موقعیت جغرافیایی، تجارت و زیربنا ها

آخرین به روز رسانی 29ـ 8ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

سـویـدن در اروپـای شمـالـی در بخـش شرقـی شبــه جزیرۀ اسکاندیناوی موقعیت دارد. منطقۀ را که در آن سویدن، دنمارک، ناروی، آیسلند و فنلند قرار گرفتـه اند اسکاندیناویا میگویند. سـویـدن یـک کشـور بزرگ و طـویل است. طول آن از شمال به جنوب ۱٫۶۰۰ کیلومتر و عرض آن ۵۰۰ کیلومتر از شـرق به غـرب است. مساحت مجمـوعـی آن ۴۵۰٫۰۰۰ کیلو متر مربع میباشـد. سویدن به سه بخـش تقسیـم گردیده است: يوتالند (Götaland) در جنوب، سویلند (Svealand) در وسـط و نورلند (Norrland) در بخش شمالی کشور. همچنـان سویدن به ۲۵ ناحیـۀ جغرافیایی، ۲۱ ایالت و ۲۹۰ شهر تقسیم گردیده است.

طبیعت و اقلیم

طبعیت در سویدن از شمال تا جنوب بسیـار فرق میکند. مناطـق شمالـی سویدن کوهستانی بوده دارای جنـگل ها و جهیل ها است. از بسیـاردریای نورلنـد برای تولیـد انرژی استفـاده میـگردد. در مناطـق مرکـزی سـویـدن جنگل های وسیعـی وجـود دارد. در مناطـق جنوبـی سـویـدن زمیـن هـای زراعتی و همـوار زیادی وجود دارد. در سـواحـل شرقـی و غربی سـویـدن جزیره ها و دامنه های ساحلی زیبای وجود دارد. بزرگترین جـزیره های آن اولند (Öland) و گوتلند (Gotland) می باشد و در سواحـل شرقی جنوب استکهلم قرار دارد. بلندترین کوه سویـدن در شمال سویدن موقعیت دارد. این کـوه را کیبنه کایسه (Kebnekaise) می نامنـد و ارتفـاع آن ۲۰۹۹ متر است.

سه جهیل بزرگ در سویدن ونرن (Vänern)، وترن (Vättern) و ملارن (Mälaren) نام دارد. 

سـویـدن دارای چهـار فصل است: بهـار، تابستان، خزان و زمستان و درجۀ حرارت اقلیـم آن بسیـار متفـاوت است. آب و هـوای سـویـدن تحت تأثیر جریان گلف استریم بحر اتلانتیک است. لذا سویدن نسبت به مناطق دیگر حوزه های شمالی گرمتر است.

منظرۀ کوه. عکس: Colourbox 

محوطه های طبیعی

محـوطـۀ طبیعـی ساحـۀ بزرگی را میگویند که مقامـات آنرا بخاطر اینـکه طبیعت، نبـاتـات و حیـوانـات منطقـه بسیار حسـاس، نادر و زیبـا هستند محفـوظ نگهداشتـه اند. تقریبـاً ۴۰۰۰ محـوطۀ طبیعـی حفاظت شده در سویدن وجود دارد. این محوطـه ها میتوانند جنگل های قدیمـی، کوه های مرتفع، زمین های زراعتی یا مجمع الجزایر باشند. همیشه در محوطه های طبیعـی تابلوهایی وجـود دارد که به شما میگوید چـه کار را بایـد و چـه کار را نباید انجام دهید. قوانین مختلف می تواند در محوطه های طبیـعی حفاظت شده مختلف وجود داشته باشد.

محوطۀ طبیعی در Herrestafjället. عکس: Maria Nobel 

حق دسترسی عامه

در سویدن چیزی بنام "allemansrätt" یا حق دسترسی عامه وجود دارد. حق دسترسی عامه به همه اجازه میدهد تا در طبیعت به شمول اراضی متعلق به اشخاص آزادانه گشت و گذار کنند. همزمان حق دسترسی عامه به این معنی که ما باید محتاط بوده و به طبیعت احترام بگذاریم. "Allemansrätt" حق دسترسی عامه در یکی از چهار قوانین اساسی سویدن شامل است و کار های جایز و ناجایز را معـین میکند.

حق دسترسی عامه به این معنی که انجام دادن موارد ذیل در طبیعت جواز دارد:

 • تقـریـباً در تمام طبیعت میتوانید بگردید، بایسـکل بدوانیـد یا اسب سواری کنید، اما به خانه ها بسیار نزدیک نشوید. وقتی دروازۀ را باز میکنید باید آنرا پشت سر خود ببندید.
 • شما میتوانید در سرک های خصوصـی قدم بزنید، بایسـکل سـواری و اسب سواری کنید.
 • شما میتوانید برای یک شب خیمـه بزنید. اگر میخواهیـد برای مـدت طولانی خیمه بزنید باید از مالک زمین اجازه بگیرید.
 • شما میتوانید آب بازی کنید، کشتـی رانی کنید و به ساحـل بروید اما به خانه های مسکونی زیاد نزدیک نشوید.
 • شما میتوانید گل ها، توت ها و سمارق های جنگلی را بچینید.
 • شما میتوانید در کنار ساحل و در پنج دریای بزرگ سویدن با چوب و میلۀ ماهیگیری ماهی بگیرید.
 • شما میتوانید درصورتیکه محتـاط باشید آتش های خـورد روشن کنید. اما بهـتر است که آتش را در جـای مخصـوص آن روشـن کنیـد. اکثـر اوقات در تابستان روشن کردن آتش ممنوع میباشد.

