رشد دموکراسی در سویدن

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

رویداد های مختلفـی بالای رشد دموکراسی در سـویـدن و چنان که امروز جامعه سویدن به نظر میاید تأثیر گذاشت. برخی از رویداد ها در قرن ۱۹ و در اوایل قرن ۲۰ فوق العاده مهـم بودند. این رویداد ها اساس سـویـدن مدرن و دموکراتیک راتشکیل دادند.

قانون اساسی دولت در سال ۱۸۰۹

سویدن نوشتن قوانین را از قرن ۱۴ آغاز نمـود. قانـونـی را که نقطـۀ آغاز دموکراسی در سـویـدن بود قانـون اساسـی می گفتند. قانون اساسی دولت در سال ۱۸۰۹ برای رشد دموکراسی در سـویـدن بسیار مهم بود. این قانون تصریح مینمود که شاه تنها کسی نیست که تمـام قـدرت را صاحب باشد، ودر عوض قدرت به چهار بخش تقسیم شده بود.

  • قدرت اجرائیه در دست پادشاه بود.
  • قدرت مالیه دردست پارلمان بود.
  • قدرت تصویب قوانین در میان شاه و پارلمان تقسیم شده بود.
  • قدرت قضاوت به محاکم سپرده شد.

با وجودیکه طبـق قانـون جـدیـد قدرت تقسیم شـده بود، دموکراسی در سویدن هنوز رشد نکرده بود. قانون جدید زمینه رشد دوامدار دموکراسی در جامعه را فراهم نمود.

آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی عقیده

همچنان قانون اساسـی دولت درسال ۱۸۰۹ یک سلسلـه حقوق مدنـی و آزادی ها را استحکام بخشید. در میـان سایر چیزها، سـویـدن قانون آزادی مطبوعات و آزدای بیان را قبلاً در سال ۱۷۶۶ تصویب نموده بود، که بیان میداشت هرکسـی میتـواند دیـده گاه، عقیده و احساسـات خـود را بروی صفحه کاغـذ و یا هم ازادانه بیان نمـاید. همچنان قانون اساسی دولت در سال ۱۸۰۹ بیان میداشت که تماـم اتباع جامعـه حق دارند که هر دینی را که میخواهند دنبال نمایند.

مکتب ابتدائیه عمومی

در سال ۱۸۴۲ مکتب ابتدائیه در سویدن معرفی شد. به این معنی بود که تمـام اطفـال باید درمکتب شامل شوند. بسیاری از مردم نوشتن و خواندن را یـاد گرفتنـد. ایـن امــر یـکی از شـرط های مهــم رشـد دمـوکراسـی در سویدن بود.

نهضت های مردمی و آزادی نهاد ها

جـریانـات اجتمـاعـی چون نهضت میـانـه روی در صـرف الکـول، نهضت آزاد کلیسا، نهضـت زنان، نهضت کارگران و احـزاب سیاسـی در اوخـر قرن ۱۹ در سـویـدن نمایان شدند. این جـریـانات برای دموکراسی مهم بود. با تنظیم نمودن گروه ها مردم به سادگی توانستند تغییرات دلخواه خود در جامعه بوجود آورند. نهضت های مشهور چگونگی سازمـان دهی، برگزاری نشست ها و اینکه چه چیز برای ایجاد تغییر لازم است را به مردم یاد داد. سازمان های مختلفـی روی مسـائل متفـاوت کار میکردند. به عنـوان مثـال، نهضت کارگران معرفـی شرایط خـوبتر برای کار و حق رأی دهی بدون در نظر داشت جنسیت و درآمد را در بر داشت.

در سـال ۱۹۰۹، به اکثریت مـردان در سـویـدن حـق رأی دادن داده شد. درسال سـال ۱۹۱۹، به زنان نیز اجـازه داده شـد تا در انتخابات شهرداری رای بدهند. از سال ۱۹۲۱، تمـام جوانان ، مردان و زنان حق رأی دهی در انتخابات عمومی در سویدن را داشتند.