شهر شما چگونه اداره میشود

آخرین به روز رسانی 3ـ 9ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

همۀ ساکنان سـویـدن در شهـرداری ها زنـدگی میکنـند. در سـویـدن ۲۹۰ شهـرداری وجـود دارد. در سـویـدن شهرداری ها خـودشان مقـدار مالیـات شهروندان و نحوه استفـاده از پول را وضع میکنند. به آن استقـلال شهری میگویند.

کمیسیـون به گروهـی از سیاست مدارانـی گفتـه میشـود که در عرصه های معین مـثل مـکاتب در شهـرداری تصمیـم گیری میکنند. سایر عرصه ها عبارتنـد از مراقبت از اطفـال، مراقبت از بزرگسـالان، خـدمـات اجتماعی، ترافیک، محیط زیست، فعالیت های اوقات فراغت و فرهنگ.

این سیـاسـت مـداران در اوقـات فراغت خـود در کمیسیـون کار میـکنند. به ایـن معنـی که در کنـار وظیفـۀ همیشـگی و تحصیـلات خـود در این کمیسیـون ها کار میکنند. مقـدار پول که به هر کمیسیـون اختصـاص داده میشود متفاوت میباشد. مقدار پول در بودجـه کمون راجـع به آن تصمیم گیری میـکنند. هـر کمیسیـون دارای اداره میبـاشـد. در ایـن کمیسیـون ها کارمندان دولتی برای پلان گذاری و اجرای تصامیم گرفته شده درکمیسیون کار میکنند.

شهرداری بیشتر اوقـات در مقابل مسایل مربـوط به زنـدگی روزمـرۀ شما مسئـول است. شـما میتوانیـد در ذیل راجـع به عرصه های که شهرداری ها مسئول اجرای آن میباشند بخوانید:

مراقبت از اطفال

مراقبت از اطفال به فعالیت های تعلیمی برای اطفال خوردسال گفته میشود. مراقبت از اطفال بطور مثال دورۀ آمادگی برای مکتب، مراکز فامیلی و اوقات فراغت را دربر دارد.

اگر تحصیل یا کار میکنید یا در سدد وظیفه هستید، شما حق دارید که طفل خود را در کودکستان منطقۀ خود شامل کنید. کودکستان برای اطفال یک الی پنج ساله است.

تمام اطفال در سویدن حق دارند وقتی به سن ۶ سالگی برسند در صنوف دورۀ آمادگی شامل شوند. عکس: Colourbox

مکتب اجباری

در تمام شهرها، برای اطفال بین ۶ الی ۱۶ ساله مکاتب اجباری دولتی وجود دارد. مکاتب مستقل و کاملاً خصوصی نیز ممکن وجود داشته باشند. برای شمولیت در مکتب خصوص تادیۀ فیس لازمی است. بودجۀ مکاتب دولتی و مستقل از عایدات مالیاتی تأمین میگردد. وقتی طفل شش ساله میشود میتواند شامل دورۀ آمادگی یا کودکستان گردد. شما میتوانید انتخاب کنید که طفل شما به دورۀ آمادگی برای مکتب برود یا نه. اکثر اطفال در سویدن به صنف آمادگی میروند. همینکه اطفال هفت ساله میشوند باید به مکتب شامل شوند. به آن شمولیت در مکتب اجباری میگویند. مکتب اجباری دولتی و مستقل هر دو رایگان هستند. برای مشاهدۀ مکاتب شهر خود به ویب سایت شهرداری منطقۀ خود مراجعه کنید.

مراقبت از بزرگسالان عکس از: سوسن کرون هولم، یونر

مراقبت از بزرگسالان

اکثراً بزرگسالان بخاطر انجام کار های عملی در زندگی روزمره به کمک ضرورت دارند. طبق قانون سویدن، بزرگسالان مستحق اند تا از اجتماع کمک و حمایت دریافت کنند.

