محیط زیست، طبیعت و پایداری ایکولوژیکی

آخرین به روز رسانی 16ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

پایـداری ایکولوژیـکی یا ترقـی پایدار به این معنی که جامعـه متناسب با طبیعت ترقی کند. اینـکه مردم و شرکت ها طـوری عمـل کنند که محیـط زیست را تخریب نکنند.

پارلمان سویدن یا Riksdag اهداف محیط زیستی را که باید سویدن برای کسب آن تلاش کند وضع میکند. محیط زیست باید محافظت شود به این معنی که تشعشع امـواج نباید به مردم ضرر برساند و اینکه تنوع بیولوژیکی باید حفـظ شـود. استفـادۀ انرژی و منابع طبیعی محدود گردیده و در کاهش خطر به تغییرات اقلیمی مؤثر واقع شود.

شهرداری ها مسئولیت امور محیط زیست محلـی را بعهـده دارنـد. بطـور مثـال اینکه چـگونه شهرداری زباله ها را دفع کند یا اینـکه ما چـگونـه از انرژی بطور مطلوب آن استفاده کنیم. هر تبعۀ سویـدن مکلف است تا به طریقۀ زندگی کند که به محیط زیست صدمه نزند.

دفع و بازیافت زباله ها

در سویدن هـرسـاله زباله های زیادی ایجـاد می شـود. منازل سالانه مقدار ۴،۲ میلیون تن آشغال و زباله بیرون میریزند که این معادل ۴۳۰ کیلو آشغال برای هر نفر میشود. . دفع زباله ها هزینه زیادی در بر دارد. مهم است که دفع زباله به صورتی مناسب برای محیط زیست انجام شود.

بسیاری از چیزهای را که ما دفع میکنیم میتوان آنها را دوباره بازیافت یا استفاده کرد. از این طریق ما میتوانیم منـابـع طبیعی را ذخیره کنیـم. طبـق قانـون تمام باشندگان سویدن باید زباله های خود را دسته بندی کنند و سیستمی وجود دارد که مواد و انرژی زباله ها را بازیافت و مورد استفاده قرار میدهد.

نزدیـک بسیـاری از ساختمـان های کرایی مـکان های بازیابی یا زباله دانـی وجود دارد.

به این معنی که شمـا باید پس مانـده هـای غذا، آهن، شیشه، پلاستیـک و کاغذ را در جعبه های مختلف بیاندازید.

بسیاری از مالکان خانه به کرایه نشینان پلاستیک های مخصوص برای پس مانده های غذا میدهند. پس مانده های غذا به کود و خاک تبدیل میشوند.

همچنان جا های دیگری وجود دارد که شما میتوانید زباله را در آنجا دفع کنید:

  • مکان بازیابی

در این مکان ها، میتوانید بسته ها، اخبار و بطری ها را دفع کنید.

  • مکان محیطی، که اکثراً در تانـک تیـل ها مـوقعیـت دارنـد.

در این مکان ها، میتوانید تمام زباله های را که به محیط زیست خطرناک هستنـد دفع کنید.

  • مراکز بازیابی

در این مراکز، میتوانید زباله های حجیم و بزرگ، همچنان زباله های خطرناک از قبیل مواد کیمیایی و برقی را دفع کنید.

دسته بندی پس مانده های غذا

پس مانـده هـای غذا هـای را که شمـا دستـه بندی میکنید به کـود و خاک مغـذی قـوی تبدیـل میشـونـد. دستـه بنـدی پس مانـده های غـذا مقـدار زباله های را که باید سوزانده شوند کاهش میدهد.

موارد ذیل پس ماندۀ غذا بوده و میتوان آنرا به کود تبدیل کرد:

پس مانـدۀ ماهـی و حلزون صـدف دار، پس مانـدۀ گوشت، پوست تخـم، میوه جات و سبزیجات، نان، چای، قهـوه و فیلتر های قهوه، کاغذ تشناب، گل ها، نباتات و خاک.

دسته بندی پس مانده های غذا

پس مانـده هـای غذا هـای را که شمـا دستـه بندی میکنید به کـود و خاک مغـذی قـوی تبدیـل میشـونـد. دستـه بنـدی پس مانـده های غـذا مقـدار زباله های را که باید سوزانده شوند کاهش میدهد.

موارد ذیل پس ماندۀ غذا بوده و میتوان آنرا به کود تبدیل کرد:

پس مانـدۀ ماهـی و حلزون صـدف دار، پس مانـدۀ گوشت، پوست تخـم، میوه جات و سبزیجات، نان، چای، قهـوه و فیلتر های قهوه، کاغذ تشناب، گل ها، نباتات و خاک.

