آموزش برای بزرگسالان

آخرین به روز رسانی 14ـ 3ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

در سویدن درس خواندن بزرگسالان یک امر عادی است. بسیاری از مردم درس میخوانند چون میخواهند مهارت های مسلکی خود را رشد دهند یا مسلک خود را تغییر بدهند. همچنان بسیاری از افراد به علت اینکه درس خواندن را جالب دریافته و از یادگیری چیز های جدید لذت میبرند درس میخوانند. درس خواند در تمام عمر یک امر مثبت تلقی میشود- به این درس خواندن دایمی میگویند.

راهنمایی تحصیلی 

اگر شمـا مطمـئن نیستید که چـه بخـوانیـد میتوانید راهنمایی تحصیلـی دریافت کنید. ادارۀ راهنمایی تحصیلی دفتری است که بزرگسالان میتوانند از آن راجع به پروگرام های تحصیلی مختلف و وظیفه راهنمایـی دریافت کنند. راهنمایی تحصیلـی معمـولاً در مکاتب شهر برای جـوانان پیشنهـاد میگردد. برای معلومات بیشتر با شهرداری شهر خود تماس بگیرید.

در دفتر راهنمایی تحصیلی، میتوانید راجع به موارد ذیل کمک دریافت کنید:

 • ترتیب ترانسکریپت نمرات
 • درخواست برای ثبت نام در پروگرام ها و کورس های مختلف تحصیلی
 • معلومات راجع به چیز های که برای ثبت نام در پروگرام ها و کورس ها به آن ضرورت دارید
 • سایر معلومات راجع به تحصیلات

مرکز راهنمایی

اگر شما کمتر از ۲۰ سال عمر دارید میتواند مشاورۀ راهنمایی تحصیلی از مرکز راهنمایی دریافت کنید. در آنجا شما میتوانید در موارد ذیل کمک دریافت کنید:

 • گفتگو در مورد پروگرام تحصیلی یا وظیفۀ که شما میخواهید انتخاب کنید
 • جستجوی معلومات در باره پروگرام های تحصیلی و وظایف
 • معلومات دربارۀ تحصیلات در سایر کشورها

زبان سویدنی برای مهاجرین – SFI

زبان سویـدنـی برای مهاجرین (SFI) بـرای بزرگسـالانـی است که زبـان مادری شان سویدنی نیست. شما میتوانید بطـور تمـام وقت یا نیمـه وقت در دورۀ آموزش زبان سـویـدنـی برای مهاجرین شرکت کنید. این پروگرام رایگان است.

در محدودۀ SFI گرایش های متفاوتی نظر به تحصیلات شما وجود دارد. بطور مثال SFI مسلکی و SFI برای افرادیکه دارای تحصیلات عالی یا به سطح لیسه هستند وجود دارد.

شمـا حـق دارید از سن ۱۶ سالگی در دورۀ آمـوزش لسان سـویـدنی برای مهاجرین شرکت کنید. به هرحـال معمـولتر است که جوانان زیر سن ۲۰ سال تحصیلات خود را در مکاتب لیسه تکمیل کنند. وقتی خود را برای صنف سویدنی برای مهاجران ثبت نام میکنید باید کارت هویت، جواز درایوری یا پاسپورت را با خود داشته باشید.

عکس از: یونر

تحصیلات دولتی برای جوانان – کومووکس

کومـووکس Komvux، مکتبـی است که بزرگســالان، دروس دوره هـای ابتدائیه را در آنجا می خوانند و به آن تحصیلات ابتدائیه برای بزرگسالان گفته می شود. اگر شما دارای تحصیـلاتی معـادل دوره ابتدائیـه سـویـدن نباشید، حق دارید که از آموزش مقدماتی برای بزرگسالان برخوردار شوید.

همچنان در کومووکس میتوانید مضامین مکتب لیسه را بخوانید. که آنرا تحصیلات به سطح لیسه برای بزرگسالان میگویند. اگر تحصیلات به سطح لیسه های سویدن ندارید شما مستحق دورۀ تحصیلات به سطح لیسه برای بزرگسالان هستید.

