ثبت احوال نفوس

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

ثبت احـوال به معنای آن است که شمـا به عنــوان سـاکن یک کمـون در سویدن، نزد اداره مالیۀ راجستر شده اید. تمام کسانی که نامشان راجستر می شود، یک شماره شناسائی فردی (personnummer) دریافت می کنند. این شماره برای آن اسـت که ادارات بتوانند شمـا را شنـاسائـی کنند. مهم است که در جائی که زندگی می کنید راجستر شده باشید، چـون در کمونی که راجستر هستید، مالیـات پرداخت می کنید. این موضـوع کمـک هزینۀ نگهـداری از کودک و مسکن را شـامـل می شود و اینکه کجـا مالیات خـود را بپردازید و در کدام صندوق رای خـود را بیاندازید. هر کمونی بر اسـاس تعـداد افرادی که در آن کمـون زنـدگی می کنند، برای فعـالیت های خـود، برنامه ریزی می کند. و اگر نشانی خود را تغییر دهید باید ظرف یک هفته اداره ی مالیۀ را آگاه سازید.

تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس

گواهی مشخصات فردی سندی است که نشان می دهد چه معلوماتی در مورد شما در اداره ی مالیات ثبت شده است، مثـلا نام، آدرس و وضعیت تاهل. برای مثال شما برای تقاضای کمک هزینه مسکن نزد اداره بیمه همگانی وگرفتن لایسنس رانندگی احتیـاج به گواهی مشخصات فردی دارید. به خاطر داشته باشید که از یک گواهی مشخصات فردی نمی توان به عنـوان مدرک شناسایی استفاده كرد.

اگر به گواهی مشخصات فردی نیاز دارید، می توانید آن را از وبسایت اداره مالیات در اینترنت سفارش دهید یا به دفتر خدمات اداره مالیات مراجعـه کنید. درصورت نیاز به گواهی مشخصات فردی، به آسانـی می توانید آن را به دست بياوريد.

کارت هویت

کارت آی دی اختصار کارت شناسایی فردی است. افرادی که در سویدن ثبت احوال شده اند، می توانند از اداره مالیات، درخواست کارت شناسایـی، کارت آی دی کنند. شما برای نشان دادن سن و تایید هویت خود به کارت شناسایی نیاز دارید. تایید هویت به این معنـی است که شمـا مدرکی برای اثبات هویت خود و این که شما، خـودتان هستیـد، نشـان می دهیـد. برای نمونه، شما در هنگام گرفتن ادویۀ تجویز شده از دواخـانه یا انجـام کاری در بانک، باید کارت شنـاسـایی (برگه هویت) خود را نشـان دهید. اعتبار کارت شناسایی برای پنج سال است. قیمت آن ۴۰۰ کرونای سویدنی است. اطـلاعـات بیشتر در مـورد دفتر صـدور کارت هویت در وب سـایت اداره مالیات.

برای گرفتن کارت شناسایی، باید در سویدن ثبت احوال شـده به سن ۱۳ سال تمـام رسـیده باشیـد و نام شما در اداره ثبت احوال راجستر شده باشد، و اگر زیر ۱۸ سال سن دارید باید سرپرست خـود را به همـراه داشتـه بـاشیـد. سرپرست شخصی است که مسئولیت حقوقی فرد زیر سن ۱۸ را بدوش دارد.

شما باید هویت خود را ثابت کنید، یعنی نشان دهید که هستید تا بتوانید کارت شـنـاسـایی خـود را تحـویل بگیرید. این کار را از راه های مختلفـی می توانید انجـام دهیـد. یا مدرک شناسـایی مورد تأیید ارائه دهیـد یا یک نفر را که بتوانـد هـویت شمـا را تأیید کنـد به همـراه ببرید او می تواند مثالً همسـر، یکی از والدین، خواهر/برادر یا فرزنـد بزرگسـال شمـا باشد. گاهی اوقات یک کارفرما یا کسی از یک اداره دولتی که شما را به خـوبی می شناسد، می تواند تأیید کننده هویت شما باشد.

کارت شنـاسـایی صـادره از ادارهٔ مالیـات کارت مــورد قبـول برای احـراز هویت شخصی در سوئد است. اما شما نمی توانـید برای سفـر به خـارج از کشور به جای گذرنامه از کارت شناسایی استفاده کنید. اگر کارت شناسایی خود را گم کنید باید با شمـاره تلفـن ۰۲۰۳۲۳۲۶۲ تمــاس بگیرید تا کارت مزبور باطل شود. تا شخص دیگری نتواند از کارت شناسایی شما استفــاده کند. و در صـورت سرقـت کارت شنـاسـایی باید مـراتـب را به پلیس اطلاع دهید.

کارت هویت عکس: ادارۀ مالیات سویدن

اسناد هویتی معتبر در سویدن

انواع اسناد هویتی ذیل معتبر اند:

  • کارت هویت صادرۀ اداره مالیات سویدن
  • جواز درایوری
  • کارت هویت سویدنی با علامت SIS صادرۀ
    بانک، یا مقامات دولتی
  • سوابق عکسری صادرۀ مقامات دولتی
  • کارت هویت سویدنی
  • پاسپورت سویدنی با پوش سرخ تیره
  • پاسپورت اتحادیۀ اروپا که بعد از ۱ سپتمبر ۲۰۰۶ صادر شده باشد
  • پاسپورت ناروی، آیسلند، سوئیس یا لیختنشتاین که بعد از ۱ سپتمبر ۲۰۰۶ صادر شده باشد

دارای اجازۀ اقامت هستید، اما مدارک شناسایی معتبر ندارید

اگر کارت هویت معتبر نداشته باشید اما اجازۀ اقامت در سویدن داشته باشید یا شخصـی را میشناسید که میتـوانـد هویت شمـا را تأییـد کند، میتـوانیـد برای کارت هویت درخواست کنید. ادارۀ مالیات سویدن بعداً مشخصات شما که در درخواست نامه درج شده از قبیل اسم، قـد، عکس، امضـاء، اسناد مسـافرتی، و سند اجازۀ اقامت را با معلومات ادارۀ مهاجرت سویدن مقایسه میکند. شما باید پاسپورت و اجازۀ اقامت هر دو را نشان بدهیـد. اگر پاسـپورت ندارید میتوانید اجازۀ اقامت خود را نشان دهیـد. اگر میخواهیـد به این شیوه هویت خـود را ثابت کنید باید تاریخ درخواست برای کارت هویت را ذکر کنید.