انواع مختلف زندگی با هم

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

در سـویـدن، این معمـول است برای یک جفت که قبل از عروسی باهم زندگی نمایند و طفل داشته باشند. بسیاری ازدواج نمیکنند. آنها با هم به مثل شریک زندگی یا به زبان سویدنی سامبو "Sambo" زندگی میکنند.

ازدواج

در سـویـدن، زمانیکه به سن ۱۸ سالگی برسید میتوانید ازدواج کنید. این قانون است. این قوانین برای تمامی اتباع سویدن و حتی غیر سویدنی ها قابل اجرا میباشد. ممکن است در سایر ممالک قوانین دیگری وجود داشته باشد، اما مقامات سویدن تنها ازدواج های خارجی را تصدیق مینماید که در مطابقت به قوانین سویدن باشد.

قبل از ازدواج، شما باید استعلامـی راجـع به موانع احتمالی ازدواج تسلیم نمایید. به این مفهوم که راجع به ممنوعیت ازدواج بررسی صورت خواهد گرفت. بررسـی ممنوعیت ازدواج توسط ادارۀ مالیه سـویـدن در شهرداری که راجستر شده اید صورت میگیرد.اگر هیچگونه ممنوعیت وجود نداشته باشـد، برای شما تصدیق نامـۀ که به مـدت چهـار مـاه اعتبـار دارد ارائـه خواهد شد. شمـا بایـد این سنـد را به دفتر ازدواج تسلیم نمایید. اگر شما و یا کسـی که با او ازدواج مینمایید در سـویـدن ثبت نشـده باشیـد، این بررسی در کشور که شما ثبت شده اید صورت میگیرد.

طبق قوانین سویدن، موارد ذیل موانع ازدواج میباشد:

  • اگر شما و یا شریک زندگی تان زیر سن ۱۸ سال باشید
  • اگر شما محرم کسی باشید که میخواهید با او ازدواج کنید
  • اگر شما و یا شریک زندگی تان قبلاً ازدواج نموده و یا هم قبلاً منحیث شریک زندگی کسی ثبت شده باشید

قوانین سـویـدن ازدواج های اجبـاری را جـایز نمیدانـد. به این معنـی که هیچ کسی نمی تواند با کس دیگر به اجبار ازداوج نماید. هر شخص باید خودش تصمیم بگیرد که با کی ازدواج کند.

شما همیشه حق دارید که از ازدواج کردن انکار نمایید.

مقامات در سویدن میتوانند ازدواج های خارجی را لغو نمایند در صورتیکه شخص به اجبار ازدواج کرده باشد.

عروسـی مراسمـی است که دو شخـص در آن با هم ازدواج مینمایند. شما میتوانیـد در کلیسا ازدواج کنید یا هم عروسی شخصی داشته باشید. عقد شمـا در صورتـی مدار اعتباراست که توسط یکی از مقـامـات ثبت شده و مورد تصدیق خوانده شود. به گونه مثال: این شخص میتواند یک کشیش، یک امام و یا هم یک شخص رسمی مسئول عروسی های شخصـی باشـد. شخص مـذکور از سـوی هیئت اجرایـی ایالت بـه عنـوان مسئـول ازدواج در محکمـه و یا ازدواج شخصـی تعیـین میشـود. ازدواج های شخصــی، ازدواج های اند که به کدام دین ارتـباط نـدارنـد. اگر عروسـی در مراسـم مذهبـی توسط شخصـی صـورت گیرد که از طرف قانون اجازه این کار را ندارد ازدواج فاقد اعتبار میباشد. برای چنین ازدواج که به رسمیت شناخته شود، باید مراسم عروسی شخصی برگزار گردد.

در سویدن، ازدواج یک موضوع عاری از جنسیت است. به این معنی که دو شخص از یک جنس میتوانند با هم مانند مرد و زن ازدواج نمایند. مسئول اجرای ازدواج های شخصی نباید از اجرای این ازدواج ها انکار نماید. اگر چه، یک مسئول ازدواج مذهبی میتواند این مسئله را انکار نماید، مانند یک کشیش کلیسا در سویدن. اگر کشیش از انجام دادن همچون ازدواج ها خود دارای نماید در اینصورت این دو شخص میتوانند به کشیش دیگر مراجع نمایند.

برای کسانیکه ازدواج کرده اند قانون وجود دارد که بنام قانون ازدواج یاد میشود. قانون ازدواج شامل ، به عنوان مثال، قانون میراث، که طبق این قانون کسی که پس از عروسی زنده میماند، همراه با طفلش، اگر طفل وجود داشته باشد، تمام دارایی را به ارث میبرد.

عکس از: یونر

شریکان زندگی

شریکان زندگی Sambo دو شخص اند که بدون ازدواج با هم به عنوان یک جفت زندگی مینمایند.