Bild på kompost

عکس: دفتر دوران آب و طبیعت، ولسوالی یوتیبوری

دسته بندی بسته ها، اخبار و بطری ها

در تمام شهر ها اماکن بازیابی وجود دارد که شمـا میتوانید در آنجا بطـور مثـال بستـه هـای زباله، اخبار و بطری ها را دفــع کنید. بستـه هـای که در اماکن بازیابی گذاشته میشوند باید پاک و خشک باشند.

در اماکن بازیابی، جعبه های برای اشیای ذیل وجود دارد:

  • اخبار
  • بسته های کاغذ
  • بسته های پلاستیک
  • بسته های فلزات
  • بسته های شیشۀ ساده
  • بسته های شیشۀ رنگارنگ
  • بطری ها
Bild på kvinna vid återvinningsstation

عکس: دفتر دوران آب و طبیعت، ولسوالی یوتیبوری

اخبار

زمانیکه اخبار بازیابی میگردد، از مصـرف انرژی زیادی در سـاخـت اخبـار جدیـد صرفـه جویی میشـود زیرا کاغذ اخبار را میتـوان از اخبار های کهنه بدست آورد.

بسته های کاغذ

بستـه های کاغـذ مثـل کارتن هـای خالـی را میتوان بازیابی کرد و آنرا برای بسته بندی های جدید بکار برد.

بسته های پلاستیک

پلاستیـک نرم و سخت هـر دو را میتوان بازیابی کرد. در جعبـۀ پلاستیـک، شما میتوانید بطـور مثـال بسته های پلاستیک و ظرف های یکبار مصرف را بگذارید. اشیای پلاستیکی که بستۀ پلاستیکی نیستند از قبیل برس ظرف ها و سامـان بازی از جمله زباله های عادی به شمـار میروند و نباید آنها را در آنجا گذاشت.

بسته های فلزات

فلـزات را میتـوان چندین مرتبه بازیابی کرد که باعث صرفـه جـویی انرژی زیادی میگردد.

در جعبـۀ فلـزات، شمـا میتـوانیـد بستـه هـای فـولاد، ورقۀ آهن و المونیم را بگذارید. در این جعبـه، باید بسته هـای فلزات را که دارای رنـگ و سریش بـوده و از جملـه زباله های خطرناک هستنـد بگذارید و بایـد در امـاکن زباله هـای محیطی گذاشته شوند. و نباید قطی های اسپری را در این جعبه بیاندازید- زیرا آنها نیز زباله های خطرناک هستند.

بسته های شیشه

شیشه را نیز میتـوان چند مرتبه بازیابی کرد. اگر ما شیشـه را بازیابی کنیم انرژی و مواد خام هر دو را ذخیره میکنیم. تقریباً ۴۰ فیصد شیشۀ بازیابی شده در ساخت اجناس شیشـه ای جدید مثـل بوتل ها مـورد استفـاده قرار میگیرد. در هنگام دسته بندی شیشه باید شیشۀ ساده را از رنگه جدا کنید.

زباله های باقیمانده

زباله های را که نمیتـوان دستـه بنـدی کرد بایـد در جعبـۀ عاـدی در زباله دانی انداخت. این زباله ها معمـولاً در مکن های بزرگ مخصـوص حـریـق سوختانده میشوند. حرارت که از حریق زباله های باقیمانـده تولید میشود معمـولاً ذخیره میـگردد. بعـداً از آن بطـور مثـال برای گرم کردن خـانـه ها استفاده میشود. این عمل را گرمسازی منطقه گویند.

اشیای برقی

زباله های برقی شـامـل اشیـای برقی میشـود که ما آنها را دور می اندازیم. تمام زباله های برقی باید در مکان بازیابی گذاشته شوند. این شامل گروپ ها، نیون ها و هر آن شی که دارای کیبل یا بطری باشد میگردد. بطری ها باید جدا شده و بطور جدا گانه دسته بندی شوند.

زباله های حجیم

زباله های حجیم میتواند بطور مثال فرنیچر کهنه یا بایسکل شکسته باشـد. اگر شـما در آپارتمـان کرایی زندگی میکنـید، برای دـفع زباله هـای حجیـم میتوانیـد از صـاحب خـانـه کمـک بگیرید. در غیر اینصـورت آنرا در مرکز بازیابی بگذارید.

تقریباً همه در خانۀ خود زباله های خطرناک دارند. این زباله میتواند اسیتون، مایعات رقیق، پالش ناخن یا دستگاه آتش نشانی باشند. مثال های دیگری از این زباله های عبارتند از بطری های موتر، روغنیات، رنگ، کلورین، سریش و نیون ها. عکس از: بو کگیرود (Bo Kågerud)

زباله های خطرناک

زباله های خطرناک شامل اشیای میشود که میتوانند زهری، منفجره، اشتعال پذیر یا فرسـاینـده باشند. زباله های خطرناک میتـواننـد باعـث آسیب هـای کوچک شوند.

