تهیۀ مسکن و سکونت

آخرین به روز رسانی 4ـ 9ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

در بعضـی از شهرها، پیدا کردن آپارتمـان نسبتـاً آسـان و در سایر شهر ها مشکل است. در بسیاری از شهرها کمبود آپارتمان کرایی نسبت به اماکن دیگر وجود دارد.

پیدا کردن مسکن در اطراف شهر های بزرگ

در داخل و اطراف شهر های بزرگ پیدا کردن آپارتمان کرایی بسیار مشـکل است. بعضی از ناحیه های شهر بسیار پر جنب و جوش است. بنابرین پیدا کردن خانه در این سـاحـات بی نهایت مشـکل است. بسیـاری از مهاجرین تازه وارد میخواهند در شهر های بزرگ زندگی کنند. در این شهر ها بسیاری از افـراد دیـگر هم هستنـد که به خـانـه ضـرورت دارند که این امر باعث رقابت شدید میگردد. زندگی به شکل کرایه نشین یا آپارتمان اجاره ای یک امر عادی است. پیدا کردن آپارتمان در بیرون از شهر های بزرگ کار آسـان است. برای کسانیـکه میخواهنـد به شهر های بزرگ سفر کنند اکثر اوقـات خط ریل و ملی بس های لینی خوبی وجود دارد.

طریقه های مختلف سکونت

شما می توانید یک آپارتمـان را ازیک صاحبخـانه کرایـه کنیـد. آنوقت شما آنچه را که قرارداد دست اول برای خانه کرایی نامیده می شود دارید. شما می توانید یک آپارتمان با حـق سرقفلی بخرید. این حـق مالکیت مشتـرک نامیده می شود. اگر شما یک خـانـه خریداری می کنید، مـالک خانه استید. شما همچنین می توانید درخانه کرایـی دست دوم زندگی کنید. این به این معنی است که برای یک دوره شما یک آپارتمـان یا خـانه از یک فرد دیگر که مستاجر یا مالک است کرایه کنید. شما همچنین می توانید یک اتاق را از کسی که مستاجر یا مالک یک آپارتمان یا خانه می باشد کرایه کنید.این اتاق کرایی است. به یاد داشته باشید قرارداد را با یکی از مستـاجرها امضا کنید. به عنوان ساکن یک اتاق اجارهای در یک خـانه ، شما همچنین باید بیمه خانه خود را داشته باشید. در غیر این صورت، اگر چیزی اتفاق بیفتد، هیچ حفاظتی نخواهید داشت.

آپارتمان های کرایی

اگر در آپارتمـان سکونت دارید، شما آنرا از صـاحب خانـه به کرایه گرفته اید. صاحب خانـه مـالک تعمیر (جایداد) است و اکثر اوقـات یـک شرکت میباشد. مالک این شرکت یا اشخـاص اند یا شهـرداری. اگر شما یا شخصـی در آپارتمان چیزی را بشکند، مکلف هستید تا برای تعمیر آن پول پرداخت کنید. به هرحال وقتی چیزی به علت کهنگی یا کسر عادی میشکند توسط صاحب خانه ترمیم یا تبدیل میشود. مثال از کهنگی و کسر عادی را میتوان گفت مثلاً بخاری که کهنه شده و از کار مانده است.

اگر شمـا یک آپـارتمـان قرارداد دست اول (اجـارۀ دست اول) داریـد حـق دارید تا هر زمانیکه بخـواهیـد در آن زندگی کنید. به این معنی که بطور مثال شما باید کرایه را ماهـانـه سر وقت پرداخـت کنید و به همسایـه ها مزاحمت نکنید. وقتی میخواهیـد کـوچ کنید معمولاً باید برای سه مـاه به پرداخت کرایه ادامه بدهید. به آن دوران فسخ قرارداد میگویند. اگر شمـا یک آپارتمان قرارداد دست اول داریـد میتـوانیـد آن را با شخصـی دیـگری تبدیـل کنید. گرفتن تصدیق صاحب خـانـه در تبدیلی لازم است. همچنان صاحب خانه در مورد تعمیر آپارتمان یا ساختمان (جایداد) تصمیم میگیرد. اگر میخواهیـد آپارتمـان را که در آن زندگی میکنیـد تعمـیر کنید، باید اول تصدیق صاحب خانه را بگیرید.

