مکاتب اجباری

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

تمامی اطفال در سویدن به مکاتب اجباری تا صنف نهم میروند. این موضوع در قانون تعلیم و تربیه سویدن تصریح شده است و آنرا شمولیت در مکاتب اجباری میگویند. هر مکتب یک دوره بهاری و یک دوره خزانی دارد. حاضری مکاتب اجباری از آغاز خزان سال که اطفال به سن هفت سالگی میرسند یا زمانیکه سال اول مکتب را آغاز میکنند شروع میشود و تا ختم بهار سال نهم ادامه دارد.

تمام مکاتب اجباری نصاب تعلیمی یا کریکولم درسی را تعقیب میکنند. کریکولم متنی است که بیان میدارد اطفال باید چی چیز را یاد بگیرند و مکتب برایشان چی کار را باید انجام دهد. تدریس و کتاب های درسی در مکاتب اجباری برای اطفال رایگان است.همچنان آنها نان چاشت را بطور رایگان دریافت مینمایند.

به عنوان والدین، شما حق دارید تا برای اطفال تان مکتب انتخاب نمایید. طفل همیشه حق دارد در مکتبی برود که در محل سکونت شما موقعیت دارد. اگر شما میخواهید مکتب دیگری را انتخاب کنید با سرمعلم مکتب دلخواه تان تماس گرفته و درخواست نمایید. در صورت گنجایش طفل شما پذیرفته میشود.

برای آن دستـه از کودکان که به دلایـل مختلـف نمیتـواننــد در مکتـب ابتدایی بروند، مکاتب ویژه و مکاتب ویژه ی معلولین وجود دارد. مکتب ویژه برای کودکان است که برای مثال از افت شنوایی رنج می برند. مکتب ویژه ی معلولینن برای کودکان دارای معلولیت ادراکی یا روانی است که ممکن است ذاتـی و یادریافتی باشـد. در این مـکاتب، شاگردان حمایت بیشتر و راهنمایی خاص می یابند.

مضامین در مکاتب اجباری

مضمون موضوعی است که درآن شخص آموزش می بیند، بطور مثال ریاضی و یا سویدنی. هریک از مضامین مکتب دارای مواد درسی دروره یی بوده که مشخص مینماید که هر شاگرد در کدام بخش مهارت داشته و چی زمان مکتب را به پایان برساند.

مسائل جنسی و آموزش روابط

در مکاتب سـویـدن، آمـوزش مسائل جنسی و روابط یک بخش از برنامه درسی میباشد. بسیـاری از مضامین در مـورد محبت و زنـدگی با حرمت، برابری و روابط محبت آمیز با سایر انسان ها است. آموزش مسائل جنسی و روابط برای بیش از 50 سال در سویدن رایج است.

نمرات

اطفـال در سال ششم نمـرات را اخـذ مینمایند. اطفـال بعـد از هر دوره، نمـرات دریافت مینمایند. اطفـال سند فراغت و نتایـج نهایی خـود را از مکتب اجباری در آخرین دورۀ تعلیمی سال نهم دریافت مینمایند.

اطفـال در ایـن مـکاتب درجـات ای، بی، سی، دی، ای و اف را دریافـت مینمایند. درجه اف بدین مفهوم است که شاگرد در یک مضمون کامیاب نشده است و بلندترین درجه Aمیباشد.

ادارۀ تعلیم و تربیه راجع به قوانین چگونگی نمـره دهی تصمیـم میگیرد. ادارۀ تعلیم و تربیه مقامی است که فراهم نمودن تعلیم و تربیۀ با کیفیت در محیط مصون را برای اطفال و متعلمین تضمین میکند.

نمرات

اطفـال در سال ششم نمـرات را اخـذ مینمایند. اطفـال بعـد از هر دوره، نمـرات دریافت مینمایند. اطفـال سند فراغت و نتایـج نهایی خـود را از مکتب اجباری در آخرین دورۀ تعلیمی سال نهم دریافت مینمایند.

اطفـال در ایـن مـکاتب درجـات ای، بی، سی، دی، ای و اف را دریافـت مینمایند. درجه اف بدین مفهوم است که شاگرد در یک مضمون کامیاب نشده است و بلندترین درجه Aمیباشد.

ادارۀ تعلیم و تربیه راجع به قوانین چگونگی نمـره دهی تصمیـم میگیرد. ادارۀ تعلیم و تربیه مقامی است که فراهم نمودن تعلیم و تربیۀ با کیفیت در محیط مصون را برای اطفال و متعلمین تضمین میکند.

آموزش زبان

اگر زبان مادری والدین چـی یکی یا هر دو سـویـدنی نباشد برای طفل به زبان خودش آموزش داده خواهد شد(آموزش به زبان مادری). برای اشتراک نمـودن در این بخـش، طفـل بایـد دانش اولیـه آن زبان را داشتـه باشد و روزانه در خانه آن را مورد استفاده قرار دهد.

همچنـان اطفـال که زبان مادری شان متفـاوت است میتـواننـد به زبـان سویدنی به عنوان زبان دوم تحصیل نمایند. سویدنـی به عنوان زبان دوم برای هردو شخص ابتدایی و کسیکه کمی سویدنی یاد داشته باشد تدریس میشود. سطـح مضامین سـویـدنـی به عنـوان زبان دوم با سطح مضامین سویدنی یکسان است.

صنف آماده گی

برای اطفال که تازه به سویـدن رسیده اند، چیزی بنام صنف های آماده گی وجود دارد. در این صنف ها، آنها به زبان سویدنی آموزش دیده و مضامین مختلف رامیاموزند. به متعلمین آموزش داده میشـود تا هر چـه زودتر به مکتب اجباری انتقال کنند. این آموزش ها میتواند نظر به سن، زبان مادری و دانش قبلی برای هر طفـل متفـاوت باشد. در بسیـاری از شهرداری های سویدن صنف های آماده گی وجود دارد.