همچنـان کومـووکس (Komvux) پروگرام های تحصیلی را فراهـم میکند که میتوانید بعد از مکتب لیسـه بخوانید. بطور مثال پروگرام های تکمیل تحصیلات وجود دارد. این پروگرام یک رشتۀ آموزش مسـلکی برای جوانان است. اگر مکتب لیسه را در کومووکس (Komvux) تکمیل کنید میتوانید برای پوهنتون یا کالج دانشگاهی درخواست کنید. تحصیلات در کومووکس نسبت به مکتب اجباری و مکتب لیسه زودتر پایان میابد. شما خود برنامۀ تحصیلی خود را پلان گذاری میکنید. شما میتوانید بطور روزانه یا شبانه به هر دو صورت درس بخوانید. تحصیلات در کومووکس (Komvux) رایگان است اما مصارف کتاب و سایر مواد درسی بعهدۀ خود شماست. اگر بالاتر از ۲۰ سال عمر دارید و حداقل ۵۰ فیصد از وقت خود را در تحصیل سپری میکنید میتوانید از کمیتۀ مرکزی بورسیه های تحصیلی (CSN) بورسیه ها و قرضه های تحصیلی درخواست کنید.

پروگرام هـای تحصیلــی بـرای جـوانـان دارای معلـولیت ذهنـی یا سـایـر معلولیت هـای عصبـی نیز وجــود دارد. چنین تحصیــلات را تحصیــلات مخصوص (särvux) میگویند.

لیسه های عمومی

یک مکتب عالی مردمی بزرگسالان، مدرسه ای برای دانش آموزان بزرگسـال است. در این مکتب عالی مردمی می توانید مضامین دوره ابتدایی، لیسه و هنرستـان فنی را پس از مقطع لیسه بخـوانیـد. در بسـیاری از این مکاتب عالی مردمی، می توان همزمان با تحصیل، زندگی هم کرد. در یک مکتب عالی مردمی می توانید دوره های مختلفی را بگذرانید:

 • به جـای مکتب لیسـه و بعضاً مکتب اجبـاری میتـوان در رشته های تحصیلی عمومی شامل شد. با توجـه به تحصیلات قبلی میتوانید از یک الی چهار سال تحصیل کنید. تحصیلات در این مکاتب نسبت به کومووکس komvux زمان زیادی را دربر میگیرد.
 • رشته های تحصیلی مخصوص رشته های را میگویند که دارای مضامین خاص اند. بطـور مثـال میتوانید موسیقـی یا هنر بخوانیـد. همچنان میتوانید مسـلک مشخصـی از قبیل همـکار جوانان یا معـاون داکتر معالج را بیاموزید.
 • زبان سویدنی برای مهاجرین: مکاتب لیسۀ عمومـی دارای رشته های زبان سویدنی برای مهاجرین یا SFI نیز میباشند.

هر مکتب لیسۀ عمومی در مورد پذیرش متعلمین خودش تصمیم میگیرد. این مکاتب سیستم درجـه بنـدی خود را دارند. تحصیـل در مـکاتب لیسۀ عمومـی میتـوانـد شمـا را واجـد شـرایـط عمـومـی برای پوهنتون و کالج دانشگاهی کند. به این معنی که تمام دانش های لازم را کسب میکنید تا بتوانید به پوهنتون و کالج دانشگاهی راه پیدا کنید.

تحصیلات عالی مسلکی (YH-utbildning)

تحصیلات مسلکی تحصیلاتـی را میگوینـد که در آن به شما به حیث یک فرد مسـلکی در یک رشتۀ مشخص آمـوزش داده میشـود. تحصیلات عالی مسلکـی جایگزینی است برای رشته های تحصیلـی طـولانـی در پوهنتون و کالج دانشـگاهی. شـاگردان در جریان این دوره از طریق کارآمـوزی با شرکت ها بسیار زیاد در تماس اند. / لیا (Lärande i Arbete).

رشته های تحصیلات مسلکـی رابطـۀ تنگا تنگ با بازار کار دارد. هـدف از این رشته ها این است تا شاگردان بتوانند بعـد از فراغت زود تر وظیفـه پیدا کنند. بعضـی از رشتـه هـای تحصیلات مسلکـی، برای حمـایت هـای بیشتر آموزش مسلکـی زبان سـویـدنـی را فراهم میکنند. این کمک برای افرادی است که زبان مادری شان سویدنی نیست.

برای ادامۀ تحصیلات مسلکی باید شرایط عمومی ورود به پوهنتون و کالج دانشگاهی را داشته باشید. به این معنی که باید در مضامین که برای ورود به پوهنتون و کالج دانشگاهی لازمی هستند نمرۀ کامیابی داشته باشید.

