سیستم انتخاباتی سویدن

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

اساس جامعـۀ دموکراتیک این است که ما بتوانیم اشخاصـی را در جـریان انتخابات سراسری انتخـاب کنیم که از ما نماینـدگی کنند. انتخابات بسیار مهم است زیرا ساکنین کشـور قبل از هر چـیز از طریق انتخابات میتوانند بالای پالیسی ها تأثیر بگذارند.

نتخابات و تعداد رأی دهندگان

زمانیـکه مردم در انتخـابات رأی مـیدهنـد، این امـر بیـانگر این است که بسیـاری از مردم بالای سیاستمداران و سیستـم دمـوکراتیک اعتمـاد دارند. برای اینکه پارلمان (Riksdag)، شورا های ناحیه یی و شهری بتوانند بطور مجمـوع از مـردم نمـایندگـی کنند باید تعـداد کافی رأی دهنـدگان واجـد شرایط در انتخابات شرکت کنند. در سـویـدن تقـریـباً ۸۶ فیصد نفوس در انتخـابـات پارلمانـی ۲۰۱۴ رأی دادند. فیصـدی کمـتر از رأی دهنـدگان در انتخابات شورا های ناحیه یی/منطقه یی و شهری رأی دادند. زمانیکه شما رأی میدهید، این رأی دهی فرصت برنده شدن شخصی را که مثل شما فکر میکند و در جامعه تصمیم گیری خواهد نمود افزایش میدهد.

تفـاوت های عمـدۀ در میـان تعداد رأی دهندگان در گـروه هـای مختـلف مردم وجود دارد. افراد که دارای عایدات و تحصیلات پایین هستند نسبت کسانیکه دارای عایدات و تحصیلات بالا هستنـد کمتر رأی میدهنـد. تعداد جوانان رأی دهنـده نسبت به بزرگسالان کمتر است. همچنـان تعـداد رأی دهندگان در میـان افـرادیـکه در خـارج از کشور تولد شـده اند کمتر است. مدت زمان سکونت در سویدن اکثراً علاقه به رأی دهی را افزایش میدهد.

انتخابات سراسری

چهار نوع انتخابات سراسری وجود دارد:

  • انتخابات پارلمانی (Riksdag)
  • شورای تصمیم گیرنده منطقه ای/ ​​ایالتی
  • انتخابات شورای شهری
  • انتخابات پارلمانی اروپا

رأی دهندگان به حزب رأی داده و همچنـان میتواننـد به شخـص (کاندید) که نامش در ورقۀ رأی گیری وجود دارد (رأی دهی انفرادی) بدهند. یقیناً میتوانید در انتخابات مختلف به احزاب مختلف رأی بدهید.

سیستم انتخاباتی سویدن نسبی است. به این معنی که از احزاب سیاسـی نسبت به تعـداد رأی که دریـافـت نمـوده انـد در مجلس انتخـاب شـده نمایندگی صورت میگیرد.

انتخابات سراسری پارلمانی، شورای ناحیه یی/ایالتی و شهری هر چهار سال بعـد در سپتمبر برگزار مـیگردد. این انتخابات در یـک روز برگزار میـگردد. انتخابات پارلمانی اروپا هر پنـج سال بعـد برگزار میگردد و معمولا در ماه جون می باشد.

همه پرسی ها

همـه پرسی به سیاستمداران فرصت میدهـد تا دریابنـد که ساکنین کشـور راجع به مسائل سیاسی در سطح ملی، منطقه یی و محلی چه فکر میکنند. در سویدن دو نوع همه پرسی وجـود دارد که در سرتاسر کشور قابل اجرا است: همه پرسی مشورتی و همه پرسی راجـع به مسائل وابسته به قانون اساسی. همه پرسی مشورتـی لازم الاجرا نمی باشد. سیاستمداران میتوانند تصامیمی را اتخاذ کنند که خـلاف نتایج رأی دهی باشد. همه پرسی راجـع به مسائل وابسته به قانون اساسی طبق انتخابات سراسری برگزار میـگردد و همیشه لازم لاجرا میباشد. به هر صـورت این نوع همـه پرسی هرگز در سویدن برگزار نگردیده است.

