حمایت مالی برای فامیل ها

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

فامیل های دارای طفل میتوانند از ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن کمک های چون کرایۀ خانه، کمک مالی برای والدین، حمایت حفظ و نگهداری و کمک های مراقبت صحی دریافت نمایند.

در سویدن تمام فامیل هایکه دارای طفل هستند کمک های مخارج طفل را دریافت میکنند. کمک های کرایۀ خانه به کسانی داده میشوند که درآمد کم داشته و کرایه زیادی پرداخت مینمایند. کمک مراقبت به کسانی پرداخت میشود که طفل دارای معلولیت دارند. اگر شما طلاق گرفته اید و طفل همراه شما زندگی میکند، پدر یا مادر طفل باید مصارف حمایت از طفل را به شما پرداخت نماید. این مبلغ در بدل مخارج پرداخت میگردد که شما برای طفل متحمل شده اید. اگر آن شخص پول پرداخت نکند، یا درآمد اندک داشته باشد، در عوض میتوانید از ادارۀ بیمه اجتماعی کمک درخواست کنید. این کمک را کمک های حفظ و نگهداری میگویند.

بیمه والدین (کمک مالی)

بیمه والدین (کمک مالی) بدین مفهوم است که والدینی که کار میکند برای مراقبت از طفـل خـود رخصتـی بگیرند. والدین پولی (Föräldrapenning) کمک مالی است که والدین در اولین سال های تولد طفل برای ماندن با طفل در خانه از صندوق بیمه ای اجتماعی (Försäkringskassan) میگیرند.

هم زنان و هم مردان معمـولا از کار یا تحصـیل برای مانـدن در خـانـه با فرزندان خود رخصتی میگیرند. اما نوز تعـداد زنان که در خـانه با کودکان هستند بیشتر از مردان هست. به منظـور تشویق توزیـع مساویتر بیمه ی مالی والدین، روزهای تخصیص داده وجود دارد که نمی تواند به ولی دیگر منتقل شود.

شما میتوانید این کمک های مالی را به مـدت ۴۸۰ روز دریافت کنیـد. در ۳۹۰ روز نخست، شما ۸۰ فیصـد از معاش تان را دریافت میکنیـد. در ۹۰ روز باقی مانده، مبلغ ۱۸۰ کرون سویدنی در روز دریافت خواهید کرد.

والدین که معاش کمتر و یا هـم اصـلاً معاش ندارند برای مـدت ۴۸۰ روز ۲۵۰ کرون سویدنی دریافت میکنند. پدر یا مادر طفـل نوزاد حق دارند از کار رخصت گرفته در روز بمانند و برای ده روز در رابطه به تولد طفل از ادارۀ بیمه اجتماعی پول دریافت نمایند.

والدین های تازه وارد که با طفل های خود به سویدن آمده اند و مقیم شده اند میتوانند درخواست مزایای والدینی کنند. آنها میتوانند پولی به تعداد روزهای مختلف منحیث سن طفل دریافت کنند.

اگر شما کار میکنید، در صورتیکه طفل شمـا مریض است و باید در خـانه بماند و به کودکستان یا مکتب نرود میتـوانید حمایت مالـی والدین را نیز دریافت نمایید. این کمک ها را حمایت های مالی موقتی برای والدین یا به زبان سویدنی (vård av barn – VAB) میگویند. در آن صـورت حدود ۸۰ در صد معاش خود را دریافت مینماییـد. شمـا میتوانید حـداکثر ۱۲۰ روز درسال را برای هر طفل تان داشته باشید.

ساعات کاری کوتاه

کسانیکه سن اطفـال شان از هشت سـال کمتر باشد و تا بحـال صنف اول مکتب را تکمیـل نکرده باشد حـق دارند ساعات کاری کوتاه داشته باشند. به این معنـی که میتوانید به جای هشت ساعت کار در روز شش ساعت کار کنید.

امنیت شغلی

اگر استخدام کننده برای یک خـانـم حـاملـه در تـلاش وظیفـه، نسبت به دیگران چانس کمتربدهد این امر خلاف قانـون است. این امر همچنان در مغایرت با قانون بوده که شخص را بخاطر بارداری از وظیفه برکنار نمایند.

