بیمۀ بیکاری

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

حدود نصف از مردم سـویـدن وظیفـۀ با معاش دارند. نرخ بیکاری تقریباً ۶٫۵ فیصد است. نرخ بیکاری در افراد دارای سنین ۱۵ الی ۲۴ بلند است و تقریباً به ۱۶٫۴ فیصد میرسد.

در سویدن بیمۀ وجود دارد که از اشخاص بیکار محافظت میکند. این بیمه را که بیمۀ بیکاری میگویند درآمد اشخاص بیکار را که در جستجوی وظیفه اند تأمین میکند. شما میتوانید عضـو انجمـن تعـاونـی بیـکاران (a-kassa) که یک انجمن اقتصـادی بوده و به اعضـای بیـکار خود پول میدهد باشید. اگر میخواهید عضو انجمن تعـاونـی بیکاران (a-kassa) شوید باید به این انجمن بصورت ماهوار فیس عضویت پرداخت کنید.

شرایط دریافت غرامت بیکاری

اگر به مدت حداقل یک سال عضو انجمن تعـاونی بیکاران بـودیـد و قبل از بیکار شدن شش ماه در سال اجرای وظیفـه نمـوده اید، شمـا مستحق غرامتی هستیـد که بر مبنـای معاش قبلـی شـما محـاسـبه مـیگردد. شما می توانیـد از صنـدوق بیمـه به مـدت ۳۰۰ روز یا ۴۵۰ روزاگر طفــل زیـر ۱۸سال دارید غرامت دریافت کنید. این غرامت ۸۰ فیصد معاش قبلی شما برای ۲۰۰ روز اول است. حـداکثر غـرامت که میتـوانـید دریافت کنید ۹۱۰ کرونای سـویـدنی در روز برای ۱۰۰ روز اول است. از روز ۱۰۱ ام الی روز ۳۰۰ ام به شمـول روز سیصـدم ۷۰ فیصـد از معاش قبلی خـود را حداکثر ۷۶۰ کرونای سویدنی در روز دریافت خواهید کرد.

معاش دورۀ بیکاری فقط برای مدت معینی به شما داده میشود که در این جریان باید بطـور فعالانه در جستجوی وظیفۀ جدید باشید. این صنـدوق انجمـن تعـاونـی بیـکاران شمـا است که تصمیـم میـگیرد چـه غرامـت را دریافت کنید.

اگر عضو انجمن تعاونی بیکاران نیستید و نمیخواهید عضویت آنرا بدست بیاورید شمـا میتوانیـد در انجمن تکمیلـی تعـاون به بیـکاران (a-kassa) برای معاش دورۀ بیکاری درخواست کنید. مبلـغ اولیه را که Alfa-kassan پرداخت میکند ۳۲۰ کرونای سویدنی در روز است.

این مبلـغ اولیـه غرامتـی است که شما در صـورت عضو نبودن در انجمن تعاونی بیـکاران یا اینکه برای مـدت کوتاه عضو بوده اید دریافت میکنید. مبلـغ اولـیۀ مذکور برای اشخـاص دارای سن ۲۰ یا بزرگتر از آن پرداخـت میـگردد. شما میتوانید مبلـغ اولیـه را از انجمن تعاونی بیکاران یا انجمن تکمیلی تعاون به بیکاران (a-kassa) دریافت کنید.