لذا بسیار ضروری است که به خاطر داشته باشید تا زباله های خطرناک را با زباله های عادی یکجا نگذارید.

زباله های خطرناک باید در امـاکن محیطـی، مرکز بازیابی یا وسیلـۀ نقلیـه مخصوصی که زباله های خطرناک را جمع آوری میکند گذاشته شود.

مثال های زباله های خطرناک:

بطری های موتر، نفت و روغن، رنگ و سریش، کلورین، نیون ها، چراغ های برقی و چراغ های برقی ضعیف، محلول ها، نوشیدنی های منرال، گیلن ها، تورپنتین، پارافین/ وازلین و اسیتون، مایعات رقیق، بطری های قابل چارج و بعضی از مواد ضد چربی و پاک کننده ها.

دواهایی که زیاد آمده اند و باید دور ریخته شوند را بایستی به دواخانه تحویل داد. عکس از: کرستر ایهرلینگ (Christer Ehrling)

ریختن زباله ها در طبیعت

بزرگترین مشکل زباله های است که با وجود ممنوعیت در طبیعت انداخته میشـوند. آن به طبیعت آسیب می رسـاند هر سـال میلیـون ها کرونر برای پاک کاری زباله به مصرف میرسد.

آب و فاضلاب

در سـویـدن آب به پیمـانۀ زیـاد وجـود دارد. آب نل ها بسـیار با کیفیت است. این آب اکثراً نسبت به آب بوتل که شما می خرید بهتر است. فقط آب سـرد نـل هـا خـالـص است. آب گـرم ممـکن است با عبـور از پیپ ها آلوده شده باشـد. بنابراین نبایـد از آب گرم نل ها برای آشامیـدن یا پخت و پز استفـاده کرد. آب ناودان ها و تشناب ها به دستـگاه تصفیۀ فاضلاب هدایت میشـود. در آنجـا آب آن تصفیه گردیده و به بحرهـدایت میشـود. تمـام مـواد آن قابل تصفیـه نیست و از بین بردن مـواد سمـی کار مشـکل است. بنابر این همه باید در ریختن مواد در آب رو ها محتاط باشند.

فقط آب سرد نل ها آب نوشیدنی به شمار میروند. عکس: هنه شستيت (Hanna Sjöstedt)

چه چیز از مجرای فاضلاب عبور میکند؟

تنها چیزیکه از مجرای تشناب عبور میکند کاغذ تشناب و مواد غایطه است. کاغذ تشناب یکنوع کاغذ مخصوص است که در آب حل میشود. سایر کاغذ ها از قبیل بسته های کاغذ، تیشو پیپر های مرطوب و تیشو پیپر باعث انسداد مجرای فاضلاب میگردد. همچنان میتواند باعث ایجاد مشکل در دستگاه تصفیۀ فاضلاب گردد.

برای جلوگیری از مـواد سمی در مجـرای فاضـلاب، سعی کنیـد محصـولات مفید برای محیط زیست را خریداری کنید. بطور مثال مواد لباس شویی و ظرف شویی وجود دارد که دارای علامت قو یا انتخاب مطلوب برای محیط زیست میباشنـد. ادویـه هرگز نباید در مجـرای فاضـلاب یا در میـان زبالـه انداخته شونـد. ادویه که ضـرورت ندارید را باید در دواخانه ها دفع کنید. دواخانه ها خریطه های مخصوصی دارند که ادویه را در آن میریزند.

انرژی

هرگونه انرژی و برقی که استـفاده میکنیم محیـط را متأثر میسـازد. مقدار زیاد انرژی در ترانسپورت، گرم سازی خانه ها و صنعت به مصـرف میرسد. انرژی اکثراً از نفت، گاز و ذغال سنگ تأمین میشود که برای محیط زیست مضـر است. بـرای کاهش تغییرات اقلیمـی، باید انرژی کمتـری به مصـرف برسانیم و انرژی را از انرژی هایدرو الکتریکی، باد و انرژی آفتـاب که برای محیط زیست خوب اند تأمین کنیم.

برای کاهش تشعشعـات بایـد میتوانیـد از ترانسپورت عامه استفـاده کنید. یعنی میتوانید به جای موتر شخصی از بس برقی، ریل یا ملی بس استفاده کنید. میتوان به جای طیـاره با ریل نیز سفر کرد. همچنان خـوب است که در مـورد اشیـای که خریداری میکنید فکر کنید. اجناسـی را خریداری کنید که در نزدیکی های محـل سکونت شما تولید شده باشند. همچنـان میتوان از گوشت کمتر استفـاده کرد زیرا برای تولید گوشت انرژی زیاد به مصرف میرسد. شما نیز میتوانید در خانۀ خود از مصرف انرژی صرفه جویی کنید.

