مکتب و دموکراسی

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

در مکاتب سویدن، مردم در مورد دموکراسی بیشتر حرف میزنند. یکی از اهـداف مکتب این است که شاگردان به مانند بزرگسـالان که در جامعـه مشارکت دارند و مسئولیت پذیر هستند بزرگ شوند.

آن ها بایـد زندگی کردن با دموکراسی را یاد بگیرند و از حقـوق و وجایب خود آگاه شوند. لذا مـواد درسی شامـل و کار های میباشد که شاگردان در آن راجع به دموکراسی آموزش می بینند.

مکتب در سال های گذشته

از نیمه قرن بیستم مـکاتب در سویدن بسیـار تغییر کرده اند. مکاتب در آن زمان قواعد سختگیرانه داشتند. استـادان حق داشتند شاگردان را لت و کوب کنند که پس از سال ۱۹۵۸ این موضوع ممنوع قرار داده شد.

شاگردان از کلمـه مشهـور «دو» به زبان سـویـدنـی در آن زمان استفـاده نمی کردند ونه هم استادان را با نام اول شان صدا میزدند. در عوض، آنها از اصطلاحـات «خانم» و یا هـم «قا» استفـاده میـکردند. در قدیـم در اولین سال مکتب، به شاگرادن بنابر چگونگی کارکرد شان نمره داده میشد. شاگردی که در دو و یا سه مضمـون نمرۀ کامیابـی نمیداشت ناچار بود تا همان صنف را در سال دیگر از سر بخواند.

مکتب امروزی

امروزه، ما مکتب دموکراتیک داریم جاییکـه شـاگردان یاد میگیرند آزادانه فکر کنند و در مورد موضـوعـات که به تحصیـل آنها بستگی دارد تصمیم بگیرند. معلم رهبر گروه است، اما رابطـه میان شاگردان و استادان بسیار در تعادل است.

مـکاتب در سـویـدن یک سلسـله ارزش های بنیادین را بر اسـاس اعـلامیـۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحـد وضـع نمـوده است . این ارزش های بنیادی راجع به چگونگی رفتار ما منحیث طفل، جوان و بزرگسال است. به این معنـی که هیـچ کس نمیتواند در مـکاتب سویدن مورد بد رفتاری قرار گیرد. خوردها و دخترها باید برای انتخاب و پیشرفت فرصت یکسان داشته باشنـد. شاگردان میتوانند با شمـولیت در جلسـات و شـورای صنفـی بالای تحصیلات خود تأثیر گذار باشند.

مکتب و فامیل

در سـویـدن، توقع میرود که والدین در کارصنفی اطفال شان سهیم باشند. والدین، معلمیـن و شاگردان با هم کار میـکنند تا اطفـال تا جای که امکان دارد در مـکتب خوب باشند. کارمندان مکتب از والدین میخـواهند که در زندگی اطفـال شان فعـالانه دخیل باشند و از آنچـه اطفـال شان در مکتب انجام میدهند آگاه باشند و آنرا درک کنند.

در هر دوره تحصیلی، مسئولین مکـتب گفتگو های انکشافی با شاگردان و والدین شان برگزار مینماینـد. در جریان این صحبت های انکشافـی، والدین میتوانند با معلمین در یک فضایـی صلـح آمیز و آرام مـلاقات نمـایند. این کار فرصت صحبت کردن راجع به نوع کمک که که طفـل به آن ضرروت دارد و چگونـگی پیشرفت و یادگیری طفـل را مسـاعد میسـازد. در جریان این صحبت های انکشـافـی، معلـم پلان های انکشافـی انفـرادی (IUP) را طرح مینماید. اگر زبان مادری شما سویدنی نیست، شما حق دارید که در جریان گفتگو ها ترجمان داشته باشید.

همچنـان مـکتب جلساتـی برای والدین برگزار میـکند که در آنجـا والدین میتوانند روی آنچه در مکتب اتفاق میافتد تأثیر بگذارند.

به عنوان پدر یا مـادر، از شمـا استقبـال میشـود تا همـراه با طفـل خـود به مـکتب بیایید و ببینید که کار ها چـگونـه پیش میرونـد. همچنـان شمـا میتوانید برای پرسیدن سوالات یا صحبت کردن راجع به طفل خود با معلم یا سرمعلم تماس بگیرید.