بیمۀ اجتماعی

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

بیمۀ اجتماعی یکی از مهمترین بخش جامعۀ سویـدن است. این بیمه به فامیل و اطفال، اشخاص دارای معلولیت، بزرگسالان مریضان یا به آنهایکه در محل کار جراحت برداشته اند مصونیت میبخشد.

ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن در مورد مستحق بودن شما به بیمۀ اجتماعی تصمیم گیری میکنـد. ادارۀ بیمـه اجتمـاعـی یک نهـاد دولتـی است. ادارۀ بیمه اجتماعی پول را نیز پرداخت میکند. ادارۀ تقاعد سویـدن تقاعـدی و کمک های مالی به بزرگسالان را پرداخت میکند.

اولین بار که برای کمـک مخـارج درخـواست میدهید ادارۀ بیمه اجتماعی سـویـدن ارزیابی میکند که آیا شما مستحـق آن هستید یا خیر. در اینجـا چند نمونۀ از کمک های مخارج را ذکر میکنیم که میتوانید در ادارۀ بیمه اجتماعی به آن درخواست بدهید:

کمک مخارج مسکن

اگر عایدات شما پایین است و در سویدن راجستر شده اید، شما مستحق پرداخت کرایۀ خانـه از طرف ادارۀ بیمه اجتماعـی هستیـد. به این کمک مخارج مسکن میگویند. اگر دارای طفل هستید شما حق درخواست برای کمک مخارج مسکن را دارید. اینکه آیا واجد شرایط هستید یا خیر و اگر باشید چه مقدار پول دریافت خواهید کرد بستگی به تعداد اعضای فامیل شما دارد. همچنان این امر به کرایۀ خانـه و عایـدات شمـا ارتباط میگیرد. اگر شما در بین سنین ۱۸ الی ۲۸ سال قرار دارید مستحـق کمک مخـارج مسکن هستـید. اگر عایـدات شمـا تغییر کنـد لازم است تا به ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن اطلاع بدهید. در غیر اینصورت شما مجبور هستید پول پرداخت شده را جبران کنید.

کمک مخارج والدین

کمک های وجـود دارد که شما منحیث پدر یا مـادر یا اگر قـرار است پدر یا مادر شوید مستحق آن هستید. در صورتیکه حامله باشید و کار شما سنگین باشد و نتوانید نوبتی کار کنید، مستحق کمک های دوران حاملگی هستید.

درصورتیکه طفـل داشته باشید مستحـق مزایای والدینی و مزایای والدینی مؤقتی هستید. با داشتن مزایای والدینـی حـق دارید ۴۸۰ روز درخـانه با طفل خود باشید و پول دریافت کنید. در صورتیکه طفـل شما بیمار باشد و شما به علت بیمـاری وی از کار رخصت باشید حـق دارید پول دریافت کنید. این موضوع الی دوازده سالگی طفل قابل اجرا خواهد بود.

تمام والدین ها مستحـق کمک مخارج اطفـال نیز هستند. این کمک مبلغ ۱۲۵۰ کرونای سویدنی بوده که بصورت ماهوار برای اطفال الی ۱۶ سالگی پرداخت میگردد. اگر بیشتر از یک طفـل دارید برای حمـایت طفـل پـول اضافی فوق العاده فرزند پرداخت خواهدشد. به آن کمـک هزینـه تعـدد فرزنـدان می گویند.

اگر طفـل شـما دارای معلولیت است، شما مستحـق کمـک های مختلفـی هستید. والدین اطفال دارای معلولیت میتوانند برای کمک مخارج مراقبتی درخواست کنند.