افکار و احزاب سیاسی

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

وقتی رأی میدهید حزب سیاسی را انتـخـاب میکنیـد که میخـواهید از آن حمـایـت کنید. حزب سیاسـی به گروه از افـرادی گفتـه میشـود که دارای افکار مشابه بوده و میخواهند در کشور نفوذ داشته باشند. هر حزب باید برنامه سیاسی داشته باشد که نشان دهد که حزب دارای چی افکاری بوده و جامعه چگونه باید پیشرفت کند. احزاب سیاسـی امروزه بطور وسیع به اساس افکاری که در قرن نزدهم رشد کرد پیش میروند.

لیبرالیسم

کلمـۀ لاتینـی لیبر به معنـی آزادی است. اولین آزادی خـواهـان (در قرن هژدهـم) میخواستنـد از حقوق بشر و آزادی دفاع کنند. آنها میخواستنـد از آزادی بیان و آزادی مطبـوعـات محافظت کنند تا همه بتوانند افکار و احساسات خود را بطور شفاهی و کتبی مطرح کنند.

همچنان آزادی خواهان میخواستند بعضی از قیمت ها را در هنگام خرید و فروش محصولات از بین ببرند. فکر میکردند برای اقتصاد خوب بوده و خطر جنگ را کاهش میدهد.

محافظه کاری

کلمـۀ از conservative کلمـۀ conservare لاتین گرفته شده که به معنی حفظ کردن و نگهـداشتن است. اولین محـافظه کاران (در قرن هژدهـم) میخواستنـد تاریـخ کشـور، سنت ها و عقـایـد خـود را حفـظ کننـد. آنهـا میخواستنـد تا پادشاه، کلیسا و اشراف در جامعـه قدرت را بدست داشته باشند. بعضی از افکار مهم محافظه کاران شامل مقابله با تغییرات سریع در جامعه و حفظ سنت ها به اساس تجمع های فامیلی و دینی میگردد.

سوسیالیسم

کلمۀ سوسیالیسم از کلمـۀ لاتین سوسیاس گرفته شده که به معنـی رفیق است. اولین سوسیالیست ها (در قرن نزدهم) میخواستند از حقوق طبقه کارگر دـفاع کنند. آنها نمیخواستـند که کارخـانـه ها و سـایر سـازمـان ها شخصی باشد. در عوض میخواستند مردم مشترکاً مالک اشیا باشند. یکی از افکار عمدۀ سوسیالیسم این است که باید تا حد که امـکان دارد بین افراد و گروه های مختلف جامعه برابری وجود داشته باشد.

سایر ایدئولوژی های سیاسی

بعضی از ایدئولوژی های جدید در قرن بیستم ظهـور کردند. افکار آنها به طریقه های مختلف جهانیان را متأثر کرده است.

فیمینیسم از زمان های قدیـم وجـود داشتـه اما در قرن بیستـم قویتر شد. فیمینیست ها به این عقیده هستند که مرد ها نباید نسبت به زنان قدرت زیادی در جامعه داشته باشند. آنها بالای تحکیم حقوق سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی زنان تمرکز میکنند.

محیط زیست گرایی شامل افـکار میشود راجـع به اینکه انسـان بخشی از طبیعت است. محیط زیست گرایی سیاسی راجع به رضایت به کار بخاطر داشتن محیط زیست خوب و پیشرفت پایدار ایکولوژیکی است.

ملـی گرایی یا ناسیونالیسم شامـل افـکار مثـل وحـدت و یـکپارچگی ملـی میباشد. ملی گرایان میخواهند ملیت، فرهنگ و تاریخ خود را حفظ کنند. نسیونالیست ها بالای اختلاط فرهنگی انتقاد دارند.

فاشیسم و نازیسم از اوایل قرن بیستم تا به حـال وجـود دارد و میـگویند که باید نخبگان قوی جامعه را کنترول کنند نه نمایندگان مرـدم که بطـور دموکراتیک انتخاب میشوند. فاشیسم و نازیسم هر دو افکار ناسیونالیستی بوده که معتقـد هستنـد که فرهنگ آنهـا نسبـت به سـایر فرهنـگ ها پر ارزش تر است. نازیسـم در دهـه ۱۹۳۰ در جـرمنـی زمانیـکه ادولف هتلر رهبری کشور را بعهده داشت قوی بود. نازی ها جنگ دوم جهانی را آغاز کردند و میلیون ها یهـودی، روما ها، افراد معلول و سایر افـراد را که ضد پالیسی های نازی ها بودند به قتل رساندند.

احزاب سیاسی

احــزاب سیـاسـی نقـش دمـوکراتیـک مهمـی دارنــد و بـه رای دهنـدگان گزینه هایی را برای رای دادن در انتخابات آزاد داده و امـکان تاثیر گذاری و حس مسئولیت پذیری را در افـراد بوجـود می آورند. احـزاب از حمایت سیـاسی برخوردارند تا بتوانند بی آنکه نیـازی به سـازمـان های گـوناگـون کمک کننده داشتـه باشنــد، برای دراز مـدت برنامـه ریـزی کنند. احزاب می توانند برای حمایت مالی از هیئت مشارکت حزبی (partibidragsnämnden )درخواست کمک کنند. حمایت از فعالیت های عمومی در حوزه های مختلف در داخل و خارج از پارلمان اهمیت دارد. نتایج انتخابات بر میزان کمک مالی احزاب تأثیر می گذارد.

احزابی که هم اکنون در دوره انتخـابـاتـی ۲۰۲۲ ـ ۲۰۱۸ در پارلمان حضـور دارند عبارتند از: حزب مرکز(C)، حزب لیبرال ها(L)، دموکرات مسیحی(KD) ، حزب محیـط زیست(MP)، میانه روها (M)، سوسیال دموکرات ها(S)، دموکرات های سویدن(SD) و حزب چپ(V). بعـد از انتخـابـات سپتامبر ۲۰۱۸ سوسیـال دموکرات ها و حزب محیط زیست دولت تشکیل داده اند. نخست وزیر استفان لوون(S)، سوسیال دموکرات است.