مراقبت اطفال

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

مراقبت اطفـال یک نام معمـول برای فعالیت های تحصیلی اطفال بزرگتر است. مراقبت اطفال بطور مثال شامل کودکستان، نرسری های روزانه برای فامیل ها و مراکز تفریحی بعد از مکتب میباشد. در آنجا اطفال میتوانند در زمانیکه والدین شان کار یا تحصیل میکنند وقت خود را سپری نمایند.

در تمـام شهـرداری ها مراقبت اطفـال وابستـه به شهـرداری وجــود دارد. همچنان مراکز مستقل و شخصی متعددی برای مراقبت اطفال وجود دارد که توسط شرکت ها و سازمـان ها پیش برده میشوند. اطفـال که بین سنین یک تا پنج سال میباشند میتوانند به کودکستان یا نرسری های روزانه بروند. اگر شما در جستجوی وظیفه هستیـد یا در خـانـه با برادر و یا خواهر تان زندگی مینمایید طفـل بزرگتر میتـوانـد در این مراکز صحـی به مـدت سـه ساعت در روز و یا ۱۵ ساعت در هفته نگهداری شود.

کودکستان (مراقبت روزانه)

کودکستان را مراقبت روزانه نیز میگویند. کودکستان جایی است که اطفال بین سـال های یک الی پنـج سال قبـل از اینکه به نرسری/ دورۀ آمادگی و یا صنف اول مکتب شامـل شوند بطـور روزانـه به آنجـا میروند. بسیـاری از کودکستان ها میتـود های درسی مخصوص برای آمـوزش اطفـال دارنـد. همچنان این مکاتب نصاب تعلمیی دارند که در آن آنچه را که اطفال باید یاد بگیرند ذکر گردیده است. تمام این مکاتب طبق نصاب تعلیمی سویدن کار مینمایند.

کودکستان آزاد

کودکستـان آزاد جایـی است که والـدیـن همـراه با اطفـال شـان در زمـان رخصـی والدینـی به آنجـا میروند. در این کودکستان ها کارمنـدان مـاهـر وجود دارد و آنجا محل خوبی برای آشنایی با دیگر والدین و اطفال است. کودکستان های آزاد متعددی در شهر های سویدن وجود دارد.

دورۀ آمادگی برای اطفال شش ساله (نرسری/دورۀ آمادگی)

تمام اطفال وقتی به سن شش سالگی میرسند شامل دورۀ آمادگی یا نرسری میگردند. صنوف آمادگی صنوفی اند که در آنجا اطفال شمولیت در صنف اول مکاتب جبری را تمرین مینمایند.

مراکز تفریحی پس از مکتب

اطفال بین سنین ۶ الی ۱۲ سـال حـق دارنـد تا قبـل از مکتب و یا بعد از مکتب به این مراکز مراجعـه نماینـد. اطفالـی میتوانند در مراکز تفریحی بعد از مکتب شامل شوند که والدین شان وظیفه داشتـه یا تحصیـل کنند. این مراکز اکثراً در همان محل که مکتب وجود دارد موجود میباشد. اطفال بین سنین۱۰ الی ۱۲ سال میتوانند در مراکز فعالیت های آزاد تفریحی که به مکاتب نزدیک تر اند شرکت کنند.

مراقبت روزانه برای فامیل / مراقبت تعلیمی

بعضی از انـواع مراقبت های اطفـال را مراقبت تعلیمـی یا مراقبت روزانـه برای فامیل میگویند. در این برنامه متخصص تعلیمی شامل است که اطفال را در خانه هایشـان میبیند، از آنهـا مراقبت نمـوده و فعالیت های تعلیمی دورۀ کودکستان را تنظیم میکند. اطفال که به مکتب میروند میتوانند بعد از مکتب شامل مراقبت روزانه شوند. در این حالت، این مرکز به حیث یک مرکز تفریحی عمل میکند.

همکاری با والدین

والدین برای مراقبت از اطفال شان مهـم اند. والدین اطفـال شان را خوب درک مینمایند. وقتی طفل کودکستان یا نرسری روزانه برای فامیل را آغاز مینماید، پدر یا مـادر اطفـال شان را همراهی مینماینـد تا طفـل احساس امنیت کند. این را سازش با محیط مینامند که معمولاً دو تا چهار هفته را دربر میگیرد. در کودکستان و مراکز تفریحی، کارمندان این اداره همواره والدین اطفال را به گفتگوهای پیشرفت تحصیلی دعوت مینمایند. در آنجا، آنها در مورد پیشرفت اطفال صحبت مینمایند. والدین همچنان میتوانند در مورد پیشرفت اطفال شان در کودکستان نظر بدهند.

در خواست شمولیت در مراقبت روزانه

برای شمولیت طفل در کودکستان و مرکز تفریحی ،باید ازقبل درخواست نماییـد. میتوانـد با مراجعـه به شهرداری تان این کار را انجـام دهیـد. در شهرداری های متفـاوت شرایـط مختلفی وجود دارد اما اکثراً باید چنـدین ماه قبل برای شمولیت درخواست بدهید. طفل شما باید حداقل یک ساله باشد تا در کودکستان شامل شود.