مدیریت امور مالی

آخرین به روز رسانی 31ـ 8ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

بانک ها، حساب های بانکی و کارت ها

اکثر مردم حساب بانـکی و دیبت کارت بانـکی دارند. با دیبت کارت شما میتوانید از طریق ماشین پرداخت کنندۀ پول یا ماشین ای تی ام (ATM) از حساب بانکی خـود پـول بگیرید. همچنـان میتوانیـد از این کارت برای خـریـداری در دکان ها استفـاده کنید. برای بـاز نمـودن حسـاب بانکی و گرفتن دیبت کارت باید با بانک صحبت کنید.

انواع مختلفی از کارت ها وجود دارد:

  • دیبت کارت – از این کارت میتـوان بـرای کشیـدن پـول از طـریــق ماشین ای تی ام استفاده کرد. میتوان از این کارت برای پرداخت پول نیز استفاده کرد. پول مستقیماً از حساب بانکی شما کسر میگردد.
  • کارت پرداخت – این کارت برای پـرداخـت استفـاده میشـود. پــول مستقیماً از حساب بانکی شما کسر نمیگردد. در عوض ماه یکبار بل دریافت میکنید. بسیاری اوقات کارت های پرداختی نسبت به دیبت کارت گرانتر هستند.
  • کریدت کارت – کریدت کارت کارتـی است که برای قرض گرفتن پـول بکار میرود. وقتی با کریدت کارت پول پرداخت میـکنید در حقیقت از بانک قرضه میگیرید. وقتی با کریدت کارت پول قرض میکنید اکثراً باید سود زیادی به بانک پرداخت کنید.

اکثر مردم وقتـی میخـواهنـد خـانـه یا موتر بخرند از بانک قرضه میگیرند. برای گرفتن قرضه از بانگ باید عایدات ثابت داشته باشید.

 

پرداخت بل ها از طریق انترنت یا پرداخت مستقیم اتوماتیک

برای قادر بودن به پرداخت بل ها (صورتحساب ها) و مشاهدۀ صورتحساب بانکی از طریـق انترنت باید اول با بانک خـود صحبت کنید. آنها به شمـا در مورد اینکه چه باید انجام بدهید معلومات میدهند.

پرداخت مستقیـم اتوماتیـک به این مفهـوم که پـول پرداخـت بـرای بل ها بصورت اتومات از حساب بانکی شما کسر میگردد.

منبع: BankID.com

کارت شنـاسـایـی (Bank ID) بانـکی کارت شنـاسـایی الکترونیکی است و راه آسان برای معـرفـی شمـاسـت. برای مثـال بستـن قـرارداد و یا امضـای الکترونیکی از طریق انترنت انجام می شود. استفاده از امضای الکترونیکی پس از مشخـص شدن هـویت فـرد امـکان پذیر اسـت و این کار منحیـث قانـون الزامی بوده و مانند امضـای فیزیکی تعهد آور است. برای مشخص شدن هویت الکترونیکی، فرد باید دارای شمـاره شنـاسـایی ویـژۀ سـویدنی باشـد. بانـکها هویت الکترونیکی افراد را صادر می کنند.

کد امنيتى کارت شنـاسـایـی بانـکی موضوع شخصی است از اینرو به هیچ وجـه نبـایــد کد امنيتـى را در اختیـار فـرد دیــگری گذاشـت. همچنـیـن نبـایـد مشخصــات الکـترونیــکی خــود را از طریـق انـترنـت ویا تمـاس تلفـنی و یا شبـکه هــای اجتمـاعـی در اختـیار نگذارید، زیـرا خطر فریب دادن شمــا وجـود دارد.

قرضۀ وسایل خانه

اگر یکی از شهرداری ها شمـا را به عنـوان پنـاهنـده و یا یـکی از نزدیـکان فرد پناهنـده قبـولـی دارید می توانید از قرضـۀ مخصـوص اداره ی مـرکـزی کمک های تحصیلی (CSN) برای خرید وسـایل منزل اختصـاص داده است، استفــاده کنید. این قرضۀ به قرضۀ خرید وسایل منزل مربوط است. مبلـغ قرضۀ بستگی به تعـداد افـراد فامیل و یا اینکه مــنزل کرایـی فرنیچر دارد و یا ندارد بستگی دارد.

اگر میخواهید برای قرضـۀ وسایل خـانه درخـواست بدهید باید با کارمند مسئـول خـود درکمون یا کارمند مسئـول استقـرار خـود در اداره کاریابی صحبت کنید. با هم تقـاضـانامـه را خـانـه پری كرده و به سازمـان مرکزی وام های تحصیلی (CSN) ارسـال کنيد. شمـا بایـد این وام را در طـول دو سـال اول پس از راجستر شدن در یک کمون درخواست کنید

قرضۀ وسایل خانه یک قرضه است. به این معنی که باید پول و سود آنرا به CSN دوباره پرداخت کنید. این امر حتی اگر شما از سویدن نقل مکان کنید معتـبر است.

سابقۀ عدم پرداخت

اگر بل ها و قرضه های خـود را سر وقت پرداخت نکنید به شمـا تذکر داده خواهـد شد. اگر هنـوز هم نتوانستیـد پرداخت کنید بل مـذکور به شرکت جمع آوری قرضه ارسال میگردد. اگر از طریق شرکت جمع آوری قرضه نیز نتوانستید بل را پرداخت کنید موضـوع نهایتـاً به مقامـات اجرایی سویـدن ارجاع میگردد و سپس در راپور اعتبـاری شما نزد شرکت جمع آوری قرضه سابقۀ عدم پرداخت درج میگردد.

سابقۀ عدم پرداخت نشان دهندۀ این است که شما در پرداخت های خود مسئولانه عمل نکرده اید. این کار میتـواند درد سر بزرگی به شما منحیث یک فرد ایجاد کند. به این معنی که شما دیگر قادر به گرفتن قرضه، کرایۀ آپارتمان، دریافت وظیفه یا اشتراک تلیفون نخواهید بود.

شرکت های وجود دارد که دربارۀ وضعیت مالی شخص یا شرکت معلومات فراهم میکنند. به این شرکت ها نمایندگی های اعتباردهی میگویند. بطـور مثال اگر میخواهید یک موبایل را به قسط بخرید فروشنـده با نمـاینـدگی اعتبـاردهـی تمـاس میـگیرد. سپس آنهـا میتـواننـد راجـع بـه سابقۀ عـدم پرداخت شما معلـومـات فراهـم کنند. سابقۀ عـدم پرداخت برای فرد به مدت سه سال و برای یک شرکت به مدت پنج سال باقی میماند.

شرکت جمع آوری قرضه

ادارۀ دولتـی جمـع آوری قرضــه سـویـدن را به زبـان سـویـدنـی اکثــراً "Kronofogden" می گویند. شرکت جمـع آوری قرضه به قرضـه هـای که پرداخت نشـده اند رسیدگی میـکند. اگر شخصـی از شمـا قرضـدار است مقامات اجرایی سویدن میتوانند در دوباره گرفتن پول به شما کمک کند. مقامات اجرایی سویدن به امور تصفیه قرضه نیز رسیدگی میکنند. به این معنی که مقامات اجرایی به کسانیکه قرضه های بزرگ دارند کمک میکند تا مشکلات مالی خود را حل کنند.