الکول، مواد مخدر و تنباکو

آخرین به روز رسانی 8ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

کسی که در سـویـدن میخواهـد الکول بخرد باید ۲۰ ساله یا بالاتر از آن باشد. الکول در پرچون فروشی های انحصاری، شرکت دولتی فروش الکول (Systembolaget) که در ملکیت دولت سـویـدن قـرار دارنـد فروختـه میشود. همچنـان نوشـابه های مثـل بیر و آب سیب که دارای مقـدار کمی الکول هستند در خوراکه فروشی ها فروخته میشوند. برای خرید الکول از چنین فروشگاه ها باید حداقل سن شما ۱۸سال باشد. به همین صورت برای فرمایش الکول در رستورانت باید ۱۸ ساله یا بالاتر از آن باشید.

نوشیدن الکول برای زمان طولانی میتواند به افسردگی، اضطراب و مشکلات خـواب منجر شود. اگر مقدار زیاد الکول بنوشید خطـر اعتیـاد به آن وجـود دارد. همچمان خطر ابتلا به امراض ساری و جراحت وجود دارد.

مواد مخدر

در سـویـدن استفاده از هر نوع مواد مخدر ممنوع است. فروش و خرید مواد مخدر غیرقانونی است. داشتن مواد مخدر برای استفادۀ شخصی نیز غیر قـانونـی است. جرایم مرتبط به مواد مخدر (جرم مواد مخدر) دارای جزا های شدیدی، اکثراً حبس است.

اگر مواد مخدر استفـاده میکنیـد اکثراً ترک آن به تنهـایـی مشـکل است. بسیـاری از افراد معتـاد برای ترک اعتـیاد به کمک افراد مسلکـی صحـی ضرورت دارند.

عادی ترین مواد مخدر در سـویـدن عبارتند از تخـم بنگ (حشیش، ماری جوانا)، امفتامـین، کوکایین و هرویین. یکنوع مواد مخدر که در سـویـدن رواج پیدا کرده است خط (Khat) است. خرید و فروش خـط میتـواند به حکم حبس طولانی و جریمه های سنگین بیانجامد.

عکس: Colourbox

تنباکو

گردد. سرطان، مرض شش، مرض قلبی و عروقی و زخـم معـده بعضـی از امراضی اند که در اثر استعمال سیگرت بوجـود میایند. وقتی در یک اتاق با شخص که سیگرت میـکشد باشیـد شمـا هم دود سیگرت را استنشـاق می نمایید. به این سیگرت کشیدن منفعلی گفته میشود و به این معنی که میتوانید به همان امراض که آن شخص مبتلا شده، دچار شوید. بخاطریکه سیگرت کشیدن به صحت مضر است باید برای خریدن سیگرت یا تنباکو سن شما ۱۸ یا بالاتر از آن باشد.

چلم

کشیدن چلم رطوبت زیادی ایجاد میکند. به این معنی که دودش نسبت به دود هنگام سیگرت کشیدن بیشتر است. در یک ساعت چلـم کشیدن شمـا ۱۰۰ الی ۲۰۰ مرتـبه بیشتر از کشیـدن یک دانه سیـگرت دود مضر را جـذب میکنیـد. یک مرتبـه چلـم کشیـدن برابر اسـت با ۱۰۰ سیـگرت بخاطریـکه چلـم کشیـدن نسبت به کشیدن سیگرت وقت زیادی را دربر میـگیرد. ذغال که در هنـگام کشیدن چلـم استفـاده میشـود کاربن مونو اکسـاید، فلـزات و مـاده هـای سرطان زا تولیـد میـکند که در سرتاسر بدن پخش میشود.

نصوار

نصـوار یکنوع تنباکو بوده که در زیر لب گذاشتـه میشـود. نصـوار باعث جراحت ها و امراض دهن میگردد و میتواند به سرطان منجر شود.

سیگرت های برقی

سیگرت برقی یک سیـگرت الکترونیکی بوده که دارای دهنـه، یک بطـری، یک تبخیر کننده و دود مایع است. این شیوۀ جدید استنشاق تنباکو است. سیگرت الکترونیکی دارای مواد متعددی مثل نیکوتین، پروپایلین گلایکول و گلیسرین است که میتواند به صحت شما مضر باشد.

کمک/ راه حل موجود است

در صـورتی که شمـا در مصـرف مشـروبات الکلـی یا مــواد مخــدر با مشکلاتی روبرو هستید می توانید کمـک دریافت کنید. بستـگان نزدیک شما نیز مـی تواننـد کمـک دريافت كنند. افزون بر ارائه ی کمـک هایـی به افراد معتـاد شامـل خدمات صحـی و یا خـدمــات اجتماعـی، برخـی سازمان های غـیرانتفـاعـی و کلیسـاهـا کمـک هایـی ارائـه مـی دهنـد. شمـا همچنـین می تـوانید با شمـاره تلفن ۱۱۷۷ تماس گرفتـه و مشـاوره هـای خاص درمانی دریافت نمایید. اگر مـی خـواهیـد سیگـرت و یا نصـوار کشـیدن را تـرک کنیـد، با مـراکـز مراقبت های بهداشتی برای دریافت کمک به ترک عادت بگیرید.