علامات محیط زیست، انتخاب مطلوب برای محیط زیست وقو

صرفه جویی انرژی در خانه

درصورتیکه شما بطور مثـال فرنیچر را پیش روی بخاری نگذارید، در مصـرف انرژی صرفه جویی می کنیـد. این امـر باعث میشـود تا حـرارت به آسانـی در چهار اطراف خانه پخش شود. دستگاه های برقی اکثراً در حالت انتظار هستند اگر شما همیشه آنها را خاموش کنید از مصرف مقدار زیاد انرژی صرفه جویی میکنید. اگر هنـگام پختن غـذا سرپوش را روی دیـگ بگـذارید نیز از مصـرف مقدار زیاد انرژی جلوگیری صـورت میگیرد.

همچنـان از چراغ های کم مصرف استفاده کنید یا وقتی از خانه بیرون میشوید چراغ ها را خاموش کنید.

دستگاه تولید برق بادی عکس: Colourbox

برق از کجا تأمین میشود؟

برق و انرژی الکتریکی در سویدن بیشـتر از نیروگاه های آبی و هستـه ای تامین می شود. نیروی آب، برقی است که در نیروگاه های آبی در بسیاری از رودخانه های سویدن تولیـد می شود. در سویدن سه مرکز تولیـد نیروی هسته ای فعــال وجــود دارد که درمجمـوع از ده نیروگاه تشکیل شده اند. نـیروگاه هـای هستـه ای بیش از نیمـی از بـرق مـورد نیـاز کشـور را تامیـن می کنند. میزان کمـتری از برق مصرفـی کشـور از زیست سوخت، نفت و گاز به دسـت می آید. زیسـت سـوخـت برای نمـونـه هـیزم و چوب است. ده فیصد از میزان انرژی در سویدن از نیروگاه های بادی تامین می شود. نیروگاه آبی و بادی بهترین گزینه برای محیط زیست هستند، چون که این انرژی ها پایان ناپذیر ند.

دولت سـویـدن یک هـدف درباره یک سیستـم انرژی پایدار و ۱۰۰ فیصد انرژی تجدید پذیراست.

نتخاب شرکت های تجارت برق

با تبدیل نمودن شرکت های تجارت برق میتوانید از مصرف پول زیاد صرفه جویی کنید. اگر شما در آپارتمان زندگی میکنید، میتـوانیـد هر سـالـه بین ۴۰۰ کرونا و ۱۰۰۰ کرونا سویـدنی صرفـه جویی کنید. اگر در خانه زندگی میکنید، میتوانیـد چنـدین هـزار کرونا صرفـه جویی کنید. شما نمی توانید شرکت شبکه برق را تبدیل کنید.

مقایسۀ قیمت برق و شرایط استفاده از خدمات

در ویب سایت "Elpriskollen" قیمت های برق و شرایط استفاده از خدمات شرکت های تجارت برق را در سویدن پیدا کنید.

تبـادلۀ شرکت های تجـارت بـرق کار آسـان است. در بعضـی حـالات یـک مکالمۀ تلیفونی کافی است. اما باید شرایـط قرارداد خـود را ببینید چـون تبدیل در وسط مدت قرارداد ممکن گران تمام شود.

انواع مختلف قراداد های برق

برق با قیمت ثابت:

قیمت برق برای مدت معینی ثابت است. این نـوع قرارداد میتواند خوب باشـد زیـرا وقتـی قیمت برق بالا برود شمـا محفوظ خواهید بود. اما در عین حال وقتی قیمت پایین بیاید برای شما ارزان نمیگردد.

برق با قیمت متغیر:

قیمت برق نظر به وضـع بازار تغـییر میـکند. وقتی قیمت پایین بیاید برای شما ارزانتر تمام میشود. در جریان چنین قراردادی قیمت برق میتواند افزایش یا کاهش یابد.

برق با قیمت مؤقتی:

اگر قیمتـی انتخـاب نکنیـد به شمـا بصـورت اتومات قیمت داده میشود. این قیمت متغیر است و هرسالـه تقریبـاً سه بار تغییر میـکند. اغلب اوقات برق با قیمت مؤقتـی نسبت به قیمت معین و متغیر گرانتر است.

برق مناسب محیط زیست (برق سبز):

برق مناسب محیط زیست به این مفهـوم که برق شما از منابع مفید برای محیط زیست از قبیل باد و انرژی هایدرو الکتریک بدست میاید.