جستجوی وظیفه

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

جستجوی وظیفه زمان زیادی را دربر میگیرد و موارد زیادی را باید در نظر گرفت.

اینجا بعضی از راهنمایی های را برای جستجوی وظیفه ذکر میکنیم.

 • میتوانید به ادارۀ خدمات کاریابی مراجعه کنید و در اعلانات وظایف موجودۀ این اداره دنبال وظیفه بگردید.
 • میتوانید با موسسۀ کاریابی که به شرکت های مختلف کارمند میدهند تماس بگیرید.
 • میتوانید با نمایندگی های استخدامـی که برای شرکت ها کارمنـد پیدا میکنند تماس بگیرید.
 • میتوانید به اعلانات کاری در اخبار روزانه یا اینترنت جواب بدهید.
 • میتوانید مستقیماً با استخدام کننده تماس بگیرید.
 • میتوانید با استفـاده از ارتبـاطات خـود - از دوستـان خـود راجع به کار سوال کنید. بسـیاری از مردم از طریق آشنایان خـود وظیفه پیدا میکنند.

ادارۀ خدمات کاریابی عامه

ادارۀ خدمات کاریابی عامه یک نهاد دولتـی بوده که در سرتاسر سـویـدن وجود دارد. این اداره میتواند شمـا را در پیـدا کردن کار راهنمـایـی کند و راجـع به مسـلک های مختلف و پروگرام های تحصیلـی معلـومـات فراهـم کند.

به مجردیکه اجازۀ اقامت دریافت کردید مهـم است که در ادارۀ خدمـات کاریابی خود را به حیث شخص در تلاش وظیفه راجستر کنید.

مزایای مقدماتی

اگر شما مستحـق مزایای مقدماتـی شناخته شویـد، یکی از مأمورین ادارۀ خدمـات کاریابـی با شمـا یکجـا برنامۀ مقدماتـی را طـرح میکنـد. برنامـۀ مقدماتی برنامۀ است راجع به وارد شدن شما به بازار کار و این برنامه دو سال دوام میکند که در این جریان شما مستحق مزایای مقدماتی هستید.

کارآموزی عکس: Colourbox

حمایت از شخص در تلاش وظیفه

ادارۀ خـدمـات کار به اشخاصیـکه در تلاش وظیفه هستنـد حمـایت هـای مختلفی فراهـم میکند. حمایت های مخصوص برای افراد تازه وارد وجود دارد که به آن ها در پیدا کردن کار کمک میکند.

فرصت های تجربۀ کاری در دوره های کارآموزی نیز وجود دارد. در جریان دورۀ کارآمـوزی شمـا در محیـط کاری کار میکنیـد و از نماینـدگی بیمـۀ اجتماعی مقدار معاش نیز دریافت میکنید. استخدام کننده به شما معاش نمیدهد.

دورۀ کارآموزی به شمـا فرصت میدهد تا به بازار کار سـویـدن وارد شوید و دانش و مهـارت شما را آشکار میسـازد. این دوره به شمـا تجـربـۀ کاری بخشیـده و چانس دریافت وظیفـه را بالا میـبرد. اگر این دوره را بخـوبـی سپـری کنید میتوانید از استخدام کنندۀ خـود خواهـش کنید تا در هنـگام درخواست دادن به وظیفه اسم او را منحیث مرجـع استفاده کنید. به این معنی که استخدام کنندۀ جدید ممکن راجع به دورۀ کارآموزی شما از این مراجع سوال کند. داشتن مراجع خوب است. تقریباً تمام استخدام کنندگان در زمان استخدام به مرجع رجوع میکنند.

ادارۀ خـدمـات کاریابی راجـع به وظایـفی که با کمبـود درخـواست کننده مواجه است برنامـۀ درسی فراهـم میکند. هدف آن است که برنامۀ درسی به کار منتهی شود.

کاردوران آموزشی و کارشروع مجدد

یافتن کاردوران آموزشی( introduktionsjobb) و کارشروع مجدد (nystartsjobb) دو فرصت برای کسانی ست که اخیرا اجازه اقامت گرفتـه اند. کار فرمـا می تواند بخشـی از حقـوق پرداختی را از اداره کاریابی به عنـوان کمـک دریافـت کند. در صـورت تمایل برای یافتن کاردوران آموزشی و کارشروع مجدد میتوانید با اداره کاریابی تماس بگیرید.

اسناد درخواست وظیفه

زمانیکه درخواست وظیفه میدهید، باید اسناد را که استخدام کننده از شما درخواست نموده بفرستید. استخدام کننده اکثراً از شما درخواست نامه و سوابق کاری و تحصیلات (سی وی) یا بیوگرافی هر دو را میخواهد.

