابط و جنسیت بخشی از رشد یا دوران نوجوانی محسوب میشود. بسیاری از جوانان هنگامی که رشد می کنند یک یا چند رابطه غاشقانه میدارند.

عکس: Colourbox 

منع خشونت علیه اطفال

در قانون سـویـدن، بخشی وجـود دارد که بنام قانون والدین یاد میشود. طبق این قانـون، اطفـال باید از نگاه صحی، امنیت و تربیت سالم درست نگهداری شوند. یک بخش از این قـانـون بنـام قـانـون ضـد خشونت های فزیـکی یا بدنـی (anti-agalagen) میبـاشد. و این قـانـون از سال ۱۹۷۹ میلادی بدینسو در سویدن قابل اجرا میباشد. ای گا (Aga) یک کلمه قدیمی در زبان سویـدنـی است و به این معنـی که اطفال را صرفاً بخاطر اهداف تعلیمی باید زد. قانون ضد خشونت فزیکی بیان میدارد که استفاده از هر نوع خشونت فزیکی و روانی در تربیت اطفال ممنوع است. خشونت های فزیکی به معنی تمام انواع خشونت در برابر بدن است. همچنان خشونت فزیکی شامل آهسته تیله کردن ، کشیدن موی سر و خفه کردن میگردد.

به هر حال شما یقیناً میتـوانیـد طفـل را از چیـزی خطـرناک مثـل بخـاری داغ، کلکین باز یا هر چیز دیگری که میتواند به طفل صدمه وارد کند دور کش کنید.

خشونت روانی شامل هر نوع تهدید، ترساندن، فشار آوردن یا قفل کردن طفل در اتاق است. خشونت روانی به اندازۀ خشونت فزیکی میتواند به عزت نفس طفل و رشد و نموی وی صدمه بزند.

عکس: Colourbox

دیده گاه نسبت به تربیت اطفال در سویدن

برای بسیاری از والدین، دوست داشتن اطفال شان با اهمیت تر از همـه چیز است. تمـام اطفـال به والدین و بزرگسـالان نیـاز دارنـد. بزرگسـالان باید آنها را راهنمایی و تشویق نمـوده و دوست داشته باشنـد. همچنان بزرگسـالان باید برای آنها برخـی محدویت های را ایجاد نمایند. چگونگی پرورش طفل میتواند نقش مهمی در خود باوری و خود کفایی طفل داشته باشد. اطفـال که تربیت سالـم دیده باشنـد میتوانند به سـادگی از عهـدۀ دوران مکتب و دوران بزرگی برآیند.

در سـویـدن، دیدگاه نسبت به تربیت اطفـال در صد سـال اخیر تغییرات چشمگیری نموده است. در آغاز قرن بیستم، بسیاری از والدین بسیار قید گیر بودند و اینکه اطفال از امر والدین سر پیچی نکنند یک امر مهم بود. خشونت های فزیکی، بطور مثال، بسیاری از مردم خشونت جسمـی، مثلاً تنبیه بدنی را یک امر طبیعی بخش از سرپرستی خود می دیدند.

در بیـن سـال هـای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میـلادی، مـردم شیـوه هـای سرپرستـی سختگیرانه و خشن را مـورد سوـال قرار دادنـد. بسیـاری از مـردم دیـده گاه شان را در مورد تربیت اطفال تغییر دادند. آنها بیشتر در مورد پرورش احترام آمیز اطفال صحبت مینمودند. اما هنوز هم معمول بود که اطفال به شکل جزا مورد لت و کوب قرار بگیرند.

در سال ۱۹۷۰ میلادی، دیدگاه بسیـار دمـوکراتیـک درمـورد تربیت اطفـال ایجاد شد. هدف از این دیگاه آن بود تا اطفال خـود بیاموزند و در مـورد خودشان فکر نمایند، مسئولیت پذیر شوند و در مورد خودشان مستقلانه تصمیم اتخاذ نمایند.

خدمات اجتماعی

یکی از وظایف مهم خدمـات اجتماعـی تضمین پرورش مصـون اطفـال و نوجوانان است. والدین مسئـول اند که اطفـال مراقبت وامنیت را که نیاز دارند دریافت کنند. در صـورت لزوم، خدمـات اجتماعی می توانند والدین را در ای مورد کمک کند. خواستن کمک یک نوع مسئولیت پزیری والدین است. والـدیـن کـه زود کمـک میخواهنـد، می تواننـد از مشـکلات آینـده جلوگیری کنند.

هنگامی که ممکن کودکان در معـرض خطـر قـرار قرار بگیرند، خدمـات اجتماعی با خانواده و سایر بزرگسالان همـکاری می کند تا لا هم بتوانند اطمینان حاصل کنند که کودک تا حد امـکان بهترین وضعییت را دریابد. خدمات اجتماعی مهارت های لازم را برای حـل انـواع مختلـف مشـکلات خانوادگی دارد. به عنوان مثال، در خانه ممکن است مشکلات فراوانی از قبیل دعوا های خانوادگی وجـود داشته، والدین میتوانند نگران احساسـات خود و تاثیر آن بالای فرزندان شان باشند، کودکانیکه خود را تنها احسـاس میکنند، کودکانیکه در معرض خشونت قرار میگیرند، تهدید، آزار و اذیت و تجاوز، کودکان که مرتکب جنایت شده اند، اعتیاد به الکل یا مواد مخدر و یا کودکان که در خانواده ی معتادان زندگی می کنند.

اداره ی خـدمـات اجتمـاعی می تواند به اطـلاعـاتی در مـورد بد رفتـاری با طفل دست یابد و اینکه اگر فردی به اداره مزبـور اطـلاع دهد که طفلـی مورد آزار قرار گرفته و دچار استرس شده است، می تواند وارد عمـل شود. این اطلاع رسانی مـی توانـد از ســوی معلـم، سر معلم مکتب، پلیس و یا مرکز نظارت بر امـور درمانـی به اداره ی خـدمـات اجتمـاعـی اطـلاع داده شـود.نهادهـای یادشـده درصورت احسـاس نگرانی برای طفـل موظف به اطـلاع رسانی هستند.این موضوع می تواند حتی از سـوی افراد نزدیک به فامیل اطـلاع داده شـود. در چنین شرایطـی اداره ی خـدمـات اجتمـاعـی بایـد در خصـوص اینکه آیا طفـل نیاز به حمـایت فـوری و سریـع دارد، تصمیـم بگیرد. اداره ی خـدمـات اجتماعـی همچنـین موظـف به ارائـه ی حمـایت و کمک به طفـل و فامـیل است که تحت آزار و بدرفتاری قـرار گرفته و باید والدین و اطفال را در تحقیق برای حل مشکل مشارکت داد.

معمولا پدر و مادر و اداره خدمات اجتماعی در مورد نوع کمکی که قرار است به طفل و فامیل شود توافق دارند. در وحله اول باید سعی شود که این کمک با همکاری والدین و موافقت آن ها صورت گیرد.

در صورتی که خطر بزرگی سلامتی طفل و یا رفتار وی در منزل و یا اینکه طفل رفتارهـای خاصی از خود بروز دهـد، دیده شـود، اداره ی خـدمـات اجتماعی از طفل حمایت موثری می کند و این بدان معنـاست که طفـل برای مـدتـی کـوتـاه و یا طـولانـی مـدت نـزد فامیـل ی دیـگری (خـانه ی جایگزین و یا خـانـه ای که طفـل تحت تربیت فامیـل  قرار گیرد) و یا در خانه ی حمایت و نگهداری (HVB) زندگی می کند.