محکمۀ امور اجاره

محکمۀ امور اجاره یکنوع محکمۀ است که در صـورت بروز اختلاف بین صـاحب خـانـه و کرایه نشـین کمک میـکند. هشـت محکمۀ امـور اجـاره در سویدن وجود دارد. این محکمه ها در شهـرهـای استکهلـم، واستـراس، لینشوپینگ، یونشوپینـگ، مالمـو، يوتِبورى، سندسـوال و امـویـو موقعیـت دارند. محکمۀ امور اجاره در رابطه به مسائل مشخصـی که صاحب خـانه و کرایه نشین موافقت ندارند بطور مثال اگر کرایه نشین بخواهد آپارتمان کرایی را به کرایـه بـدهـد، فیصلـه میکنـد. اگـر به کمـک ضـرورت داریـد، محکمۀ امور اجاره میتواند به سوالات راجع به قوانین و قواعـد نافـذه به شما جواب ارائه نماید.

حق کرایه نشینی-مالکیت

برای قادر بودن به سکونت در یک آپارتمـان با حق کرایه نشینی-مالکیت باید سرمایه گذاری کنید. به این مفهوم که شما باید از انجمن که ملکیت (عمـارت) را در اختـیار دارد یـک سهــم خـریـداری کنیـد. بـه این انجمن کوپراتیف تهیۀ مسکن گفته میشود. شما عضو انجمن میشوید و میتوانید از آپارتمان استفاده کنید.

بعضی از کوپراتیف های تهیۀ مسکن به سازمان های بزرگ که در سرتاسر سویدن دارای ملکیت بوده از قبیل HSB یا ریکسبایگن (Riksbyggen) تعلق دارند. سایر انجمن ها خورد هستند. هر انجمن مسئول امـور مالی خود است. زمانیـکه شمـا در یـک آپارتمـان با حق کرایه نشینی-مالکیت زندگی میکنید بایـد هـر ماه به انجمن کرایه پرداخت کنید. اگر شما برای آپارتمان از بانک قرضه گرفته اید، باید سود و اقساط قابل پرداخت را نیز به بانک پرداخت کنید. در آپارتمـان با حق کرایه نشینی-مالکیت شما حق انتخاب رنگ مالی، تعمیر و فراهم سازی تجهیزات را دارید. اعضای انجمن مشتـرکاً در مـورد چگونگی مراقبت از خانه و اینکه چی تعمـیرات بزرگی باید صورت گیرد تصمیم میگیرند.

حقوق ملکی

در سویدن آپارتمان های ملکی زیادی وجود ندارد. بسـیاری از آپارتمـان ها با حق کرایه نشینی-مالکیت یا کرایی هستند. حقوق ملکی زمانی معمول است که شما در خانه یا خانۀ ردیفی سکونت داشته باشیـد. بنابراین شمـا صـاحب خانه هستید و مسئولیت آن بر عهدۀ خود شماست. انجمن بعضی اوقات در مناطق که خانه های ردیفی وجـود دارد تأسیس میشود. این انجمن مسئولیت مناطق عامـه مثل سرک ها، میدان های بازی و چمنزار ها را بعهـده دارد. هر شخصیکه در این منطقه زندگی میکند باید مصارف آن را بپردازد.

چگونگی پیدا کردن آپارتمان

در بسیاری از شهر ها نمایندگی یا خدمات تهیۀ مسکن وجود دارد. خدمات تهیۀ مسکن معمولاً ویب سایت انترنتی دارد که شما میتوانید در آن خود را راجستر کنید و آپارتمان های موجوده را جستجو کنید.