عکس از: یونر

پوهنتون و کالج دانشگاهی

در سـویـدن هم پوهنتون و هم کالج دانشگاهی وجـود دارد. تفـاوت بین این دو آن است که پوهنتون نیز باید پروگرام ماستری یا دکترا داشته باشد. رشته های تحصیلـی در پوهنتون یا کالج دانشـگاهـی دارای کریـدت ها و درجۀ تحصیلی یکسان هستنـد. در هر ایالت حداقل یک پوهنتون و یک کالج دانشگاهی وجود دارد.

رشته های تحصیلی یا واحد های درسی جدا گانه

یک رشتۀ تحصیلـی چنـدین واحـد درسـی را دربر میـگیرد که به دیپلـوم میانجامـد. گرفتن دیپلـوم به این معنـی اسـت که یـک شخـص در تمــام امتحانات کامیاب شده و واحد های درسی را تکمیـل نمـوده است. شما باید اکثراً تمام واحد هـای درسی را در یک رشتـۀ تحصیلـی تکمیـل کنید. به هر صورت واحد های درسی وجـود دارد که انتخـاب آن اختیاری است. برای گرفتن دیپلـوم منحیث داکتر، کارمند اجتماعـی، وکیل یا انجنیر باید تمام واحد های درسی را تکمیـل کنید. اگر در واحـد های درسـی جداگانه اشتراک می نمایید، شما خود واحد های درسی و ترتیب گرفتن آنرا انتخاب میکنید. تحصیلات تمام وقت در پوهنتون ۶۰ کریدت در یک سال است.

چه چیز برای شمولیت در پوهنتون و کالج دانشگاهی لازم است

برای شمولیت در یک رشتـۀ مقدماتـی پوهنتون شما باید شرایط عمومی ورود به پوهنتون را داشته باشید. بعضی اوقات شرایط خاصی برای ورود به پوهنتون لازم است. به این معنـی که برای شمولیت در رشتـۀ معینـی در پوهنتون یا کالج دانشـگاهی رشتـه هـای معین دورۀ لیسـه را تکمیـل کرده باشید.

شرایط عمومی برای ورود به پوهنتون عبارتند از:

 • دریافت شهادت نامه از مکتب لیسه با نمرات کامیابی حداقل ۹۰ فیصد دورۀ تعلیمی
 • دریافت شهـادت نامـه از مکتب لیسـه برای بزرگسـالان با نمـرات کامیابی حداقل ۹۰ فیصد دورۀ تعلیمی
 • تحصیلات سویدنی یا خارجی که معادل با سطح لیسه یا لیسه برای بزرگسالان در سویدن باشد، از قبیل:
 • شهادت نامه لیسۀ عمومی و شمولیت در رشته های که شرایط عمومی ورود به پوهنتون را تکمیل کند
 • درغیر اینصورت تحصیلاتی که معادل با سطح لیسه یا لیسه برای بزرگسالان باشد
 • تحصیلات از کشورهای دنمارک، فنلند، آیسلند یا ناروی که واجد شرایط عمومی ورود به پوهنتون باشد
 • کسب دانش ذریعۀ تحصیلات در سویدن یا خارج یا ذریعۀ تجربۀ عملی که بتوانید در رشتۀ مقدماتی پوهنتون درس بخوانید

همچنـان در صـورتیـکه تحصیلات خارجی داشتـه باشیـد فهـم زبان های سویدنی و انگلیسی به اندازۀ کافی شرط است.

شرایـط اختصاصـی ورود به پوهنتون نـظر به رشته های تحصیلـی متفـاوت میباشد. معلومات راجع به شرایط اختصاصی ورود به پوهنتون در پوهنتون و کالج دانشگاهی که رشتۀ مورد نظر تدریس میگردد موجود است.

مصارف تحصیلات عالی

فعـالیت هـای پوهنتون و کالج دانشگاهی عمـدتاً از بـودجـۀ دولت تأمین میگردند.

بنابراین تحصیلات عالی رایگان است اما مصــارف کتاب ها و سـایر مــواد درسی بعهدۀ خود شما است.

شاگردان مهمان که به مدت محدودی درس میخوانند و از خارج از اتحادیۀ اروپا/منطقۀ اقتصادی اروپا میایند باید فیس پرداخت کنند.

اگر حداقل نیمه وقت یا ۵۰ فیصد از وقت تان درس میخوانید حق دارید تا از کمیتۀ مسـاعدت های محصلین سویـدن (CSN) بورسیه ها و قرضه های تحصیلی درخواست کنید.

