زندگی با معلولیت

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

شخص دارای معلولیت، شخصی است که دارای مریضی یا جراحت بوده و به کمک بیشتر ضرورت دارد.

شخص دارای معلولیت باید مانـند سـایر مردم از امـکانات مشـابـه برای مشارکت در جامعه برخوردار باشد. اطفال دارای معلولیت بطور مثال باید مانند سایر اطفال از خدمات صحی و تعلیمی یکسان برخوردار باشند.

قانون اِل اِس اِس (LSS) در ارتباط به حمایت و خدمـات برای افراد دارای اختلالات کارکردی وجود دارد که به این افراد حق برخورداری از حمایت را میدهد. حمایت میتواند شخص باشد که شمـا را در زندگی روزمره کمک کند. همچنان در صورتیکه معلولیت شما مصـارف زیاد به بار بیـاورد مثلاً اگر بخاطر کار یا تحصیـل به کمـک ضرورت داشتـه باشیـد میتوانیـد پـول (مخارج معلولیت) دریافت کنید. میتوانید برای مخارج معلولیت در ادارۀ بیمه اجتماعی درخواست کنید.

شخص واجد شرایط حمایت از طریق LLS ممکن بطور مثال دارای اختلال عصبی، در خود ماندگی یا سایر آسیب های دایمـی جسمی و روانی باشـد. هر شخصـی که پدر یا مادر طفـل دارای معلولیت باشـد میتوانـد مخـارج خدمـات صحـی را دریافت کند. اگر دربارۀ معلولیت سـوال داریـد باید با ادارۀ خدمات اجتماعی در شهرداری صحبت کنید.

خدمات ترانسپورتی برای معلولین

اگر به تنهایی خـود در رفت و آمد یا با ترانسپـورت عـامـه (ملـی بس ها، ریل ها، موتر های برقی) مشـکل دارید میتوانید خدمات ترانسپورتی برای معلولین (färdtjänst) دریافت کنید. در آن صورت میتوانیـد با تکسـی یا ملی بس کوچـک سفر کنید. شهـرداری تصمیم میگیرد که آیا شمـا واجـد شرایط خدمات ترانسپورتی هستید یا خیر.

اگر مریض شوید یا دارای معلولیت باشی

اگر مریض شوید و نتوانید کار کنید استخدام کنندۀ شما برای ۱۴ روز اول مریضی معاش شما را پرداخت میکند. بعداً از ادارۀ بیمه اجتماعی غرامت دریافت میکنید. به این غرامت مخارج مریضی میگویند.

اگر به علت مریضی قادر نیستید بطور تمام وقت کار کنید یا اگر جراحت یا معلولیت دارید میتوانید از ادارۀ بیمه اجتماعی پول دریافت کنید.

تماس با ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن

اداره بیمه اجتماعی سویدن دارای دفاتر خدماتی است که شما در صورت داشتن سـوال میتوانید به این دفاتر مراجعه کنید. بعضی اوقـات باید قرار ملاقات بگیرید.

اگر به تصمیـم ادارۀ بیمـه اجتمـاعـی سـویـدن رضـایت نـداریـد میتـوانیـد درخواست استیناف کنید. استیناف باید کتبی باشد و بایـد در ظـرف دو مـاه بعد از اخذ تصمیم تسلیم گردد. درخواست استینـاف را به محکمـۀ اجرایـی بنویسیـد اما درخـواست مذکـور را اول باید به ادارۀ بیمه اجتماعی سـویـدن بفرستید. باید اول به ادارۀ بیمه اجتماعی فرصت تغییر تصمیم داده شود. اگر آنها تصمیم خود را تغییر ندهند مکتوب را به محکمۀ اجرایی ارسال میکنند.

کمک اقتصادی

کمک اقتصـادی بخشـی از بیمه اجتماعـی است که شهرداری مسئول آن است. اگر تهیـه معاش برای شما دشـوار است، می توانید برای کمک مالی از خدمات اجتماعـی در شهرداری خـود درخواست دهید.