امنیت و مصونیت

آخرین به روز رسانی 31ـ 8ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

برای زندگی مصـون در سـویـدن مقـامـات مربوطـۀ وجود دارد که به شما رسیدگی میکنند. همچنان کار های دیگری وجود دارد که شما میتوانید برای مصونیت خود آنرا انجام دهید.

خدمات امداد و نجات

خدمات امداد و نجـات حریق ها را خاموش نموده و در حـوادث ترافیکی یا دریایی به شما کمک میکند. همچنان خدمـات امداد و نجات در عرصۀ جلوگیری حریق کار میکند. بطور مثال، راجع به چگونگی کارکرد زنگ های حریق و دستگاه های آتش نشانی معلومات فراهم میکند. خدمات امداد و نجات را دیپارتمنت اطفائیه نیز گویند که مربوط به شهرداری میباشد.

منبع: SOSalarm.se

در صورت آتشوزی چه باید کرد

نجات دادن – جان اشخاصی را که در معرض خطر اند نجات دهید اما ریسک نگیرید. به یاد داشته باشید که دود حریق ها سمی میباشند. برای خارج شدن از منزل به روی زمین بخزید. کلکین ها و دروازه ها را ببندید.
هشدار دهی – به اشخاصیکه در معـرض حریـق قرار دارنـد هشـدار بدهید.
زنگ اعلان حریق – در صوـرت موجودیت زنگ اعـلان حریـق آنرا را روشن کنید یا از یک جای محفوظ با شمارۀ ۱۱۲ تماس بگیرید. وقتی اطفائیه میرسد آنها را ملاقات کنید.
خاموش کردن آتش – اگر دستـگاه آتش نشـانـی داریـد میتـوانیـد به خاموش کردن آتش آغاز کنید. مـواد ضد حریق را بالای خاکستر های جوشان بپاشید- نه بالای شعله های آتش.

اگر آتش سوزی مشاهده میکنید مهمترین کار تماس گرفتن به شمارۀ ۱۱۲ است! باید آنچه را که اتفـاق افتاده و صدماتی را که می بینید در تلیفـون بگویید. همچنـان باید خـود را معرفی کنید و بگویید که در کجا به کمک ضرورت است.

 

عکس از: یونر

پولیس

اگر از پولیس سوال دارید یا میخـواهیـد جرمـی را گزارش دهیـد، بایـد با شمارۀ ۱۱۴۱۴ تماس بگیرید. این شماره در سرتاسر سویـدن یکسان است. اگر حـالت اضطراری است باید با شمـارۀ عـاجـل ۱۱۲ تمـاس بگیریـد. در صورتیکه شاهد جرم هستید یا شخصی زخمی گردیده و به کمک ضرورت دارد یا آتش سوزی اتفاق افتاده با شمارۀ ۱۱۲ تماس بگیرید.

مصونیت ترافیکی

ادارۀ ترانسـپورت ســویــدن (Trafikverket) نهـادی است که مسئـولیـت مصونیت سرک ها را در سویدن بعهده دارد. هدف مقـامـات سـویـدن این است تا از کشته شدن مردم و جراحت های شدید ترافـیکی جلـوگیری کند. بسیار مهـم است که درایـورهـا با سرعت زیـاد راننـدگی نکنند، سرعت را معتدل نگهدارند و اینـکه همه باید لباس محافظـتی بپوشند. طبق قانـون، همه اشخاصیـکه رانندگی میکنند بایـد کمربند محافظتی بپوشنـد. اطفـال به محافظت مخصـوص از قبیـل سیت محافظتی یا سیت ایمنی مخصوص ضرورت دارند. طبق قانون اطفال زیر سن ۱۵ نیز باید در هنـگام بایسـکل رانی کلاه محافظتی بپوشند.

در سـویـدن راننـدگی و بایسـکل رانی باید در سمت راست سرک صـورت گیرد. اگر راه مخصـوص بایسـکل رانی وجـود داشتـه باشـد از آن استفـاده کنید. شما باید در کنار سرک پیاده روی کنید یا اگر پیاده رو وجـود داشته باشد از آن استفـاده کنید. در سمت چپ راه یا سـرک نیز میتـوانـید قـدم بزنید. اگر میخواهید از سرک عبور کنید از خط پیاده رو استفاده کنید. در اینصورت موتر و بایسکل باید به شما اجازۀ عبور را بدهند.