بازار کار سویدن

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

بازار کار سـویـدن را میتـوان به دو بخش سکتور های دولتی و خصـوصـی تقسیـم کرد.

سکتور های خصوصی شـامل شرکت های انتفاعـی با مالـکیت خصوصی میشود. این شرکت ها متفـاوت اند و میتواند بطـور مثـال شامـل دکان ها یا سایر شرکت های کوچک، صنایع تولیدی، شرکت های ساختمانی، حقوقی و اقتصـادی، شرکت ترانسپورتـی یا رستـورانت ها باشـد. تقریباً ۷۰ فیصد کارمندان در سکتور های خصوصی کار میکنند.

سکتور دولتـی متعلـق به حکومت، شهـرداری و شـورا هـای ایالتـی است. بسیـاری از مـردم در سـکتور دولتی در عرصـه های حفظ الصحـه، تعلیـم و تربیـه، پولیس، مراقبت اجتماعـی، کودکستان ها، محـافظـت از محیـط زیست، مدیریت زباله ها، آب و سیستم تخلیۀ فاضلاب و خـدمات عاجـل کار میکنند.

وظایف با کمبود کارمند – اینها وظایفی هستند که شما به آن ضرورت دارید

وظایفی را که به کمبود کارمند در آینده مواجـه هستند وظایف با کمبود کارمند میگویند.

برای کار کردن در این مسـلک ها معمـولاً به تحصیلات مسـلکی یا عـالـی ضرورت خواهید داشت. تحصیلات عالی به تحصیلاتی گفته میشود که بعد از مکتب لیسه در پوهنتون یا کالج دانشگاهی ادامه پیدا میکند.

برای گرفتن وظیفـه در سویـدن، داشتن تحصـیلات لازمی میباشد و داشتن تحصیلات عالی فرصت های کاری زیـادی را مسـاعـد میسـازد. بسیـاری از استخـدام کنندگان اصـرار دارند که شخصیـکه در تلاش وظیفـه است بایـد دارای تحصیلات در سطح لیسه باشد. به این معنی که شمـا باید از مکتب لیسه فارغ شده باشید. همچنان کسیکه از مکتب لیسـه فـارغ شـده باشد برای درخواست تحصیلات عالی واجد شرایط میباشد.

یست ذیل فهرست از وظایفی است که ادارۀ خدمات کاریابی عامه آنرا به حیث وظایف با کمبود کارمند در آینده طبقـه بنـدی نموده است. (منبع: ادارۀ خدمات کاریابی عامه)

وظایفی که تحصیلات عالی لازم دارند و در سال ۲۰۱۷ به کمبود زیادی از درخواست کنندگان مواجه است (گرفتن این وظایف آسانتر است)

 • انجنیر ها و کارمندان تخنیکی انجنیری معادن و میتالورژی
 • داکتر
 • سافت ویر سازان و سیستم سازان
 • مشاور خدمات تأمین اجتماعی
 • ارزیاب مساعدت
 • نرس های، حوزه مراقبت های روانی، مراقبت های اضطراری، طب سالمندان، اطفال و رادیولوژی و نرس های عملیات و نرس های منطقه
 • راهنمای متخصص تعليم و تربيه
 • انجینیرهای فنی، ساختمان و ساخت و ساز، الکترونیک و مخابرات
 • انجینیرهای ساختمانی و کارمندان تخنیکی انجنیری
 • معماری تخنیکی اطلاعات
 • انجينیرهاى نلدوانى و لوله كشى
 • معلمین کودکستان
 • معلم سالهای بالاتر در مکتب ابتداییه

سایر وظایفی که تحصیـلات برای آنها ضـروری است و در سـال ۲۰۱۷ به کمبود زیادی از درخواست کنندگان مواجه است (گرفتن این وظایف آسانتر است)

 • سر آشپز ها
 • معماران
 • کمک پرستار
 • ولدینگ کار
 • جوشکار وبرشکار ورقه های آهنی نازک
 • مستری موتر و لاری
 • درایور لاری
 • عایق کار
 • کاشی کار
 • کارگر نصب دستگاه گرمایش و تهویه
 • کارگر گرمسازی، تهویه و هوا رسانی ساختمان
 • طاق زن / سقف زن
 • کارگر بتونکاران
 • نجار و کارگر نجاری
 • رنگمال
 • ابزارساز
 • کارگر تخنیکی ساختمان
 • نصاب کاشی و سنگ
 • کارمندان تخنیکی تفتیش و قواعد
 • سکرتر دکتر

