خدمات صحی و طبی در سویدن

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

خدمات صحی و طبی خدماتی است که تمام افراد جامعه مستحق آن بوده و میتوانند از آن مستفید شوند. در سویدن مکلف نیستید برای ملاقات با داکتر، عملیات جراحی یا بستری شدن در شفاخانه پول زیادی پرداخت کنید. دانستن اینکه فعالیت خدمات چگونه است و در هنگام ضرورت به کجا مراجعه کنید ضروری میباشد.

شهرداری و شورای ایالتی یا منطقه یی مسئول خدمات صحی هستند.

مراقبت از خود – خود درمانی

شمـا به تنهایی خـود میتـوانـید از بسیـاری امراض و جراحت ها مراقبت کنیـد. این امـراض و جراحت ها میتـوانـد ریزش، تب، التهـاب معـده یا زخم های کوچـک باشد. میتوانید راجـع به این موضوع در کتابی به اسم Egenvårdsguiden (راهنمای مراقبت از خود) به زبان سویـدنـی بیشتر بخوانید. این کتاب رایگان است و در مراکز خدمات صحی موجود است.

همچنـان برای گرفتن راهنمـایـی میتوانید به خط عاجل خدمـات صحـی (Sjukvårdsrådgivningen) تلیفـون کنید. نرس های راجسـتر شـده در این خط کار میکنند. آنها میتوانند به سوالات مثـل در صورت ضرورت به خدمات به کجا مراجعه کنید جواب بدهند.

خط عاجل خدمات صحی ۲۴ ساعت فعـال است. شمـارۀ آن ۱۱۷۷ است. مرکز مشـاوره خدمـات درمانی مشاوره های درمانی به دو زبان عربی و سومالی دریافت کنیـد.

ادویه

ادویه در دواخانه فروخته میشود. برای بعضی از دوا ها نسخۀ داکتر لازم است. به این معنی که داکتر باید توصیه کند کند که شما به آن ضرورت دارید. در صورتیکه توسط باکتریا های مثل گلو دردی میکروبی یا سینه و بغل مبتلا شده باشید این موضوع به انتی بیوتیک های که به آن ضرورت دارید صدق میکند. در آن صورت داکتر نسخه می نویسد و شما میتوانید دوا را از دواخانه بخرید.

افرادیـکه در دواخانه ها کار میکنند معلـومـات زیـادی دربارۀ امـراض و دوا های گوناگون دارند. آنها میتواند به بسیـاری از سوال های شما جواب بدهنـد. همچنـان معلـومـات و بروشـور هـا دربارۀ امـراض مختلـف در دواخانه ها موجود است.

اگر سـن شمـا بالای ۱۸ سـال است میتـوانیـد ادویه تجویز نشـده مثـل مسکن ها را از خوراکه فروشی ها نیز بخرید.

شما می تواند با بخــش اطـلاعـات دارویی تماس بگیرید. درصـورتـی که پرسشهـایی در مــورد داروهای خـود داریـد می توانیـد با قسمت مربوطـه پاســخ هایی دربــاره ی کیفیت داروها و چگونـگی استفـاده و نگهـداری آن دریـافـت کنیــد و یا با شمــاره تلفـن بخــش اطـلاعـات دارویـی ۴۶۷۰۱۰-۰۷۷۱ تماس بگیرید.