همینـکه راجستر شـدیـد، برای دیـدن اینـکه آیا آپارتمـان خالی در ویب سایت اضافه شده است یا خیر باید اکثر اوقات از ویب سایت دیدن کنید. اگر اعلاناتی دربارۀ یک آپارتمان خالی می بینید، میتوانید برای آن درخواست بدهید.

هنـگامی که آخـریـن روز ثبـت نـام بـرای یــک آپـارتمـان منقضـی شـود، صاحبخـانـه تصمیم می گیرد که چه کسانی بیایند وبه آپارتمـان نگاه کنند. بسیاری از صاحبخـانه ها دارای یک سیستم نوبت استند، به این معنی که، کسی که برای مدت طولانی درنوبت ایستاده شانس بیشتری برای دریافت آپارتمان را دارد. هنگامی که یک آپارتمان رانگاه کردید، باید به صاحبخانه برای کرایـه آپارتمـان بله یا نه بگویید. صاحبخـانـه با شمـا تمـاس می گیرد اگراین شما استید که قرارداد دست اول آپارتمان را دریافت می کنید.

اگر چندین شخص برای یک آپارتمان درخواست کرده باشند، صاحب خانه حق دارد تا یکی از آنها را انتخاب کند. همیشه شخص یا شرکت که مالک (صاحب خانه) آپارتمان یا خانه است تصمیـم میگیرد که قرارداد آپارتمـان به چـی کسانـی داده شـود. خدمات تهیۀ مسـکن نمیتـوانـد در این مورد تصمیم گیری کند. در شهر های بزرگ سویدن اکثراً بخاطر کمبود خانه های مسکونی بدست آوردن آپارتمان زمان زیادی را دربر میگیرد.

عکس از: یونر

راهنمایی برای کسانیکه در جستجوی آپارتمان هستند

بعضـی اوقـات، جستجـوی آپارتمـان توسـط خدـمات تهیۀ مسـکن کافـی نیست. همچنان خوب است که به صاحب خانه مستقیماً علاقۀ خود را در میان بگذارید. بسیـاری از مالکان خانـه از خود ویب سایت دارند که شما میتوانید در آنجا علاقـۀ خود را درج کنید. همچنـان میتوانیـد از آشنـایـان، دوستان و اقارب خود در مورد آپارتمان های خالی معلومـات بگیرید.

یکی از راه دیگری پیدا کردن آپارتمان این است که اعلانات کوچک در دکان ها، کتابخانه ها، راه زینه های عمومی یا سایر جا های که تختۀ اعلانات دارند نصب کنید.

همچنـان میتـوانیـد که در جـرایـد مختلف و انترنت اعلانات آپارتمان های خالی را دریابید. در آنجا میتوانید آپارتمان های کرایی را به کرایه پیدا کنید، به این معنـی که نه مستقیمـاً از صـاحب خانه بلکه از کرایه نشین دیگری آپارتمان را کرایه میکنید.

اگر پیدا کردن آپارتمـان در شهر مشکل است، بهتر این است که به شهری دیگری نقل مکان کنید.

تغییر آدرس

هنگام کوچ کردن، مطابق به قانون باید آدرس جـدید خود را در نمایندگی مالیات سـویـدن راجستر کنید. به اینصورت مقـامـات از آدرس جدید شما آگاه خواهند شد. راجستر نمودن آدرس جدید در نمایندگی مالیات سویدن رایگان است. اگر میخواهید که پست تان به آدرس جدید تان (انتقال پستی) ارسال گردد، مصارف اضافی را متحمل خواهید شد.