در کدام عرصه ها در آینده وظایف وجود خواهند داشت؟

بر اسـاس پیش بینی ادارۀ خـدمـات کاریابی در پنـج الی ده سـال آینـده وظایف معینـی به کمبود کارمند مواجـه خواهد بود. این کمبودی توسط اشخاصیکه به سـویـدن نقـل مکان میکنند رفع خـواهـد شد. لیست ذیـل فهرست از وظایف و عرصه های است که در پنج الی ده سال آینده در آن به کارمند ضرورت خواهد بود.

حرفه هایی و گروه هایی با کمبود شدید جوینده که در پنج تا ده سال آینده به نیروی کار نیاز خواهند داشت

 • وظایف مربوط به – تکنولوژی معلوماتی
 • معلمین کودکستان و بعد از وقت
 • معلمین مکاتب اجباری
 • معلمین مکاتب لیسه
 • دکتران
 • نرس ها
 • معلمین مسلکی
 • داکتران دندان
 • نرس دندان/ کمک دندان پزشک
 • کمک نرس
 • وظایف انجنیر
 • مستری موتر و لاری
 • ماشین سازان
 • درایور بس
 • درایور ترن/ رانندهی لوکوموتیو
 • آپریتر دستگاه CNC
 • آشپز
 • انواع مختلف افراد مسلکی در ساختمان

منبع: ادارۀ خدمات کاریابی عامه

عکس از: یونر

مساوات جنسیتی در بازار کار

مسـاوات جنسیتـی به این معنی که زن و مرد در تمـام عرصـه های مهـم زندگی دارای حقـوق، مسئولـیت ها و فرصت های یکسـان هستنـد. دولت سویدن اهدافی را برای ارتقای کیفیت مساوات جنسیتی در سویدن وضع نمـوده است (بیشتر در این مورد در بخش ۴ بخوانید). وقتی یک جامعه در میان سایر موارد، از مهارت ها و خلاقیت زنان و مردان استفاده کند این امر باعث رشد عدالت و اقتصاد آن جامعه میگردد.

به هر صورت، سویدن کشوریست که مساوات جنسیتی در آن وجود دارد. در سویدن تقریباً ۸۰ فیصد زنان بین ۲۰ تا ۶۴ ساله بیرون از خانه کار میکنند که این فیصدی در مقایسه با سایر کشور ها فیصدی بالای است. اما نا برابری های جنسیتی در بازار کار وجود دارد. معمولاً زنان که شغل شان با مردان یکسان است باوجودیکه عین وظیفه را اجرا میکنند معاش کمی نسبت به مردان دریافت میکنند. تعداد زنان در رأس مدیریت شرکت ها نسبت به مردان کمتر است. همچنان تحقیقات نشان میدهد که در میان فرصت های کاری و زندگی فامیلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد. زنان حتی اگر به اندازه مردان هم کار کنند بسیاری از کار های خانه را انجام میدهند. زنان نسبت به مردان بیشتر رخصتی های طولانی میگیرند.

دولت سـویـدن در عرصه هـای متعـددی بخـاطـر ارتقـای کیفیت برابری جنسیتـی کار میکند. بطـور مثـال هدف این است که زنان و مردان نباید مجبور شوند تا شغل خود را بر اساس جنسیت انتخاب کنند بلکه بر اساس شایستگی، مهـارت ها و عـلاقه به شغـل بپردازند. در سـویـدن تقسیمـات وجود دارد بطور مثـال زنان بیشتر در عرصـۀ صحت و مراقبت اجتمـاعـی کار میکنـند و مردان بیشتر در زمینـه هـای تخنیک و رشته ساختمـانی کار میکنند. همچنان تعداد مردان که به تجارت شخصی می پردازند و منحیث مدیر در شرکت کار میکنند نسبت به زنان زیاد است.

