دموکراسی چیست؟

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

کلمـه دموکراسی یک کلمـه یونانـی بوده که به مفهـوم «حکومت مردم» میباشد. مفکوره دموکراسی برای هزاران سال مـورد بحث بوده است، اما هیـچ نـوع تعریف مشخـص از برداشت دموکراسی در میـان مـردم جهـان وجـود ندارد که همـه با آن موافـق باشند. درمیان سایر چیزها، دموکراسی موضـوع است که همیشـه در حـال تغییر و تـکامل یافتن است. اگر چـه، چیزهـای وجـود دارد که بسیـاری معتقـد اند به دموکراسی مرتبط میباشد، مانند برابری انسان ها در مرتبت و حقوق، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد که تمام اینها نزد قانون برابر است.

دریک جامعه دموکراتیک که انتخابات عمومی و آزاد برگزار میشود، مردم میتوانند به سیاستمداران و احزاب که از آنها در ساختن پالیسی به سطـح کشور، منطقه و محل نمایندگی میکنند رأی بدهند.سیاستمداران و احزاب که زیـادترین آراء را بدسـت بیـاورنـد کسانـی خواهنـد بـود که بیشتر در تصمیم گیری سهیم هستند.

سیاستمداران انتخـاب شـده از رأی دهندگان نمایندگـی میکنند. این بنـام حکومت دـموکراتیـک یاد میشـود. حکومت دمـوکراتیـک امـروزه یـکی از معمول ترین حکومت ها در جهـان است، و این سیستمی است که ما در سویدن داریم.

اگر چـه این اکثریت است که حکومت دموکراتیک تصمیـم میـگیرند، اما اقلیت این حق را دارند که اکثریت نمی توانند به ساده گی از آن بگذرند. اصل بنیادی در جامعـۀ دموکراتیک این است که قـدرت با در نظر گرفتن احترام به حقوق انسان اعمال میگردد. به این معنـی که کسانیکه تصمیم گیرنده نباید افراد و گروه های مخالف را سرکوب کنند. تمامی افراد جامعه حق اظهار نظر دارند.

انتخابات عمومی یـگانه راه اعمـال نفـوذ برای بـاشنـدگان میبـاشد که در مورد چـگونه گی حکومت تصمیم بـگیرند. برای اینـکه دموکراسی در یک کشور نتیجه بخش باشد، باشندگان کشور باید در دموکراسی سهیم باشند. دموکراسی زمانی میتـوانـد مستحـکم باشد که حداکثر مـردم در انتخابات سرتاسری رأی بدهند، همچنان بطور داوطلبانه به نهاد ها ملحق شوند یا در گفتگو های سیاسی با دوستان و همکاران خود اشتراک نمایند. یا زمانی که آنها با سیاستمداران به طریقـه های مختلف تمـاس گرفتـه و دیـدگاه و فکر خود را با آنهـا شریـک سـازند. اگر بسیـاری از شهـروندان کشـور رأی بدهند، به سادگی میتوان مطمئن بود که پالیسی های یـکه تطبیـق میشوند همانا آنچه اند که مردم میخواهند.

اما برای دموکراتیک بودن جامعـه ، تنها اشتراک اتباع کشور در انتخابات سرتاسری کافی نمیباشـد. چیزیکه در لا به لای انتخابات اتفاق میافتد نیز برای دموکراسی مهم است.

دموکراسی نیاز به گفتگوی محترمانه دارد. این در برگیرنده شنیدن نظرات و دیدگاه های دیگران ابراز نظر و دیدگاه خـود است. برای یک دموکراسی کاربردی ضرروی است که اتباع یک کشور فکر نمایند که آنها نیز بخشـی از جامعـه هستنـد. آنها بایـد قـادر به تاثیر گذاری در انتخابات عمومـی باشند، از سـوی دیگر همچنـان باید احسـاس کنند که میتوانند در زندگی روزمـره شان ، در مکتب، در کار، چهـار اطراف و فامیـل خـود تغییرایجاد کنند.

گفتگو با دیگران در مورد اینکه چه چیـزی دموکراتیک است و چی چیزی دموکراتیک نیست خود برای جامعـه دموکراتیک حائز اهمیت است. اگر گفتگو ها متوقف شوند، این شاید مبین آن باشد که بسیاری از مردم فکر میکنند دموکراسی دیگر حـائز اهمیت نیست، که این مسئلـه نشانگر آن است که دموکراسی دیگر ضعیف شده است.

اینکه دموکراسی خوب است یا بد از ابتدای ظهور این اندیشه مورد بحث بوده است. برخـی استـدلال میکنند که نـظام دموکراتیک همـانند نـظام دکتاتوری که در آن شخص تصمیـم گیرنده میتـواند تصامیـم را زود عملی کند آنچنـان که باید سریـع و موثر نیست . در دموکراسی، صدای هر فرد باید شنیده شود. مردم باید برای رسیدن به توافق با هم سازش کنند و رأی بدهند. لذا در مـوارد حاد ، حتی در حـکومت های دموکراتیک، دموکراسی باید بخاطر مؤثر بودن و سریع بودن تصامیم نادیده گرفته شود. در حالات اضطراری، لازم است تا رهبران برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع سریعتر تصمیم بگیرند.

خیلی از مثال های دولت های غیر دموکراتیک وجود دارد که باعث سرکوبی و وحشت افراد جامعـه شده است. در رژیم دیکتاتوری، اشخاص را بخاطر دیدگاه های شان یا بخاطر اینکـه به یک گروه خاصـی تعلـق دارند زندانـی میکننـد یا در قرارگاه هـای تحت نـظارت نگهـداری میکنند. تاریـخ نشـان میدهد که نظام دموکراتیک میتواند از آزادی هـای فردی و حقوق بشر به بهترین وجه حمایت نماید. و اینکه دموکراسی و صلـح در صورتیکه مردم ممالک مختلف باهم ارتباط و تجارت داشته باشند اکثراً موفق میشود.