کرایه دادن دست دوم و داشتن کرایه نشین

کرایه دادن دست دوم به این معنی که شخصیکه قرارداد دست اول (کرایۀ مستقیم از صاحب خانه) را دارد آپارتمـان خـود را به شخصـی دیـگری به کرایه بدهد. برای کرایه دادن دست دوم گرفتن رضایت صاحب خانه لازمی است. اگر صاحب خانه به شما اجازۀ کرایه دادن را نمیـدهـد، میتوانید از محکمۀ امور اجـاره اجـازه بگیرید. اگر آپـارتمـان خـود را بـدون رضـایـت صاحب خانه کرایه بدهید، ممکن است شما را وادار کنند تا خانه را تخلیه نمایید. همچنان میتوانید یک یا بیشتر از یک اتاق آپارتمان یا خانۀ خود را کرایه بدهید. به این داشتن کرایه نشین میگویند. برای داشتن کرایه نشین اجازۀ ـصاحب خـانـه لازم نیست، اما اجـازۀ جای دادن افـراد زیادی را در آپارتمان ندارید. فقط زمانی میتوانید کرایه نشین داشته باشید که قرارداد دست اول داشته باشید.

اگر قرارداد دست اول دارید و میخـواهیـد آنرا به کرایه بدهیـد بایـد برای این کار دلیل موجه داشته باشید. این دلیـل میتـواند وظیفـۀ شمـا در شهر مختلف باشد یا اینکه میخواهیـد با دوست ختر یا دوست پسر خـود یکجا زندگی کنید. معمولاً صاحب خانه برای کرایه دادن مجدد آپارتمان به مدت یکسال رضایت میدهد.

اگر آپارتمان با حق کرایه نشینی-مالکیت دارید و میخـواهیـد آنرا به کرایه بدهید تقریباً عین قوانین بالای آن تطبیق میگردد.

عکس: Maria Nobel

کرایه دادن دست دوم (کرایه نشینی دست دوم)

اگر میخواهید آپارتمان دست دوم را به کرایه بگیرید، مهم است که معلوم کنید آیا صاحب خانه رضـایـت دارد یا خـیر. هنـگامیـکه خانـۀ را به دست دوم کرایه میگیرید به یاد داشته باشید که قرارداد امضاء کنید. قرارداد باید توسط شخصیکه آپارتمان را به دست دوم کرایه میکند و شخصیکه قرارداد دست اول را دارد امضـاء گردد. اگر قـرارداد امضاء نکنید شخصیکه قرارداد دست اول را دارد میتوانـد شمـا را از خانـه بیرون کند. اگر رضایت صاحب خانـه کسب نگردد شخصیکه قرارداد دست اول را دارد نیز آپارتـمـان را از دست خواهد داد.

کرایه نشین اصلی مسئول است

به آنانیکه قرارداد دست اول (کرایۀ مستقیـم از صاحب خانه) آپارتمان را دارند کرایه نشین اصلـی (مستحـق کرایه نشینـی) میگویند. منحیث کرایه نشین اصلی، شما مـکلف هستیـد تا مطمـئن شـویـد که شخصیـکه به آن آپارتمـان را به کرایـه داده اید کرایـه را پراخت کنـد. اگر شخصیکه بـه آن آپارتمان را کرایه داده اید کرایه را پرداخت نکند و به همسایه ها مزاحمت ایجاد کند شما قرارداد دست اول را از دست خواهید داد.

هنگام کرایه دادن دست دوم چه مقدار کرایه میتوانید بگیرید؟

اگر شما قرارداد دست اول یا حق کرایه نشینی-مالکیت دارید و میخواهید آپارتمـان را به کرایه بدهیـد، قوانینـی وجـود دارد که تعییـن میـکنـد کـه چـه مقـدار کرایه میتوانیـد بگیرید. شما حـق دارید که کـرایـه را منحیـث جبران مصـارفـی که در آپارتمـان متحمـل شده اید بگیـرید. در صـورتیـکه آپاتمان را با وسایل مجهز کرده باشید حق دارید تا ۱۰ الی ۱۵ فیصد کرایه را بالای کرایه اضـافـه کنید. اگر شمـا آپـارتمـانـی را به قـرارداد دست دوم کرایه گرفته اید و ازکرایۀ اصلی بیشتر پرداخت میکنید، میتوانید به محکمۀ کمیتهی اجاره مراجعه کنید. این در مورد حق کرایه نشینی-مالکیت معتبر نیست. محکمۀ کمیتهی اجاره میتواند درپس گرفتن پول به شما کمک کند. محکمۀ کمیتهی اجاره هر یک از قضایا را بررسی میکند.