تصویر فـوق نشـان دهنـدۀ نا برابری جنیستی در میان سی شغل رایج در سـویـدن است. فقط از جملـه ۳۰ شغـل بزرگ سه شغـل آن دارای میـزان برابری جنسیتی است، مثلاً ۴۰ فیصد زن و ۶۰ فیصد مرد. منبع: ادارۀ آمار سویدن

قرداد های اجتماعی در بازار کار

قراداد های اجتماعی وجود دارد که میتوان آنرا مخصوص بازار کار سویدن دانست.

بسیار معمول است که در سـوئــد اداره محـل کار "همــوار" بـوده و هرمـی نيـست، و ایـن یعنـی اينــكه رئـیس و کارکنـان، و كارگـران مشتـرکا تصـمیـم می گیرند. این روش تصمـیم گیـری وقت بیشـتری می گـیرد، اما اغلـب باعـث افزایش حس مشارکت و نیز مسئولیت پذیری بیشتری می شود. انتظار می رود که کارمندان مسئولیت بیشتری را در کار به عهده بگیرد.

در بسیاری از محیط های کاری فضای غیر رسمی وجود دارد. منظور از غیر رسمی بودن، طریقـۀ صحبت کردن و لباس پوشیـدن مردم است. پوشیـدن لباس های نامرتب در محل کار یک امر عادی است.

در سویدن وقت یکی از مهمترین مسایل در محیط کاری است. سر وقت حاضر بودن مهم است.

وقفۀ قهوه لحظۀ مهم روز کاری است که تمام کارمندان با یکدیگر ملاقات و صحبت نموده و قهوه یا چای مینوشند.

استخدام کنندگان و کارمندان

بازار کار به دو بخش تقسیم میگردد: استخدام کنندگان و کارمندان.

کارگران را کارمنـد نیـز گویند. برای کارگران و کارمندان انجمن ها/ سازمـان ها وجود دارد. انجمن ها و سازمـان های وجـود دارد که در آن کارمندان و استخدام کنندگان باهـم همـکاری نمـوده و برای منافـع خود در بازار کار، کار میکنند. تمام اعضای یک انجمن یا سازمان باید در تصمیم گیری دخیل باشند.

سازمان های استخدام کننده از منافع استخدام کنندگان نمایندگی میکنند.

بزرگترین سازمان های استخدام کننده عبارتند از:

 • اتحادیۀ سرمایه گذاران سویدن برای شرکت های خصوصی
 • اداره کل کارفرمایان و SKL ( سازمان کمون ها و شوراهای استانی) برای محل های کار دولتی

اتحادیه های تجارتی از منافع کارگران (کارمندان) نمایندگی میکنند.

بزرگترین اتحادیه ها قرار ذیل اند:

 • اتحادیۀ کارگران سویدن، LO
 • اتحادیۀ کارمندان مسلکی سویدن، TCO
 • اتحادیۀ انجمن های مسلکی سویدن، SACO

اتحـادیـۀ ملی کارگران شامل چندین اتحادیه های کوچـک میـگردد که از اتحادیه ها و شرکت های مختلف نمایندگی میکند.

اتحادیه ها از دهۀ ۱۸۸۰ به اینطرف در سویدن وجـود داشتـه و بسیاری از کارمنـدان در این اتحادیه ها عضـویت دارند. عضو شـدن در اتحـادیه دواطلبـانه است. اعضـای اتحـادیـۀ کارگران بخـاطـر عضویت خـود فیـس پرداخت میکنند. عضویت در اتحـادیـۀ کارگران و انجمن تعاونـی بیکاران (a-kassa) یـک امر عـادی است. انجمن تعـاونـی بیـکاران یـک انجمـن اقتصـادی بـوده که در صـورت بیـکار شـدن اعضـا به آنهـا پـول میدهـد. انجمن های تعاونی بیکاران مختلفی وجود دارد و اکثراً با اتحادیۀ کارگران که شما عضو آن هستید ارتباط دارند.

اتحادیه های گارکران و انجمن های تعاونی بیـکاران مرتباً با هـم مـلاقـات میکنند تا راجـع به قوانین نافذۀ بازار کار با هم مذاکره کنند. بطـور مثال موضـوع این مذاکرات شـامـل معاشات و سایر حقوق و وجایب کارمندان در محیـط کار میشـود. حـق مذاکـره در قانون مشارکت در تصمیـم گیری (MBL) معین میگردد.

