چهار قانون اساسی سویدن

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

برای کارکرد صحیح دموکراسی به قـوانیـن و مقــررات ضــرورت است. مهمترین قوانین در سویدن قوانین اساسـی هستند. قوانین اساسی اساس بوده که سایر قوانین بر پایۀ آن ساختـه میشـود و برای چگونگی رهبری سویدن چهارچوب کاری وضع میکند. این قوانین پشتیبان دموکراسی بوده و بالاتر از همه قوانین اند. به این معنـی که محتـوای سایر قوانین کشور نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

برای تضمـین رعایت چهارچوب، تا کس نتوانـد بعـد از انتخابات "کودتا" کند، قوانین را نمیتوان بدون طرزالعمل های صحیح تغییر داد. برای تغییر قانون اساسی معمولاً پارلمان (Riksdag) باید عین تصمیم را دو بار بگیرد. همچنان بین آن دو تصمیم، باید رأی گیری عمومـی برگزار گردد. همچنان قانون وجود دارد که دولت را از تصمیم گیری عجولانه مانع میشود. وقت اضافی برای فکر کردن برای همـه فرصت در نظر داشت دقیـق اصلاح در قانون اساسـی را فراهم میکند. قانـون اساسـی از دموکراسی ما محافظت میکند. چهار قانون اساسی در سویدن وجود دارد:

  • قانون اساسی دولت (RF) که در بارۀ چـگونـگی رهـبری سـویـدن است. قانون اساسـی امروزی دولت از سال ۱۹۷۴ به این طرف قابل اجرا است. این قانون دارای مقراراتی بوده که بیان میدارد که دولت چـگونـه بایـد کار کند و چـگونه انتخابات های پارلمانی برگزار گردد. همچنان قانون اساسی دولت شامل قوانین حقوق ابتدایی و آزادی ها میشود. بطور مثال قانون اساسی دولت میگوید که همه حق تجمع و آزادی عقیده دارند.
  • قانون جانشینی (SO) راجع به این است که کی باید پادشاه یا ملکۀ سویدن شود.
  • قانون آزادی مطبوعات (TF) که راجع به آنچه که باید در کتاب ها و نشریات به نشر برسد میباشد. در سـویدن، شخص میتواند هر چی بخواهد بنویسید بشرطیکه متن جنایتکارانه نباشد.
  • قانون آزادی بیان (YGL) که راجع به آنچه در رادیو، فلم و اینترنت گفته میشود است. در سویدن، شخص میتواند هر چه بخواهد بگوید اما بعضی استثنائات وجـود دارد. بطـور مثـال شخص نمیتواند چیزی بگوید که اهانت آمیز باشد. این میتواند تمـام آنچه را که شخص در مورد فرد یا گروه از افراد میگوید دربر داشته باشد.