آخرین همـه پرسی در سـویـدن در سـال ۲۰۰۳ برگزار گردید. همـه پرسی مذکور راجع به این بود که آیا سویدن باید کرون سویدنی را به یورو تبدیل کند یا خـیر. نتیجۀ رأی دهـی نخـیر بـود. همـه پرسـی در سطـح محل در اصل هرسـاله در یک یا چندین شهر برگزار میگردد. می توان رفراندوم ملی مشورتی در ارتباط با این موضوع برگزار کرد، مشروط به این که ده فیصد از واجدین رای دادن چنین چیزی را بخواهند (به این موضـوع ابتکار عمل مردمی گفته می شود). همچنین در صورتی که دو سـوم اعضای شهرداری، شورای شهر و یا استان مخالفت کنند ، نمی توان رفراندوم را برگزار کرد.

حق رأی دهی

اگر تبعه سویدن هستید و دارای سن ۱۸ سال یا بالاتر از آن هستید حـق دارید تا در انتخابات پارلمانی رأی بدهید.

اگر تبعه یکی از کشور های اتحادیۀ اروپا هستید و سن شما ۱۸ یا بالاتر از آن است حق دارید تا در انتخابات پارلمانی اروپا رأی بدهید.

اگر شمـا ۱۸ سالـه هستـید و حداقل ۳ سال است که ثبت احـوال نفـوس سویدن هستید، حـق دارید در انتخابات ناحیه یی / ایالی و شهرداری رأی دهید. داشتن تابعیت سویدن برای رأی دهی در انتخابات شورای شهری و انتخابات ناحیه یی/ایالتی لازمی نمیباشد.

قبل از انتخابات، مقامات مسئول انتخابات برای تمامی رأی دهندگان واجد شرایط کارت رأی دهـی صـادر میکنـد. کارت رأی دهـی به آدرس راجستر شدۀ شما فرستاده میشود. برای اینکه بتوانید رأی بدهید باید اسناد هویتی خود را بیاورید.

اگر شما حق رأی دهی داشتـه باشیـد میتوانید در مقـام سیاسـی انتخـاب شوید. به این معنـی که میتوانید منحیث عضو پارلمان، شورای ناحیه یی/ایالتی یا منطقه یی و شورای شهری انتخاب شوید.

زمانیکه رأی میدهید، حزبی را انتخاب میکنید که میخواهید از آن حمایت کنید. همچنان میتوانید در پهلوی نام شخصیکه میخواهید از او حمایت کنید علامۀ X بگذارید. این را رأی دهی به کاندید خاص میگویند یا به زبان سویدنی "personrösta".

در سـویـدن رأی دادن بصـورت سری انجـام می شود. این بـدان معناست که شما نیازی ندارین که به دیـگران بگوئید به چه حزبی رای می دهید. كارمندان انتخاباتى نمی توانند از حزبی که به آن رای می دهید با خبر شوند.

عکس از: مارکوس لوندستد، یونر

شرایط ورود برای احزاب کوچک

برای اینـکه یک حزب بتوانـد در پارلمان وارد شـود بایـد حداقل ۴ فیصـد آراى، رأی دهندگان را کسب کند و دوازده فیصد برای هر دایره انتخاباتی را کسب کند برای اینکه یک حزب بتواند در شـورای ناحیـه یی/ایالتـی یا منطقـه یی وارد شـود باید حـداقل ۳ فیصد رأی کسب کنـد. شرایـط ورود برای پارلمان یا کسب ۴ فیصد رأی برای انتخابات پارلمانی اروپا نیز صدق میـکند. از سال ۲۰۱۸ به بعـد در انتخابـات شهـرداری ها بایـد ۲تا ۳ فیصد آرای رای دهنـدگان را بدست آورد و این بستگی به دوایر انتخاباتی دارد.

در سویدن بسیاری از احزاب وجود دارد که هیچ کرسی در پارلمان ندارند اما در شهـرداری ها و شـورا های ناحیـه یی/ایالتـی یا منطقـه یی اعضـای مجلس و اعضای شورا دارند.