استخدام شدن

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

زمانیکه استخدام میشوید، لازم است تا حقوق و وجایب خویش را در قبال استخدام کنندۀ خویش بدانید. شما میتوانید در مـورد چیز های مهمـی که بعد از استخدام باید آنرا بدانید در این جا بخوانید.

انواع استخدام

دو نوع استخدام وجود دارد:

  • استخدام دایمی
  • استخدام مؤقتی

استخدام دایمی را بعضاً استخدام تا اطلاع ثانوی نیز میگویند. این استخدام تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. به این معنی که این استخدام تاریخ خاتمه ندارد.

استخدام مؤقتی استخدامی است که برای مدتی کوتاه ادامه دارد.

مثال های استخدام مؤقتی:

انواع مختلف استخدام مؤقتی وجود دارد.

استخدام مؤقتی عمومی

استخدام مؤقتی عمومی به این معنی که شما به مدت معینی از یک تاریخ الی تاریـخ دیگری استخدام خواهیـد شد یا اینکه شما برای مـدت معینـی برای انجام دادن کار مشخصی استخدام خواهید شد. بطـور مثال استخدام مؤقتی به این معنـی که شمـا در پروژه مـؤقتـی کار میکنید. در صورتیکه استخدام کننده از شما بخواهد میتوانید استخدام مؤقتی عمومی را بپذیرد و پول هر ساعت کاری به شمـا پرداخت خواهـد شد. این نوع استخدام را بعضاً استخدام ساعتی میگویند.

جانشینی

اگر شمـا منحیث جانشین کسی استخدام شویـد، شـما بـه جـای شخصـی دیگری که در رخصتی والدینی باشد کار میکنید.

استخدام آزمایشی

قبـل از گرفتن وظیفـۀ دایمـی، معمـولاً دورۀ آزمایشی را سـپری میـکنیـد. استخـدام آزمایشی شیـوۀ است برای استخـدام کننـده تا شـما را منحـیث کارمنـد خـود تست کنـد. به این مفهـوم که استخـدام آزمایشـی بعـداً بـه استخدام دایمی تبدیل خواهـد شد. استخدام آزمایشی نباید بیشتر از شش ماه دوام کند اما میتواند زود تر از آن نیز پایان یابد.

اگر چندین وظیفـۀ مؤقتـی با عین مدیر داشتـه اید، طبق قانون مستحـق وظیفۀ دایمی هستیـد. این مـورد در صورتـی قابل اجـرا است که شـما در یک جریان پنج ساله بصـورت مجمـوع دو سال آن را برای استخدام کننده کار کرده باشید. در آن صورت وظیفۀ شما به وظیفۀ دایمی تبدیل میشود. به این «تغییر شکل وظیفـه» میگویند. این مقـررات در قانون حفاظت از کارمندان (LAS) توضیح داده میشود.

معاش

معاش ثابتی که ماه یـکبار پرداخت میگردد را معاش ماهانه میگویند. اگر معاش ساعتی دارید شمـا در بدل هر ساعت که کار میکنید مبلـغ معینی دریافت میکنید.

قرارداد استخدام

وقتی کار پیدا میکنید باید قرارداد استخدام را امضاء کنید. قرارداد استخدام باید موارد ذیل را دربر داشته باشد:

  • اسم شما و شمارۀ هویت شخصی شما
  • مقام و وظایف کاری شما
  • اسم استخدام کننده و محل کار
  • تاریخ آغاز استخدام
  • نوع وظیفه
  • مدت اطلاعیۀ ترک وظیفه، به این معنی که از تاریخ که شما میخواهید وظیفه را ترک کنید یا اطلاعیۀ ترک وظیفه میدهید الی روزی که کار را ترک میکنید
  • معاش شما بدون کسر مالیات- معاش نا خالص شما
  • روزهای رخصتی با معاش که مستحق آن هستید

ساعات کاری

ساعات کاری ثابت در محیـط کاری حداکثر ۴۰ ساعت در هفتـه است. اگر ۴۰ ساعت در هفته کار کنید وظیفۀ شما تمـام وقت است. در صورتیکه در اوقـات مختلف کار کنید بطـور مثـال از طـرف شب در این صـورت وظیفۀ تمـام وقت کمتر از ۴۰ ساعت در هفتـه خواهـد بود. وقتی شخصیـکه دارای وظیفـۀ تمـام وقت بوده و بیشتر از ساعات کاری معمول کار کند، به آن اضافه کاری میگویند. شما مستحق هستید تا برای اضافه کاری دستمزد جداگانه دریافت کنید.

قانون رخصتی سالانه

طبق قانون رخصتی سالانه بدون در نظر داشت نوع وظیفـۀ شما یا اینکه تمام وقت کار میکنید یا نیمه وقت شما مستحـق حداقل ۲۵ روز رخصتی در یک سال هستید. به هر حال این قانـون به کارمندان مؤقتـی که ساعتی کار میکنند صدق نمیکند. در عوض کارمندان مؤقتی که ساعتی کار میکنند دوازده فیصد مبلـغ ناخالـص معـاش (معاش بدون کسر مـالیـات) خـود را دریافت میکنند. این مبلغ را مبلغ جبران رخصتی میگویند.

در صورتیـکه بدون گرفتن رخصتـی های مذکور وظیفـۀ خـود را ترک کنید میتوانیـد به جای رخصتی پول دریافت کنید. در این صـورت ۱۲ فیصـد از معاش سالانۀ خود را دریافت خواهید کرد.

اگر در جریان وظیفه مریض شوید

اگر در جریان وظیفه مریض میشوید باید به استخدام کنندۀ خود در اولین روز مریضی اطـلاع دهیـد. استخدام کننده معاش ۱۴ روزۀ مریضی شما را پرداخت میـکند. روز اول مریضـی را روز انتظار گوینـد. به این معنـی که معاش آن روز پرداخت نمیشود. از روز دوم مریضی ۸۰ در صد معاش خود را دریافت میکنید. اگر به علت مریضـی به مدت هفت روز سر کار نروید برای دریافت معاش روز های مریضـی باید تصدیق داکتر داشتـه باشید. به این تصدیق، سند صحی میگویند.