نفوس

آخرین به روز رسانی 30ـ 8ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

در سویدن بیش از ۱۰ میلیون نفرزندگی می کنند. در چند دهۀ اخیر نفوس سویدن افزایش یافته است. علت این افزایش مهاجرت های زیاد وعمرطولانی مردم است. بطور اوسـط، زنان به مـدت ۸۴ سـال و مردان به مـدت ۸۰ سال زندگی میکنند. اکثریت مردم سویدن درشهرها زندگی میکنند. ٣٫۵ میلیون تن از مردم در مناطق نزدیک استکهلم، يوتِبورى و مالمو زندگی میکنند.

اقلیت های سویدن و زبان های اقلیت

در سویدن قانونی در رابطه به محافظت اقلیت های ملی وجود دارد. پنج اقلیـت هـای شنـاختـه شـده در ســویـدن یهـودی ها، رومـا ها، سامی ها، سویدنی های فنلندی و تورنه دالی ها هستند. زبان این اقلیت های قدیمی عبارت از عبری، رومانی شیب، سامی، فنلندی و میانکلی است. دولت روی تقویت حقوق بشری این اقلیت های ملی کار میکند.

وجه مشترک بین گروه های اقلیتی آن است که این اقلیت ها از دیر زمان در سویدن سکونت دارند و اینکه این گروه ها دارای هویت های متفاوتی هستنـد. همچنـان آنهـا از خـود دین، زبـان یا هـویت فرهنگـی دارنـد که میخواهند هویت خود را حفظ کنند.

سامی ها در چهار کشور زندگی میکنند: روسیه، فنلند، ناروی و سویدن. این منطقۀ جغرافیایی را ساپمی (Sápmi) میگویند و مساحت آن از ادری (Idre) در دالارنا (Dalarna) جنوب گرفته تا بحر آرکتیک در ناروی در شمال، تا شبه جزیرۀ کولا در روسیه در شرق ادامه دارد. عکس از: اندرس سونیسن (Anders Suneson) – samer.se

سامی تنها مردم بومی سویدن هستند که به رسمیت شناخته شده اند. آنها در سویدن، ناروی، فنلند و روسیه زندگی میکنند. تقریباً ۲۰۰۰۰ سامی در سویدن سکونت دارند. سامی ها بطور سنتی با شـکار، ماهیگیری، صنایـع دستی و پرورش آهوی شمالی سر و کار داشته اند. آهـوی شمالـی آهـوی است که سـامـی ها آنرا به حیث حیـوان خـانگی نگه میدارنـد. در روز ۶ فوریه، روز ملی سامی جشن گرفته می شود. این تاریخ به افتخـار یادبـود اولین کنگره سامـی در تروندهایـم، در ۶ فوریه ، ۱۹۱۷ برگزار شد انتخاب شده است.

سـویـدن و فنلنـد تقـریـباً برای ۶۰۰ ســال یـک کشـورحســاب میشـدنـد و سویدنی های فنلنـدی از قـرون وسطـی به اینطرف در سویـدن سکونت دارند. امروزه بین ۴۵۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰۰ تن سویدنی های فنلندی در سویدن سکونت دارند. تورنه دال، جائی که مردم به زبان میانکلی تکلم میکنند، در سـال ۱۸۰۹ به دو بخش تقسیـم شـده که بخش غربـی آن جز از سویدن و بخش شرقی آن جز از فنلند گردیده است. امروزه گروه اقلیتی که در بخش سویدن زندگی میکنند تورنه دالی ها نام دارند. به دنبال تصمیم سـال ۲۰۱۴ روز ۱۵ ژوئیه سالگرد تورنه دالی ها است.

یهودیان ازقرن هفده درسویدن زندگی می کرده اند. درقرن بیستم در نتیجه از جنگ جهانـی دوم و آزار و اذیت مردم با پس زمینـه یهـودی مهـاجـرت یهودیان به سوئد افزایش پیدا کرد. حدود ۲۵۰۰۰ یهودی در سويدن زندگی می کنند. حـدود ۴۰۰۰ نفر ازآنان به زبان ییدیش صحبت می کنند. ییدیش یکی از زبانهای اقلیت ملی سويدن از سال ۲۰۰۰ است.

روما ها از قرن شانزدهـم به اینطـرف در سـویـدن بسر میبرند. امروزه بین ۵۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ تن رومایی در سویدن سکونت دارند. روما ها گروه های مختلف هستنـد که زبان، دین چنـدگانه و فرهنـگ متفـاوت دارنـد. زبـان روما ها رومانی شیب است.