اهداف کاری، تجربۀ کاری، تحصیلات و سایر مهارت ها و دانش خود را بیان کنید. همچنان میتوانید خلاصۀ از معلومات شخصی را شامل کنید. عکس: Colourbox

سی وی

سی وی (Curriculum Vitae) کلمۀ لاتـین بوده و به معنـی زنـدگینـامـه است. در سی وی باید اهداف کاری، تجربۀ کاری، تحصیلات و سایر مهارت ها و دانـش خـود را بگنجانید. همچنـان بطـور مختصـر راجـع به خـود و شخصیت خود شرح دهید.

سی وی میتواند موارد ذیل را دربر داشته باشد:

 • اسم، آدرس، شمارۀ تلیفون و ایمیل آدرس.
 • سابقۀ تحصیلی: لیست از تحصیلاتی که شما داشته اید.
 • تجربۀ کاری: لیست از تجربۀ های کاری شما.
 • سایر مهارت ها و تجربه ها مثل زبان ها و مهارت های کمپیوتری.
 • مراجع: اسم استخدام کنندگان قبلی یا اشخاصیکه که شما آنها را خوب میشناسید.
 • خلاصۀ از معلومات شخصی: علاقه ها، فامیل و فعالیت های اوقات فراغت

همچنان میتوانید در سی وی بطور مختصر راجـع به عملکرد های خود در وظیفۀ قبلی و رشتۀ تحصیلی خود بگویید. سفارش نامه و سوابق کاری را میتوان در صـورت درخواست استخدام کننده یا در زمان مصاحبـه فراهـم نمود.

درخواست نامه/ انگیزه نامه

در رخواست نامه یا انـگیزه نامه، شمـا در مورد اینـکه چـرا به وظیفـه یا کمپنی مشخصی علاقمند هستید توضیح میدهید. همچنـان از تجربه های قبلی خود گفته و میگویید که چرا به این وظیفـه مناسب هستید. نوشتن انگیزه نامه برای وظیفۀ مورد نظر مهم است.

درخواست نامه باید مختصر باشد، تقریباً يک ورق آ۴ کافی است.

نامۀ اظهار علاقه

اگر شما به وظیفۀ مشخصی علاقمند هستید اما چنین وظیفۀ اعلان نشده است میتوانید نامۀ اظهـار علاقـه بفرستـید. سی وی و نامـه را بفرستیـد و بگویید که چرا خواهان وظیفه هستید و در چه عرصه ها مهارت دارید.

مصاحبۀ کاری

مصاحـبۀ کاری به گفتگـوی گفتـه میشـود کـه در آن استخــدام کننـده با شخصیکه برای وظیفـه درخواست نمـوده مصاحبـه میکند. مـوارد مهمـی وجود دارد که قبل از رفتن به مصاحبه باید به آن فکر کنید. اگر راجـع به شرکت مورد نظر مطالعه کنید و تجربه های مشخصی را که شما را شایسته وظیفه میسازد به دقت مد نظر داشته باشید مفید خواهد بود. بطور مثال میتوانید راجـع به شرکت مورد نظر از اینترنت معلومـات بگیرید. این امر بیانگر این است که شما به وظیفۀ که درخواست میدهید علاقمند هستید.

سوالات عمومی

نظر خوبی است که در مـورد چگونگی جواب دهی به سوالات در جریان مصاحبـه فکر کنید. این امر در هنـگام مـلاقات با استخدام کننده به شما احساس مصونیت می بخشد.

سوالات و درخواست های عمومی:

 • راجع به خود چیزی بگویید!
 • شما چه نوع شخص هستید؟
 • راجع به وظایف قبلی و تحصیلات خود به ما بگویید.
 • آیا در یک گروپ خوب کار میکنید؟
 • چه نقاط قوت و ویژگی های مثبتی وجود دارد که شما را برای این وظیفه مناسب میسازد؟
 • به منظور بهبود به چه نیاز دارید؟ (خوب است که نشان دهید از جنبه های منفی وجود خود آگاه هستید).
 • چرا برای این وظیفه درخواست دادید؟
 • چه چیز شما را جلب کرد؟
 • چـرا شما را استخدام کنیم؟
 • چه چیز شمـا را به این وظیفـه منـاسب میسازد؟
 • پلان هایت در آینده چیست؟

در جریان مصاحبۀ کاری، بطور مثال شما به سوالات مثل اینکه چرا برای این وظیفه درخواست دادید جواب میدهید. عکس: Colourbox

سایر موارد که باید در هنگام مصاحبۀ کاری به خاطر داشت

تأثیر گذاری در وهلۀ اول که با استخدام کننده ملاقات میکنید مهم است. پیش از پیش راجع به شرایط خاص لباس پوشیدن شرکت مذکور معلومات حاصل کنید.

بسیاری از استخدام کنندگان از شما توقـع دارند تا به آنهـا سـلام و دست بدهید.

سروقت بودن برای مصاحبـه مهـم است. اگر ناوقت کنیـد فرصت گرفتن وظیفه را از دست میدهید.