کمک مالی به طفل و کمک های تحصیلی

ادارۀ بیمه اجتماعی سـویـدن برای تمـامـی اطفـال کمک مالی پرداخت مینماید. اولین کمک مالی به طفل پس از یک ماه که طفل به دنیا میاید یا پس از یک ماه که طفل به سـویـدن نقل مکان میکند پرداخت میگردد. این کمک مالی تا زمانیکه طفل به سن ۱۶ سالگی میرسد پرداخت میشود. کمک های مالی اضافی به کسانی پرداخت میشود که برای دو یا بیشتر از دو طفل کمک دریافت میکنند. مقدار کمک مالی اضافی به تعداد اطفال شما بستگی دارد. کمک مالـی برای اطفـال در تاریـخ ۲۰ هر ماه پرداخت میشـود. در صورتـی که شمـا و ولی دیـگر در نگهـداری طفـل مشـارکت می کنید، کمک هزینه میان هـر دو تقسیم می شود. هر کدام از شما مبلغ ۶۲۵ کرون در ماه دریافت می کنید. این قانـون شـامـل کـودکانی می شود که اول مارس ۲۰۱۴ به بعـد بدنیا آمـده باشنـد. اما اگر طفـل قبـل از این تاریخ به دنیا آمده باشد، کمک هزینـه به یـکی از دو والدین که فرزند از او بدنیا آمـده است، تعلـق می گیرد. اما اگر فردی که طفـل را به تنهـایـی نگهداری می کند همه ی کمک هزینه یعنی ۱۲۵۰ کرون در ماه را می گیرد. شمـا هیچـگونه مالیه در رابطه به کمک مالی برای طفل یا هم کمک های اضافی به طفل پرداخت نمیکنید.

شما تا آن ربع سال که فرزند تان ۱۶ سالـه میشـود کمـک هزینـه کودک Barnbidrag دریافت میکنید. جـوانان بین ۱۶ تا ۲۰ سـالـه که در لیسـه تحصیـل می کنند، کمـک مالـی تحصیلی Studiebidrag دریافت می کنند. کمـک هزینـه تحصیلـی در هـر مـاه ۱۲۵۰ کرون است و برای ۱۰ مـاه از سپتامبر تا جون پرداخته می شود. جوانان می توانند کمک هزینه تحصیلی را تا پایان دوره بهاریکه ۲۰ ساله میشونـد دریافت کنند. غیرحاضری زیاد و بدون دلیل معتبر ممکن است روی حـق دریافت نمودن کمـک هزینه تحصیلی جوانان تاثیر بگذارد. برای جوانان سنین ۱۶-۱۸ سال، کمک هزینه تحصیلـی به والدین پرداختـه می شـود. وقتـی جـوانان به سن ۱۸ سـالگی می رسنـد، مسولیت رسمـی پیدا میکند آنـگاه کمـک هزینـه تحصیلـی به خودشان داده میشـود. اگر خانـواده دارای درآمد اندک باشد، ممکن است دانش آموز مستحق کمک بشتری بنام کمک اضافی (Extra Tillägg) باشد.

کمیتـه مرکزی بورسیه های تحصیلـی (CSN) مسئـول پرداخت کمـک هـای تحصیلی به شاگردان میباشد.

شهروندان خارجی که قرار است در مکتب متوسطه و لیسـه درس بخـوانند جهت دریافـت کمـک هـای تحصیلـی بایـد برای حقوق بنیادی درخواست بدهند.

کمک های مالی کرایۀ خانه به فامیل دارای طفل

اگر طفل دارید، شمـا مستحـق کمک های مالـی کرایۀ خانـه هستید. برای دریافت کمک مالـی کرایـۀ خـانـه باید در سـویـدن زندگی کنید و راجستر شده باشید.

مقدار کمک مالی برای کرایۀ خـانه را که شما دریافت میکنید به مستحق بودن و تعداد اعضـای فامیـل شما بستگی دارد. همچنـان بستگـی به این دارد که شما چی مقدار کرایه میدهید و درآمد فامیل شما چقدر است.

در صورتیکه عایدات شما تغییر کند لازمی است تا موضوع را به ادارۀ بیمه اجتماعی اطلاع دهید. در غیر آن باید پول را دوباره پرداخت نمایید.