تبادلۀ آپارتمان

اگر شما قرارداد دست اول (اجـاره نامۀ اصلی) یک آپارتمان را داریـد، در صورتیکه دلیل موجـه داشتـه باشیـد حق دارید تا آنرا تـبادلـه کنید. دلیـل موجه میتواند ضرورت به یک آپارتمان بزرگتر، آپارتمان ارزانتر یا موقعیت آپارتمان نزدیـک به محـل کار باشد. اگر میخـواهـید که آپارتمـان خـود را با شخصی دیـگری تبادلـه کنید، باید اول رضـایت صاحب خـانـه را کسب کنید. اگر آپارتمان خـود را بدون رضایت صاحب خانه تبادله کنید قرارداد دست اول را از دست خواهیـد داد. اگر شما کرایه نشین هستید همینـکه اجـاره نـامـه (قرارداد دست اول) را دریافت کردید میتوانید آپارتمان خود را تبادله کنید.

قرارداد های «جعلی» (غیرقانونی)

قرارداد «جعـلی» (غیرقانونی) اجـاره نامۀ آپارتمان کرایی است که در بدل پول فروخته یا خریده شده باشد. فروختن اجاره نامۀ اصلی (قرارداد دست اول) غیرقانونی است. کسیکه اجاره نامۀ اصلی را بفروشد جزایش دو سال حبس در زندان است. خـریـد قرارداد دست اول (اجـاره نامۀ اصلـی) جرم نیست، اما اگر چنین کاری را انجـام دهید خطر بزرگی را پذیرفته اید. اگر آپارتمان بصورت غیرقانونی به کرایه داده شود مالک خانه حق دارد اجاره نامه را فسخ کند.

بررسی آپارتمان

قبل از اینکه به آپارتمـان نقـل مـکان کنید میتوانیـد آنرا بررسی کنید. بـه این معنی که مالک خانه آپارتمـان را بررسی میـکند تا به آپارتمـان خسارۀ وارد نشده باشد. اگر آپارتمان از کرایه نشین قبلی خسـاره دیده باشد باید یادداشت شود تا شما به پرداخت خسارۀ آن مجبور نشوید.

عکس از: یونر

فسخ اجاره نامه/قرارداد

اگر میخواهید از آپاتمان نقل مکان کنید، همیشه یک مدت برای اطلاعیه وجود دارد. مدت اطلاعیه از زمانی شـروع میشـود که شمـا از نقـل مکان خود به صاحب خانه اطلاع میدهید.اکثر اوقات مدت اطلاعیه دهی تخلیۀ آپارتمان کرایی سه ماه است. به این معنـی که شمـا بایـد کرایـۀ سه ماه را پرداخت کنید حتی اگر زودتر از آن نقل مکان کنید.

صاحب خانه حق دارد در صورت عدم پیروی کرایه نشین از قوانین، قرارداد را فسخ کند. این قوانین در بردارندۀ پرداخت نکردن کرایه به زمـان معین آن یا انجام کارهای است که برای آپارتمان یا ساختمان خوب نیست.