در سویدن و دیگر ممالک شمالی، این معمول است که به حیث شریک زندگی، زندگی نمایید. داشتن طفل قبل از ازدواج نیز معمول است. در ارتباط به شریک زندگی بودن قوانین وجود دارد، قانون شریکان زندگی. این قانون دربارۀ خانه که دو شخص در آن زندگی میکنند و وسایل که صاحب آن هستند میباشد. اگر یکی از آنها بمیرد، شریک زندگی دیگر حق دارد که در خانۀ مشترک که آنها زندگی مینمودند زندگی نماید. همچنان او میتواند به عنوان میراث لوزام مشترک را که آنها با هم استفاده مینمودند تصاحب نماید. برای به ارث بردن دارایی های دیگر به عنوان مثال پول در بانک، باید وصیت نامه وجود داشته باشد.

طلاق

در سـویـدن، شما میتوانید خـانم و یا شـوهـرتان را حتـی که خـواست مشترکتان نباشـد طلاق دهید. اگرطلاق میگیرید باید به محکمۀ ابتدائیه tingsrätten در شهر که شما ثبت شـده اید مراجعـه نمایید. شمـا برای طلاق (äktenskapsskillnad) درخواست می کنید.

شما و همسرتان میتوانید عریضه طلاق را با هم بنویسید. اگربا هم موافق نیستید، میتوانید درخواست طلاق را به تنهایی بدهید.

اگر شمـا با هم درخـواست طلاق بدهید و دارای طفـل نباشیـد، محکمۀ ابتدائیه میتواند در کمترین وقت در مـورد شما قضـاوت نمـاید. اگر شما طفل زیر ۱۶ داشته باشید، و اگر یکی از شمـا نمی خواهـد طلاق بگیرد برای فکر کردن به شمـا وقت داده میشـود. این بدان معنـی است که به شما وقت برای دوباره فکر کردن درمورد که آیا شما واقعاً میخواهید طلاق بگیرید داده میشـود. وقت دوباره فکر کردن حـداقل شش ماه و حداکثر یکسال میباشد.

اگر شما بعد از سپری نمودن شش ماه میخواهید از هم طلاق بگیرد، باید با محکمه ابتدائیه تماس بگیرید. این به معنای تکمیل نمودن طلاق تان است. اگر شما مکتوب را بعـد از شش مـاه برای تکمیـل نمودن طلاق تان ارسال نکنید محکمه ابتدائیه فیصلهـ شما را لغو نمـوده و طلاق صورت نخواهد گرفت. اگر محکمۀ دریابد که شما اجباراً به عقد ازداوج در آمدید (ازدواج اجباری) حکم طلاق فوراً بدون در نظر داشت وقت برای فکر کردن میتواند صادر شود.

سرپرستی طفل

سرپرستی طفـل به این مفهـوم است که سـرپـرستـان، معمـولاً والـدیـن، مسئولیت قانونی طفل را بعهده دارند. این بدان معنی است که شما حق و مسوولیت دارید که از طفل مراقبت نمایید. طبق قانون، اطفال باید تا سن ۱۸ سالگی دارای سرپرست باشند. اگر فرزند شما در مکتب لیسه تحصیل میکند شما موظف به کمک فرزند تا سن ۲۱ سالگی او هستید.

حضانت مشتـرک، یا سرپرستی مشترک، به این مفهـوم است که هـر دو والدین مسئولیت قانونی اطفال شان را بعهده دارند. آنها باید مشترکاً در موضوعات مربوط به طفل شان تصمیم بگیرند.هر یک از والدین وظایف یکسان دارند. حتا اگر آنها با هم زندگی نکنند. همچنان اگرسرپرست طفل هستید،حق دارید در مـورد طفل تان معلومات دریافت نماییـد.این بدان معنی است که شما میتوانید معلومات در مورد طفل تان را از کودکستان، مکتب، مراکز خدمات صحی، نهاد های خدمات اجتماعی، پولیس و دیگر مقامات دریافت نمایید.

حضـانت یا سرپرستی تک نفـری به این معنـی است که یکی از والـدیـن سرپرستی طفل را به تنهایی عهده دار بوده و تمام تصامیم مربوط به طفل را اتخاذ مینماید. اگر ازدواج کرده اید، شمـا به گـونه خودکار در سرپرستی طفـل سهیـم میباشید. اگر ازدواج نکرده اید، باید در اداره رفـاه اجتماعـی (شعبۀ قانون فامیل) یک فـورم را در مـورد اینـکه پـدر طفـل کی هست تکمیل نمایید. سپس شما در سرپرستی مشترک طفل شریک خواهید بود.

اگر شما خواهان اخذ طلاق هستید و به توافـق نرسیده اید که کدام شما کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود، میتوانید با شعبۀ قانون فامیل در شهرداری های مربوطۀ تان تماس بگیرید. آنها میتـواننـد به شمـا کمک نمایند. اگر شما به توافـق نرسید این مسئلـه جنبـه قانـونـی گرفته و به محکمه ابتدائیه راجع میشود. قبل از این که محکمه حکم صادر نماید که چی کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود و طفل در کجا باید زندگی نماید از شعبۀ قانون فامیل میخواهد تا موضوع را بررسی کند.