مکاتب لیسه

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

زمانیکه شاگردان در سال اخیر مکتب اجباری میباشند، آنها میتوانند برای ورد به مکتب لیسه ثبت نام نمایند. شما خود تان تصمیم میگیرید که آیا به تحصیل در مکتب متوسطـه و لیسه ادامـه بدهیـد یا خیر. آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه رایگان میباشد. نوجوانان بین سنین۱۶ تا ۲۰ سال میتوانند درصورتیکه مکتب اجباری را با کامیابی تکمیل نموده باشند وارد مکتب متوسطه و لیسه شوند. تقریباً تمام نوجوانان ادامۀ تحصیل در مکتب متوسطه و لیسه را انتخاب میکنند.

مکاتب لیسه همانند مکتب اجباری دارای کریکولم و نصاب تعلیمی بوده که از سوی اداره ملی تعلیم و تربیه ترتیب شده است. نصاب تعلیمی بیان میدارد که شاگرد توانایی چی کاری پیدا خواهد نمود همچنین درجه بندی در مکاتب لیسه عین مکاتب اجباری میباشد.

شاگردان مکتب لیسه رشتۀ را که دوست دارنـد انتخـاب میکنند. در ورقـه درخواستی، شـاگردان باید چندین مکتب و رشته را انتخـاب نمـاینـد. این معلوم نیست که آیا در مکتبی که آنرا منحیث انتخاب اول انتخاب کرده اند جای وجود دارد یا خیر.

در هنگام درخواست دهی برای مکتب ليسه رشته های مختلف زیادی برای انتخاب وجـود دارد. در مکتب اجباری، معمـولاً مشـاور راهنمـای تعلیم و تربیه وجود دارد که شما را در انتخاب کمک مینماید.

در مکتب لیسـه، شـاگردان چیزهـای را یاد میـگیرنـد که برای تحصیـلات آیندۀ شان مانند تحصيل در دزشگاه ضروری میباشد و یا آموزش حرفه ای.

برای شمولیت در رشته های عمومی در مکتب لیسه، شاگردان باید در زبان سویدنی یا زبان سویدنی به عنوان زبان دوم، ریاضی و انگلیسی در مکتب اجباری نمرۀ کامیابی داشته باشند.

  • همچنـان برای ورود به رشته های تحصیلـی مسلکـی، شـاگردان باید حداقل در پنج مضمون دیگر نمرۀ کامیابی داشته باشند.
  • برای ورود به رشتۀ آمادگـی برای کالج شـاگردان باید حداقل در نه مضمون دیگر نیزنمرۀ کامیابی داشته باشند.

شـاگردان که در این مضـامـین نمـرۀ کامیابی ندارند میتـواننـد در برنامـه معرفی اشتراک نمایند. برنامه معرفـی باید آنـها را در رفتن به برنامه های دیـگر کمـک کند. پنـج برنامـه مختلـف معرفـی وجـود دارد. یکی از این برنامـه ها برنامـۀ معرفی زبان است که برای جـوانان تـازه وارد تحصیلات فراهم میکند . در این برنامه، افراد جوان در کنار زبان سویـدنـی مضامین دیگر را نیز یاد میگیرند. برای دیدن فرصت های موجـود در این زمینـه با شهرداری شهر تان تماس بگیرید.