تصدیق تحصیلات

تصدیق به ارزیابی چـیزی میـگوینـد که سنجش دقیـق آن دشـوار است. وقتی تحصیلات یا دانش شما در یک مسـلک معین مـورد ارزیابـی قرار میـگیرد، آنرا تصدیق تحصیلات میگویند. تصدیق تحصیلات قبلی یا تجربۀ مسلکـی شمـا نشــان میـدهـد که شمـا دانش معادل با رشتۀ های تحصیلی در سـویدن را دارید. شمـا را در جریان گفتگو و تست های عملی بطور مسلکی ارزیابی میکنند تا مهارت های شما را سنجش کنند. شما میتوانید در وظایفـی در محدودۀ ساختمان سازی، مراقبت صحی ، صنایع، ترانسپـورت و تهیـۀ غـذا/رستـورانت مورد ارزیابی قرار گیرید.

ارزیابی تحصیلات خارجی

اگر در خارج از کشور کدام رشتۀ تحصیلی را در پوهنتون به پایان رسانده اید، میتوانید تحصیـلات خـود را نزد شـورای پوهنتـون ها و موسسـات تحصیـلات عالی سـویـدن ارزیابـی کنیـد. این ارزیـابـی رایـگان اسـت.

در سـویـدن قانون بر بعضـی از مسـلک ها نظارت دارد و دارای مقـرراتی راجـع به شرایط لازم کار در یک مسـلک است بطـور مثـال سند تحصیلی معین یا کارت هویت. برای کار کردن در چنین مسلکـی باید از مقـامـات مربوطه برای جواز درخواست کنید. برای مسلک های در محدودۀ مراقبت صحی از قبیل داکتر یا نرس مقام مسئول کمیتۀ ملی صحت و رفاه است و برای وظایفی در محدودۀ تعلیم و تربیه نهاد تعلیم و تربیۀ ملی سویدن مسئول است.

ترجمۀ اسناد تحصیلی خارجی

اگر قرار است اسناد تحصیلی خارجی شما ارزیابی شوند باید آنرا به زبان سـویـدنـی ترجمـه کنید. ترجمه باید توسط ترجمان مسلکی صورت گیرد. بعضـی اوقات ادارۀ خـدمـات کاریابی میتـوانـد شما را در عرصـۀ ترجمـه اسناد تان کمک کند. اگر اسناد تحصیلـی شمـا به زبان انگلیسی، فرانسوی، جرمنـی، اسپانیایی یا یکی از زبان های نوردیک است ترجمـۀ آنها ضروری نمیباشد.

کمک مالی برای محصلین/بدل اعاشه

بزرگسالنی که مشغول به تحصیل هستند می توانند از ادارۀ مرکزی کمکهای تحصیلی (CSN) تقـاضـای کمـک کننـد. کمـک مالـی تحصیلـی متشکل از قرضه و کمک بلاعـوض است. قرضـه گرفتـه شـده به اضـافـه سـودآن بـایـد باز پرداختـه شـود. این شـامـل کسـانـی که از سـویـدن نقـل مـکان می کنند هم می شود. هنگام درخواست مشخص می کنید که آیا قرضه هم می گیرید یا نه. حـداقل شش مـاه پـس از آخرین کمـک مالـی تحصیلـی شـروع به بازپرداخت آن می کنید. اگر دارای فرزند هستید می توانید کمـک بیشتری دریافت کنید (tilläggsbidrag).

شما می توانید در صـورت گرفتن اجـازۀ اقامت دائم کمک مالـی بلاعوض و قرضه از ادارۀ مرکزی کمـک های تحصیلـی دریافت کنید. همچنین در صورتی که به عنوان پناهنده و یا فرد نیازمند حمایت و یا به خاطر شرایط بسیار سخت موفق به گرفتن اقامت دائم شـده باشیـد این قرضه به شما تعلق می گیرد، حتی اگر اجازۀ اقامت شما کوتاه مدت بوده باشد. افـزون بر این برای دریافت کمـک هزینـۀ تحصیلـی بایـد شرایـط دیگر را احراز کنید. مانند اینکه فردی که خواهان تحصیل است حق گرفتن کمک هزینۀ تحصیلی را دارد.

متقاضیان پناهندگی حـق گرفتـن کمـک هزینـۀ تحصیلـی از ادارۀ مرکزی کمک هزینه های تحصیـلی (CSN) را ندارند. ب