ارتباطات با خدمات صحی

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

هنگام گفتگو با افراد در مرکز خدمات صحی مثل داکتر ها یا نرس ها باید خـود شما بگویید که به چه ضرورت دارید. شما مشـکل خـود را خوبتر می فهمید.

تمـام افرادیکه در ادارۀ خـدمـات صحـی کار میکننـد در رازداری متعهـد هستنـد. به این معنـی که آنها اجـازه ندارند تا در مـورد شمـا و مشکلات صحی شما به دیگران چیزی بگویند.

اگر زبان مادری شما غیر از زبان سویدنی است، شما حق دارید تا در ادارۀ خدمات صحی ترجمان داشته باشید. در هنگام گرفتن قرار ملاقات به آنها بگویید که به ترجمان ضرورت دارید. ترجمان نیز به رازداری متعهد است.