طبق حق دسترسی عامه انجام دادن موارد ذیل جواز ندارد.

 • شما اجـازه ندارید از صحـن خـانه ها، باغ ها، زمیـن های زراعتی مثـل کشتزار ها عبور کنید.
 • شما اجازۀ راندن موتر، لاری، موترسایکل یا وسایل نقلیه در طبیعت را ندارید.
 • همچنان نمیتوانید که روی راهرو ها ، در پارک ها یا مسیر های دوش رانندگی کنید.
 • در صورتیکه هوا بسیار گرم یا بسیار طوفانـی باشـد حق روشن کردن آتش را ندارید. آتش میتواند پخش شود.
 • شما نمیتوانـید مستقیمـاً آتش را روی سنـگ روشـن کنید زیرا سنـگ میشکند. اکثر اوقات در تابستان روشن کردن آتش ممنوع است.
 • شما نمیتوانید به درخت ها یا بته ها صدمه بزنید یا آنها را با خود به خانه ببرید.
 • شما نمیتوانید میوه ها، توت ها، سبزیجـات یا سایر روییدنی های را که در باغ ها، کشتزار ها یا زمین های زراعتی میرویند بردارید.
 • شما حق پرتاب زباله یا در جا گذاشتن آنرا ندارید.
 • شما نمیتوانید حیوانات را شکار کنید یا به آنها صدمه بزنید. برداشتن تخم پرندگان یا لمس کردن لانه ها یا چوچه های آنها جواز ندارد.
 • شما حق ندارید بدون اجازه در دریا ها و نهر ها ماهیگیری کنید.
 • ز ۱ مارچ الی ۲۰ اگست حـق ندارید سـگ خود را باز بگذارید. در این مدت حیوانات جنگل چوچه دار هستند. سگ میتواند باعث ترسیدن یا جراحت حیوانات گردد. بهتر است همیشه سگ در بند باشد.
 • اجازه ندارید گلهـایـی را که محافظت شـده اند را بچینیـد. هـدف تحـت حفاظت قانونی قراردادن گیاهانی است که در خطر ناپدید شدن هستند.

محافظت حیوانات

در سویـدن در رابطه به محافظت حیـوانـات قـانـونی موسـوم به قـانـون حفاظت حیـوانـات وجود دارد. این قانون چگونگی مراقبت از حیـوانـات خانگی را معین میکند. محـافظت از حیـوانـات به معنـی رفتـار خـوب با حیوانات ، نگهداری و محافظت از آنها در مقابل آسیب وامراض میباشد.

منابع طبیعی

سویدن دارای منابع طبیعی قابل ملاحظۀ است مخصوصاً در قالب چوب، آهن و انرژی هایدرو الکتریک.

بیش از نصـف اراضـی سـویـدن را جنگــلات پوشـانیـده است کـه اکـثر آن درخـت هـای ناجـو و صنـوبـر انـد. انـرژی – بـرق و حـرارت از انـرژی هایدروالکتریک، انرژی هسته یی و نفت وارداتی بدست میآید. بعضی از انرژی های بادی نیز مـورد استفـاده قرار میگیرند.

حدود ۷٫۵ فیصد اراضی سویدن برای زراعت مـورد استفـاده قرار میگیرد. امـروزه کمتر از ۵ فیصد نفوس سویدن در زراعت مصـروف اند. امـروزه حبـوبات، بته های علـف، کچالو، روغن نباتی و بورۀ لبلبو از محصولاتی اند که بیشتر کشت میشوند. یکی از بخش های عمدۀ زراعت و مالداری سویدن تولید شیر است.

تجارت

برای سـویدن تجـارت با سایر کشـور های اروپـایـی همیشـه مهـم بـوده است. بطور مثال، سویدن بزرگترین صـادر کنندۀ آهن در اتحادیۀ اروپا است. زمانیکه سویدن در قرن هژدهم صنایـع بزرگی را تأسیس نمـود، فروشات به سایر کشور ها افزایش یافت. سویدن مقدار زیادی از چوب، کاغذ، فولاد و آهن را به فروش رسانید. کمی بعد در قرن بیستم سویدن به فروش بیشتر اجناس تولیدی از قبیل موتر، تلیفون، لاری، بلبرینگ و ماشین های مختلف آغاز کرد. امروزه بسیاری از محصولات در سویدن ساخته نمیشوند. اکثر اوقـات محصـولات از قبیل فرنیچـر و لبـاس در کشـور های دیگر تولیـد میگردند اما توسـط شرکت هـای ســویـدنی به فروش میرسنـد. همچنـان تعـداد زیـادی از شرکت های جـدید سویـدنی در عرصه های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وجود دارد.

عکس از: یونر

زیربنا ها

سویدن دارای شبکۀ بزرگ از سرک ها و خط ریل است که بطور عمده در مناطق رهایشی مردم قرار گرفتـه است. خط های ریل اکثراً در اطـراف شهـر استکهلم، يوتِبورى و سـویـدن جنوبی موقعیت دارد. در شمال سـویـدن اکثر مردم با ملی بس و موتر های شخصی رفت و آمد میکنند. کسیکه بخواهد به سفر دور برود ممکن با طیاره سفر کند. در بسیاری از شهر های بزرگ میدان هـوایـی وجـود دارد. میـدان هوایی آرلندا (Arlanda) که در بیرون از شهـر استکهلم موقعیت دارد بزرگترین میدان هوایی سویدن است. بزرگترین میدان هوایی در يوتِبورى میدان هوایـی لاندویتر (Landvetter) است. بسیـاری از مردم در جنوب سویدن از میدان هوایی کپنهاگن دنمارک استفاده میکنند.