تأسیس شرکت خصوصی

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

در سال ۲۰۱۷، ۵۰۰۰۰۰ نفر مؤسس شرکت در سویدن وجـود داشت. این رقم با ۹ فیصد تمام افراد بازار کار همخوانی دارد.

اگر میخواهید شرکت خصوصی تأسیس کنید از سـازمـان و نمایندگی های مختلفـی مثـل ALMI یا ادارۀ خـدمـات کاریابـی عـامـه میتوانیـد کمـک و مشـورت دریافـت کنیـد. معلـومــات زیـادی راجـع بـه تأسیـس شرکت خصوصـی روی ویب سایتهــا وجــود دارد بطــور مثــال در سـایت هــای www.tillvaxtverket.se یا www.verksamt.se

ادارهٔ مالیه دیدارهایی با هدف معلومـات دادن مفتی در مناطـق مختلف برگزار می کند. همچنین به افرادی که تمایل به تاسیس شرکتهای خصوصی دارند، معلومات لازم را می دهـد. ادارهٔ مالیـه معلوماتـی مانند نحـوهٔ ثبت شرکتهــای تجـاری خصوصی و نیز برخـی راهنمـایی ها را به شمـا می دهد. همچنـین امـکان دیـدار با سازمانهـای منطقـه ای را فراهـم مـی کنـد. ایـن کمک ها به شما داده می شـود تا توانایی تشکیل یک شـرکت را پیـدا کنید.

شرکت سهـامـی شـرکاء ALMI Företagspartner AB یک نهـاد دولتـی است. ALMI در مورد گسترش بسیاری از شرکت ها کار میکند همچنان شرکت هـای کوچـک و متوسط را کمـک میکنـد تا پیشرفت کنند.ALMI معلـومـات فراهم نمـوده و پلان تجارتی میسازد. پلان تجارتی چـگونـگی عملکرد شرکت شما را دربر دارد.

شرکت مشـاوره ای IFS بخـش از ALMI بوده و بـرای مهـاجـرینـی است که میخواهـند شرکت تأسیس کنند. IFS به زبان های مختلـف خـدمـات مشـاوره ای فراهـم میـکنـد.

پول برای تأسیس شرکت

وقتی میخواهید تجارتی را آغاز کنید، اکثراً به سرمایه گذاری (پول) ضرورت است. بعضی اوقات به کمک شخص دیگری ضرورت دارید. اگر طرح خوب تجارتی و پلان سنجیده شده داشتـه باشید تهیۀ پول برای تجـارت شمـا کار آسانی خواهد بود. راه های مختلفی جهت کسب سرمایه برای آغاز تجارت وجود دارد، براى مثال:

  • قرضۀ بانکی

اگر به بانک مراجعـه کنید، بانک وضعیت اقتصـادی شمـا را ارزیابی نمـوده و تعیین میـکند که آیا میتوانید پول قرض کنید یا خـیر و اگر مستحق بودید چه مقـدار پول میتوانید قرض کنید. قرضۀ بانکی توأم با سود آن دوباره باید پرداخت شود.

  • سرمایۀ مخاطره آمیز

سرمایۀ مخاطره آمیز به پول گفتـه میشـود که یک سرمایه گذار روی تجارت شما سرمایه گذاری میـکند تا در آینده سود بدست بیارد. این نوع سرمایه گذاری پلان و طـرح خوب میخواهد و اکثراً به این معنی که شما باید برای تأسیس شرکت وارد قرارداد شوید.

  • اهدا یا قرضه ها از نهاد های دولتی بطور مثال ادارۀ خدمات کاریابی عامه یا آلمی (Almi).