جشن های که در طول عمر تجلیل میشوند

آخرین به روز رسانی 22ـ 8ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

غسل تعمید

در سـویـدن، تقریبـاً ۶۰ فیصد اطفال در کلیسا غسل تعمید داده میشوند. همچنان رایج است که در این روز والدین طفـل خود را نامگذاری میکنند. بـه آن مراسـم غسل تعمیدـ و نـام گذاری گفتـه میشـود. در مراسـم غسل تعمید یا نام گذاری بسیـاری از مردم برای فامیـل و دوستـان خود در خانه جشن میگیرند. مهمان ها معمولاً برای طفل تحفۀ یادگاری میدهند.

مراسم تأیید و تصدیق

مراسم تأیید و تصدیق یک عقیده مسیحی است. این مراسم برای تصدیق غسل تعمید جـوانـان برگزار میگردد. اکـثر اطفـال در ۱۴ سـالگی تأییـد و تصدیق میـگردنـد. ایـن مراسـم نسبـت به امـروز در گذشته بیشـتر بـرای نوجوانان معمول بود. بعد از مراسم کلیسا اکثر فامیل ها برای خویشان و دوستان خود محفل برگزار میکنند. معمولاً فرد تأیید شـده تحفـه دریافت میکند.

عکس از: یونر

ازدواج

بسیار از افراد که ازدواج میکنند برای فامیل و دوستان خـود محفـل برگزار میکنند. مهمـان ها معمـولاً در این عروسـی شرکت میکنند. بعد از محفل عروسی صرف غذا و محفل رقص برگزار میگردد. عروس و داماد معمولاً از طرف مهمانان تحفه دریافت میکنند.

یک فامیل در حال تجلیل سالگره. عکس: Colourbox

سالگره ها

بسیـاری از مـردم در سـویـدن سالگرۀ خـود را تجلیـل میکننـد. اطفـال که سالگرۀ خود را میگیرند معمـولاً برای دوستـان خـود محفـل برگزار میکنند. اطفال در محفل سالگره معمولاً بازی میکنند و کیک میخورند و طفـل که جشن تولد اوست تحفه دریافت میکند. جوانان نیز سالگرۀ خود را تجلیـل میکنند. دوستان نزدیک و خویشاوندان معمولاً برای شخصیکه جشن تولد اوست تحفه میدهند. بسیـاری از افراد وقتی سن شان به یـک عـدد جفت بطور مثال 50 میرسد جشن فوق العادۀ برگزار میکنند.

مراسم تدفین

وقتی شخصی میمیرد معمولاً مراسم تدفین وی در کلیسا یا عبادتگاه برگزار میگردد. عبادتگاه یک تعمیر یا اتاق خورد بوده که میتواند بجای کلیسا مورد استفاده قرار گیرد. فامیل و دوستان نزدیک معمولاً در مراسم تدفین شرکت میکنند.