بسیـاری از بزرگسـالان میخواهند در خانه به زندگی ادامه بدهنـد. شهرداری میتواند به آنها در خانه مراقبت و کمـک فراهـم کنـد تا بتوانند در خانه های خـود بمانند. به این نوع کمک، خدمات حمایتی در خانه میگویند.خدمات حمایتی خانه درشهرداری درخواست میکنید. هزینه خدمات حمایتی خانه بسته به شهـرداری کـه در آن زنـدگـی می کنید متفاوت است. همچنـان بزرگسالان میتوانند کمک ها و سایر چیز های دیگری را که زندگی در خانه را آسان میسازد دریافت کنند. بطور مثال، ماشین قدم زنی، اتاق حمام با شاور بزرگ، راه های کوتاه برای ورود به خانه.

اگر زندگی کردن در خانه مشـکل است میتوانید به خانۀ سالمندان بروید. انـواع مختلفـی از خانه های سالمندان دولتـی وجـود دارد که بزرگســالان میتوانند در آنجـا از خـود آپارتمان داشته باشند. در خانه سالمنـدان افراد مسلکی وجـود دارد که میتـواننـد به بزرگسـالان مراقبت ها و خدمـاتی از قبیل غذا و نظافت فراهم کنند.

ادارۀ خدمات اجتماعی/رفاه اجتماعی

در سویدن نیز مانند سایر کشور ها دردنیا والدین باید از اطفال و فرزندان جـوان خـود مراقبت کنند. اما اگر والدین نتوانند به اطفال خـود رسیـدگی کنند ادارۀ خدمات اجتماعی این مسئولیت را بعهده میگیرد. ادارۀ خدمات اجتماعی به اطفـال و فامـیل های که در عرصـه های مختلف مشـکل دارند کمک میکند. ممکن است فامیل ها پول کافی نداشته باشند. یا اشخاصیکه جای برای زندگی کردن ندارند. یا افرادیکه با مـواد مخـدر و الکول مشـکل دارند. یا زنان که مـورد خشـونت و تهـدید قرار گرفته اند. کمک های ادارۀ خدمـات اجتمـاعی شـامـل گفتگـو ها، کورس ها برای والـدین، پیـدا کـردن شخصـی ارتباطـی برای جـوانان یا تمـام فـامـیل میگردد. شخص ارتبـاطـی مانند یک دوست یا خویشاوند است که میتوان با آن صحبت کرد و وقت گذراند. اگر راپوری دریافت شـود که با طفـل در خـانه بدرفتـاری صورت گرفته، طبق قانون، ادارۀ خدمات اجتماعی باید قضیه را بررسی کند.

اگر برای طفل مشکلات عمدۀ وجود داشته باشد، اداره خدمات اجتماعی میتواند تصمیم بگیرد که طفل جدا از والدین زندگی کند.

در ادارات خدمات اجتماعی، میتوانید موارد ذیل را دریافت کنید:

  • مشاوره و کمک برای جوانان و فامیل های دارای طفل.
  • مشاوره و کمک به کسانی که اعتیاد دارند.
  • مشاوره و کمک راجع به کار و تحصیلات.
  • کمک مالی.

کمک مالی

کمک هزینه گذران زندگی که شما می توانید در کمون خود آن درخواست کنید توسط اداره خـدمـات اجتمـاعی ارائه می شـود. اگر شمـا در تامـین هزینه های اقتصـادی با مشـکل روبرو هستیـد می توانید از کمک هزینـه مالی برای گذران زندگی استفـاده کنید. به این کمـک هزینه حمایت مالی نیز گفته می شود. شمـا می توانیـد کمک هزینۀ گذران زنـدگی برای تامین نیازهـای اساسـی مانند هزینـۀ نگهـداری اطفـال، امـور درمـانی و دنـدان پزشکی بگیرید.

کمک هزینـۀ گـذران زندگی به کمک مالی گفته می شود که به مقـدار یکســان در سـراسـر کشــور پرداخت می شــود جهـت تأمین هزینه  های زندگی در میان چیزهای دیگر، برق مصرفی و بیمـۀ منـزل. به همین خاطر کمک هزینه گذران زندگی بنا به مـیزان درآمد هر فامـیل متفاوت است. درآمدهای فامیل از مقدار کمک هزینه کسروالباقی به فامیل پرداخت می شود.