موارد عملی زندگی در آپارتمان

تمـام خانه ها در سـویـدن طـوری اعمـار گردیـده اند که در زمستـان گرم باشند.خانه ها در مقابل نم و رطوبت حساس هستند. اگر بشـکل درست از آپارتمـان نگهـداری نشـود ممکن آپارتمـان به آسانی خسـاره مند شـود. اگر دیدید که نل یا پیپ آب لیک است یا میچـکد، باید این موضـوع را به صاحب خانه بگویید. آپارتمان دارای هواکش ها بوده که رطوبت را خارج میکنند. لذا ضروری است تا هواکش ها در طول سال باز باشند.

اماکن مشترک

تمـام کرایه نشینـان در یک تعمـیر مسئولیت مشترک در مقـابل اتاق های که استفـاده میکنند دارنـد از قبیل راه زینه ها، اتاق لباس شویی و ساحـۀ اطراف تعمیر. زمانیـکه کرایـه را پرداخـت می نماییـد بایـد اکثراً برای پاک کاری بطور مثـال، راه زینه ها، تهکوی و اتاق راه بام نـیز پرداخت نماییـد. با وجود این شمـا همچنـان مسئولیت پاک کاری بعـد از خـود را دارید. از گذاشتن اشیاء روی راه زینه جلوگیری کنید زیرا در صـورت آتش سـوزی یا اگر کدام اتفاقی در ساختمـان بیافـتد باید جا برای فرار مردم وجود داشته باشـد. بایـد مقـررات گرفتن وقت برای اتاق لباس شویی و نظافت اتاق را رعایت کنید.

بیمۀ خانه

داشتن بیمۀ خانه بسیار مهـم است زیرا این امر به شمـا مصونیت می بخشد. شرکت های مختلف زیادی وجود دارند که بیمۀ خانه میفروشند. در هنگام خرید بیمه شرکت های بیمـه را مقایسـه کنید و شرکتی را انتخاب کنید که بتواند ضرورت های شما را بر آورده کنـد. بیمـۀ خـانه برای اشیـای سرقت شده یا خسارت دیده بطورمثـال دراثرآتش سـوزی یا سیل جـبران خسـارت پرداخت میکند. بیمۀ خانه تمام اشیـای خـانه را تحت پوشش قرارمیدهـد. آن همچنان تمام اشخاصی را که اسم شان در پالیسی بیمه لیست گردیده تحت پوشش قرارمیدهد. اگر شما خـانه یا آپارتمان با حق سرقفلی داشته باشید، میتوانید بیمۀ خانه خود را با بیمۀ خانه یا آپارتمان با حق سرقفلی یا بیمه ویلا تبدیل کنید.

بیمۀ خانه دارای بخش های مختلفی ذیل است:

  • حفاظت از امـوال - می تـوانـد به شمـا برای چـیزهـایی که خراب یا دزدیده شده اند غرامت بدهد.
  • حفاظت حقوقـی - اگر با شخصی اختـلاف داریـد، می توانیـد کمـک هزینه های قانونی را دریافت کنید.
  • حفاظت مورد حمله قرارگرفتن - اگر در مواردی مانند لت و کوب یا تجاوز جنسی مصدوم شوید، می توانید جبران خسارت مالی دریافت کنید.
  • بیمۀ مسئولیت - اگر شما مجبور به پرداخت غرامت به کسی هستید، می توانید پول غرامت را از بیمه بگیرید.
  • بیمۀ سفر برای ۴۵ روز سفر به کشور دیگر.

همچنـان انـواع دیـگری از بیمــه ها وجــود دارد که به شمـا مصـونیـت می بخشد:

  • بیمۀ جامـع - برای اشیـای شمـا محافظت بیشتر فراهـم میـکند. این بیمه رویداد های غیرمنتظره و پیش بینی نشده را بطور مثـال افتادن موبایل شما در حوض شامل میشود.
  • بیمۀ مریضـی و تصادف – در صـورت جـراحـت برداشتن در حـادثـه مصارف صحی را تحت پوشش قرار میدهد. اگر شما خدای ناخواسته معلول شوید مبلغ زیادی را دریافت خواهید کرد.