قوانین و قرارداد های مختلف بر بازار کار سویدن نظارت دارد. عکس از: یونر

قانون کار

در سویدن قوانین و قرارداد های مختلف راجع به استخدام وجـود دارد. قوانین و قواعد را که بین استخدام کننده و کارمند نافذ است قانون کار میگویند.

قانون مشارکت در تصمیم گیری (MBL)

قانون مشارکت در تصمیم گیری (MBL) یکی از قوانین مهمی قـانـون کار است. در این قانون، مقررات مربوط به حـق تشکیل اتحادیه ها در محیط کاری وجود دارد. قـانـون میگوید استخدام کننده باید مسائـل مهـم محیط کاری را به کارمندان اطلاع دهد. همچنان استخدام کننده باید قبل از تغییر محیط کاری با سازمان کارمندان مذاکره کند.

قانون حفاظت از کارمندان (LAS)

قانون حفاظت از کارمنـدان (LAS) کارمندان را از فسـخ قـرارداد وظیفـه محافظت میکند.

این قانون بالای افراد دارای وظیفۀ دایمی قابل اجرا میباشد. قانون میگوید که وظیفـۀ شخص بدون دلایل واقعـی نمیتواند خاتمـه یابد. دلایل واقعی میتواند کمبود کار باشد یا اگر شخص به وظیفۀ خود عمل نکند.

همچنان قانون حفاظت از کارمندان معین میکند که درصورت کمبود کار در وهلۀ اول باید وظیفۀ چه کسانـی خاتمـه یابد. این مقـرارت را ترتیب اولویت گویند. قاعـدۀ عمومـی این است که آنهایـکه برای مـدت کـوتاه استخدام گردیده اند قبل از کسانیکه برای مدت طولانی استخدام شده اند منفک میگردند.

قرارداد های جمعی

قرارداد جمعی به قرارداد کتبی بین استخدام کننده و اتحادیه گفته میشود. در قرارداد جمعـی مقـررات راجع به ساعات کاری، رخصتـی و معـاشـات وجود دارد. اکثر اوقات معاش شما بر مبنای قرارداد جمعی تعیین میگردد.

قرارداد جمعی اکثراً مقررات ذیل را دربر دارد:

 • انواع استخدام
 • اضافه وقت
 • مزد و معاشات
 • ساعات کاری
 • رخصتی
 • منفکی
 • تقاعد و بیمۀ حوادث

مقـدار حداقل معاش برای کارمنـدان در قرارداد جمعـی معـین میـگردد. همچنان این قرارداد بالای کارمندان که عضو اتحادیه نیستند اما در جایی کار میکنند که قرارداد جمعی دارد اعمال میگردد. در سویدن هیچ قانونی وجود ندارد که تعیین کند مقدار حداقل معاشات چقدر باید باشد.

حتی اگر استخدام کنندۀ شما قرارداد جمعی داشته باشد، شما میتوانید راجع به معاش خـود با استخدام کننده مذاکره و گفتگـو کنید. معاشات شمـا با در نظرداشت میزان دشواری کار و چگونگی اجرای وظیفه میتواند متفاوت باشد. اکثر سازمـان ها و شرکت های بزرگ با اتحادیـۀ کارگران قرارداد جمعی دارند اما استخدام کنندگانی وجود دارند که قرارداد جمعی ندارند.

مناقشه های کاری

مناقشـه یا توافق کاری هـر چـه زود تر بایـد حـل وفصـل گردد. استخدام کننده یا مدیر مکلف است تا از رفـع مناقشـه ها اطمینان حاصل کند. اگر عدم توافقی وجود داشته باشد باید با مدیر (استخدام کننده) خود صحبت کنید. اگر با مدیر خود یا یکی از اعضای اتحادیه مناقشه دارید میتوانید از اتحادیۀ خود کمک بگیرید. اگر استخدام کننده و کارمند روی موضوعی در محیط کاری به توافق نرسند و این مناقشه جریان داشته باشد میتوانند به محکمۀ کار سویدن (AD) به تمـاس شـوند. در آن صورت محکمۀ مذکور مناقشه را بررسی نموده و تعیین میکند که چه کسی حق به جانب است.