امکان موافقت با پرداخـت کمـک هزینـۀ گذران زندگی وجــود دارد، اگر نتوان به طریق دیـگری نیـازها را تامین کرد. اگر متقاضـی کمـک هزینـه، توانایی کارکردن داشتـه باشـد باید کار کند و یا در تلاشـی پیـدا کردن کار باشد. همچنین باید در فعـالیت هایی که ادارۀ خدمـات اجتماعـی بر گزار می کنـد برای پیدا کردن کار مشارکت کند. و اگر مشارکت نکند نمی تواند کمـک هزینــۀ گذران زندگـی دریافت کنـد. اگر شمـا در بانـک پـول و یا وسیـلـۀ با ارزشـی مانـند موتر داشته باشیـد نمی توانید از کمـک هـزینـه گذران زندگی استفاده کنید.

اوقات فراغت و فرهنگ

شهرداری های سـویـدن در عرصه های اوقـات فراغـت و فرهنگ خـدمـات مختلفـی دارند. شهرداری ها دارای کتابخانه ها بوده که میتـوانـید بطـور رایگان از آنجا کتاب به امانت بگیرید. شهرداری ها دارای مکاتب فرهنگی بوده که اطفـال و نوجوانان در آنجا میتوانند در بدل فیس ناچـیز نواختن آلات مختلف موسیقی، نقاشی یا بازی در تیاتر را بیاموزند. بسیاری اوقات شهرداری ها به انجمن ها نیز کمک میکنند.

عکس: Colourbox

کتابخانه ها

تمام شهرداری های سویدن برای ساکنین خود کتابخانه ها دارند. بزرگترین کتابخانه را کتابخانۀ شهر میگویند و اکثراً در مرکز شهر موقعیت دارد.

معمولًا کتابخانه های کوچک دیگری نیز در نواحی مختلف شهرهای بزرگ وجود دارد. شما میتوانید در کتابخانه، کتاب به امانت بگیرید، اخبار یا مجله بخوانید، به موسیقی گوش بدهید و از کمپیوتر ها استفاده کنید. در این کتابخانه ها کتاب ها، مجله ها و اخبار به زبان های مختلفی وجود دارد. بعضی از کتابخانه ها برنامه آموزش زبان و کمک در کارخانگی نیز دارند.

شما میتوانید کتاب، مجله، اخبار و سی دی ها را بطور رایگان به امانت بگیرید. برای امانت گیری باید کارت کتابخانه داشته باشید که میتوانید توسط آن وارد کتابخانه شوید.

کمیتۀ امور مصرف کنندگان

در بسیاری از شهرداری ها، معمولاً کمیتۀ امور مصرف کنندگان وجود دارد. اگر شمـا چیزی خریداری نمـوده اید که عیب و نقـص دارد یا از آن راضـی نیستید میتوانید از این کمیته کمک دریافت کنید. میتوانید راجع به حقوق خود منحیث مصرف کننده و اینـکه چـگونه میتوانیـد پول خـود را دوباره بگیرید یا جنس ناقـص را به فروشنـده برگردانید معلـومـات حـاصـل کنید.

تماس با مقامات

در سویدن برای تماس گیری با مقامات راه های مختلفی وجـود دارد. اگر شما سوالات اساسی دارید بهتر است تا به ویب سایت انترنتی مقـامـات مراجعـه کنید. مـقامـات همیشه به زبان های مختلف معلـومـات فراهم میکنند. بطور مثال، نمایندگی بیمۀ اجتماعی سویدن در ۲۲ زبان به شمول عربی، سومالی، فارسی و سورانی معلومات ارائه میکند. همچنان میتوانید به دفتر مقامات مراجعه کنید.

شما حق دارید تا ترجمان داشته باشید. عکس: Colourbox

حق داشتن ترجمان

اگر زبان سـویـدنـی نمی فهمید، حق دارید که ترجمان داشته باشید. شما مستحق داشتن ترجمان در ادارۀ خدمات کاریابی عامه سویدن، نمایندگی بیمۀ اجتماعی، ادارۀ خدمات اجتماعی و شفاخانه هستید. باید در هنگام گرفتن قرارملاقات باید بگویید که به ترجمان ضرورت دارید.