دموکراسی در لا به لای انتخابات و فعالیت های روزمره

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

این مهـم است که هرکس بتوانـد صـدای خـود را بـه غـیر از اشـتراک در انتخابات از راه های مختلف به گوش ها برسـانـد.

سـاکنین کشــور بایــد شرایط خوبـی در رابطـه به داشتن دیـدگاه، مشـارکت و تأثـیر گـذاری در پروسه های تصمیم گیری سیاسی حتی در جریان انتخابات، آنچنانـکه آنها میخواهند داشته باشند. به عنوان مثال، این کار را میتوان با ارتباط گیری با سیاستمدار، امضاء عریضه یا اشتراک در تظاهرات انجام داد.

همچنان مهـم است تا در تصامیـم که شمـا و زندگی روزمرۀ شما را تحت تاثیر قرار میدهد بتوانید سهیم باشید. در دهه های اخیر، بسیاری از مردم در سـویـدن کوشش نمـودند تا همـکاری و اشتراک شان را در محیـط کار، مکاتب، فامیل، انجمن ها و در مناطق رهایشی افزایش دهند.

فرصت های رو به افزایش برای تأثیر گذاری بالای زندگی کاری به این معنی است که شرکت ها و سـازمـان ها سعـی میکنند تا تمـام کارمندان بطـور فعالانه در کار اشتراک کنند. باید به هر کس فرصت تأثیر گذاری روی کار وی داده شود. به هر حال این مدیر است که همه تصامیم را اتخاذ میکند.

مشارکت های رو به افزایش در مـکتب بدین مفهـوم است که اطفـال باید طوری تربیه شوند که انتقـادی فکر کنند ومسئولیت پذیر باشند. معلم در مورد همه چیز تصمیم نمیگیرد. شادگران میتوانند در پلان گذاری تعلیمی خود سهیم باشند.

دموکراسـی رو به افـزایـش در فامـیل ها بدین مفهـوم اسـت که شخـص میخواهد طفـل را مستقل و مصـون ببار بیاورد. بسیـاری از والدین طفل شانرا در پلان گذاری سهـم میدهند و اجـازه میدهنـد تا در تصمیم گیری فامیلی نیز سهیم باشند.

بسیاری از نهاد ها در سویـدن از قدیم نظام دموکراتیک داشتند. به عنوان مثال، آنهـا راجـع به چگونـگی برگزاری جلسـات و انتخابات قوانین دارند. این مهم است که تمامی اعضا حق رأی دهی داشته باشند. رأی همه اعضا ارزش یکسان دارد.

اشتراک و مشـارکت در محـل زندگی بدین مفهـوم است که کسـانیـکه در منطقـه زندگی میکنند بتـوانند در تصمیـم گیری راجـع به مسـائـل سهیم باشند. آن ها میتواند در مورد چیزهای که مشترکاً در خانه استفاده میشود تصمیم اتخاذ نمایند.